Жамауат

Озгъан жылда оспар сёзлери бла къаугъа къозгъагъан политикле

Арт кезиуде бир-бир россейли политикле сёлешген кезиулеринде айтханларын бла къалгъанларын ангыламагъанча кёрюнеди.

Музыканы дуниясына жол ачады

 Нальчикде  27-чи номерли  сабий садха жюрюген сабийлеге  музыкадан дерсле ыйыкъгъа эки кере бардырыладыла. Балачыкъла аланы артыкъда бек жаратадыла, алагъа сюйюп жюрюйдюле. Ала тюрлю-тюрлю конкурслагъа да тири къатышадыла.

Насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызла уа?

   Жашау болумларыны юслеринден «Заман» газетни редакциясына кёпле жазадыла. Аланы окъуй кетгенимде, Лев Толстойну сёзлери эсиме тюшедиле. «Битеу насыплы юйюрле бирге ушайдыла, насыпсызланы уа хар бирини кесини энчи къыйынлыгъы, жарсыуу барды»,-деп, ол нечик тюз айтханды.  Аны биз бу письмолада да кёрюп турабыз.

Кече - къарангы, машинала сюелирча жерле да аз

  Кёп болмай Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ)  Къабарты-Малкъарда келечилери «Жашау журт эм шахарда болум» деген проектни чеклеринде Нальчикде кемчиликле болгъан жерлени тинтгендиле. Специалистле асламысында социал объектлени тийрелерине, ол санда ала кече къалай жарытылгъанларына эс бургъандыла.

Саугъалау къагъытла келгендиле

   Черек районда абадан тёлюню келечилерине юбилейлери бла байламлы РФ-ни Президенти В. Путинни алгъыш къагъытларын бериу ахшы тёреге айланнганды. Быйыл а бу ишге КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков бла Черек районну администрациясыны таматасы Муртазланы Борис да къошулгъандыла.  

Женгиллик

   Адамны билир ючюн биргесине бир пуд туз ашаргъа керекди деп оруслулада бошдан айтыла болмаз. Ма Мажит да, кёрген къызыны ариулугъуна кёзю къарап, аны бла бир-эки тюбешгенлей, юйюне алып келмесе эди, аны жашауу башха тюрлю къуралыргъа болур эди.
   Ол Каринаны келтиргенде, аны  анасын алгъышлай келгенле: «Насыбынг тутханды, бек иги жууукъ юлюшге жабышдыгъыз»,-дегендиле. Хау, келин белгили тукъумдан, къолайлы юйюрден эди.
   -Ах кюнюм, къайын анасына норка шуба берди!
   -Къайын къызына бир уллу бриллиант жюзюк бла сыргъала салды!

Жангы амалла устазлагъа усталыкъларын ёсдюргенден сора да, хунерлерин ачыкъларгъа, аны ишде хайырлана билирге юйретирикдиле

   Сабийлени юйретиуде школгъа дери билим бериу учрежденияла къаллай магъананы тутханларыны юсюнден Элбрус районну Билим бериу управлениясыны баш специалисти Моллаланы Зарета бла ушакъ этгенбиз.

Абадан адамгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчемине къошулгъанды

   РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, 2019 жылны биринчи январындан башлап пенсиячыгъа жашау этерге керекли ахчаны эм аз ёлчеми 8846 сом болады. 
   Ишлемеген пенсиячыны айгъа файдасын тергегенде бу тёлеуле эсге алынадыла:
   -  пенсиясы;
   - къошакъ этилген мюлк (социал) болушлукъ;
   - ай сайын берилиучю тёлеуле, ол санда социал жумушланы къаууму да;
   - законодательствогъа тийишлиликде этилген башха тюрлю болушлукъ (бир кереге берилип къалгъан ахча тёлеуле саналмайдыла). 

Тазирни азайтырын сюе эсегиз, аны тёлегиз

   Озгъан ыйыкъда (5-11 январьда)   жолда жюрюуню жорукъларына бузукълукъла этилгени бла байламлы 12,4 мингден аслам терслеу бегим жарашдырылгъанды.   Салыннган тазирни битеу ёлчеми 7,2 миллион сомдан аслам болгъанды. 
   Эсигизге салайыкъ, административ тазирни 60 кюнню ичинде тёлерге керекди.   Аны болжалы сакъланмаса, терслеу материалла  сюд приставлагъа  бериледиле. Законлагъа тийишлиликде,  ол заманда аны ёлчеми эки кереге кёбейтиледи неда бузукъчуну хакъсыз 50 сагъат ишлетирге деген оноу чыгъарылыргъа да боллукъду. 

Хобустаны тузлауну баш жорукъларын билсегиз, ол хайырлы, татыулу да боллукъду

  Битеулю амалла
   Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан бахча кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Болсада бу ишни тамамлауда  жорукъла да бардыла.  

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат