Жамауат

Мухажирни татыулу алмалары

Бир жыл Къабарты-Малкъарны делегациясы бла    Адыгеягъа барабыз.  Анда бизни сейирлик алмалары болгъан терек бахчагъа элтедиле.  Республикабызны ол замандагъы башчысы: «Бизде уа быллай алмала нек жокъдула?» -деп сорады. Министрледен бири уа: «Барды, Лячинкъаягъа баргъан жолну онг жанында быладан эсе ариулары, татыулулары да  ёседиле», -дейди.

Садакъа тийишли жерге берилмесе, мюлкюнгю суугъа тёкгенден, отда кюйдюргенден башхалыгъы жокъду

Таулулада быллай сёз барды: «Хар элни да къой союуу башхады». Хау, юй турмушну, адетлени юслеринден айтханда, ол тюз да болур, алай ислам дин бла байламлы жорукъла уа Къуранда бир ненча ёмюр мындан алгъа тохташдырылгъандыла, Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, хар муслийманлы да аланы толтурургъа борчлу болгъанын шарт белгилегенди. Да сора адам ёлгенде, аны асырау бла байламлы адетле хар жерде да башха-башха некдиле, исламны излемлери, жорукълары нек сакъланмайдыла?

Хар тизгинде – адамны, миллетни къадары

Нальчикни  «Эльбрус» издательствосунда  «Хорлатмаз адам эси. Эсгериуле бла суратлау чыгъармала»  деген  китап къауум жыл мындан алгъа дуния жарыгъын кёргенди. Биз аны юсюнден газетибизде толу хапар да билдирген эдик. Ол  малкъар халкъ Ата журтундан зор бла кёчюрюлгенли  70 жыл толгъаны бла  байламлы Кавказгъа  термиле жоюлгъан, киши жерини сууукълугъун сынагъан адамларыбызгъа эсгертмеди дерге эркинбиз.

Таш бла заман

Малкъар ауузларында

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан.

Огъурлу юйюр ёсдюргендиле

Онжети сабий ёсген Афашаговланы юйюрлерини юсюнден эшитмеген Къабарты-Малкъарда хазна адам болмаз. Галим бла Валентина, жаннетли болсунла, жашларын бла къызларын ариу къылыкълы, таза ниетли ёсдюргендиле. Мен аны бош алай угъай, билип айтама.

Къуру тиширыуларыбызны тыш сыфатларымы келишмейдиле исламгъа бла адет-тёрелерибизге?

Тиширыуларыбыз адетлерибизге, диннге кёре кийинмейдиле, жыйрыкълары къысхады, жаулукълары жокъду деген дауланы терк-терк эшитирге боллукъду. Алай жаланда аламы бузадыла жамауатны, неда эр кишиледе да бармыды терслик? Муслийманла къалай кийинирге керекдиле? Файгъамбарла къаллай юлгю къойгъандыла? Бу соруулагъа бизге жууапланы «Мамырлыкъ» жандауурлукъ фондну башчысы Ахматланы Назир хажи береди:

Алдаулу сюймеклик

Жашау халла

Огъары Малкъарны сыйлы къартларындан бири (ёлгенди, жаннетли болсун) редакциягъа терк-терк келиучю эди. Кёпню кёрген, кёпню билген эсли адам сейир хапарла да айтханды. Ма бу аладан бириди. 

Жерлешлерини башламчылыкъларын жаратхандыла, болушурукъларын да айтхандыла

 Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2019» форумунда къонакъда РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечиси Александр Матовников эм округну субъектлерини башчылары болгъандыла. Ала «Проектлени ярмаркасында» бирси жыллада конкурслада  хорлагъан эмда  грантлагъа тийишли болгъан ишле бла  шагъырейленнгендиле.  Ызы бла регионладан  делегацияла бла тюбешгендиле.

Кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонтха тёлерге нек керекди?

Бюгюнлюкде кёп фатарлы юйюрлеге капитальный ремонт этиуню юсюнден даулашла дайым чыгъа турадыла. Программа къабыл кёрюлюп, налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, болсада  адамла аны магъанасын толу ангыламайдыла, тёлерге унамагъанла да аз тюйюлдюле. Аны юсюнден «Комсомольская правда» газетде РФ-ни алгъыннгы къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министри Михаил Меньни интервьюсун басмалауну дурус кёргенбиз. 

 

Туугъан журтубуз бла байламлыкъ

Ата журтну, юйню, тыпыр ташны темасы литературада, ол санда малкъар адабиятда да, не заманда да сыйлы, энчи жерни алгъанды.   Бусагъатда уа аны юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ болмазлыгъы бла даулашырыкъ чыкъмаз.

 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат