Алгъышлау

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы  К.В. Коковну

Адыгланы  (черкеслилени) кюню бла 

А Л ГЪ Ы Ш Л А У У

Къабарты-Малкъарны хурметли жамауаты!
Сизни Адыгланы (черкеслилени) кюню бла жюрегимден къызыу алгъышлайма!

Бу байрам, аны  бла уа адыг этносну тарыхыны баш магъаналы кезиулери байланыпдыла, миллет энчиликни, ана тилни, маданиятны эмда адет-тёрелени  сакълауну, дуния, мамырлыкъ эмда тюзлюк къыйматланы жакълауну белгисиди, республикада жашагъан халкъланы ниет жаны бла бирикдиреди.
Адыгланы тарыхлары Россейни къадары бла къаты байланыпды. Адыгла Ата журтну тарыхыны жарыкъ бетлерине кеслерини жетишимлери бла жазылгъан ата-бабаларыны  атлары бла, этген ишлери бла да ёхтемленедиле, Россей къырал адыг этнос айный барыр ючюн, аны энчи тёрелери,  тарых, культура эмда ниет хазнасы сакъланыр ючюн тамамлагъан эмда этиле тургъан ишлени багъалайдыла.
Ийнанама,  Адыгланы (черкеслилени) кюнюн белгилеу Къабарты-Малкъарны халкъларыны арасында бу бек багъалы байлыкъны, бир бирни ангылауну эмда хурметлеуню тёрелерини, мындан арысында да кючлене барлыкъларына себеплик этерикди.
Жюрегимден сизге саулукъ, мамырлыкъ, ахшылыкъ эмда монглукъ тежейме.

 

Поделиться: