Регионлада жаш тёлю политиканы айнытыргъа алланып

Жаш тёлюню ишлери жаны бла федерал агенство, Къабарты-Малкъарны Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу Нальчикде «Азимут» къонакъ юйде семинар-жыйылыу бардыргъандыла. Анга округда жаш тёлю политикагъа жууаплы власть органланы, жаш тёлю эм сабий араланы, коммерциялы болмагъан организацияланы, усталыкъ билим бериу учрежденияланы, волонтёр къымылдауланы келечилери къатышхандыла. Семинарны борчу жаш тёлю политиканы бирикген  эм айныгъан экосистемасын къурап, аны тынгылы толтурур ючюн регион командаланы айырыу болгъанды.

Росмолодёжьну регионла аралы байламлыкъла жаны бла бёлюмюню  баш специалист-эксперти Айшат Нажмудинова билдиргенича, жыйылыугъа округну жети субъектини келечилери къатышхандыла, ала, къауумлагъа юлешинип, федерал экспертлени бла модераторланы башчылыкъларында ишлегендиле. Жыйылыуну кезиуюнде жаш адамла бир бирлерини сынамларына юйреннгендиле, кеслерини регионларында жаш тёлю политиканы тинтип, башламчылыкъла этгендиле.

Аслам эс жаш тёлю къымылдаулагъа бла организациялагъа болушлукъ этиуге, жаш адамлагъа усталыкъ сайлауну, ишлеринде жетишимли болурча себеплик этиуню амалларын излеуге бёлюннгенди. Андан тышында, ала презентацияла кёргюзтгендиле, кеслерини проектлерин да къоруулагъандыла.
Семинарда Росмолодёжьну иши бла теренирек шагъырейленирге, аны юсюнден бютюн кёп жаш адамгъа билдирирге да онг чыкъгъанды. Айшат Нажмудинова айтханыча, жаш тёлю жамауатны уллу къауумуду, алай ала аны кесеги бла ишлейдиле. «Умутубуз артыкъ тири болмагъан адамланы да, ала къыралыбыз берген амалланы юслеринден толуракъ билирча, жашауда кеслерини жерлерин табарча, кесибизге къошаргъады. Аны ючюн бизде федерал модераторла бардыла, ала Универсиадагъа бла дунияны чемпионатына волонтёрланы хазырлагъандыла», – деп къошханды ол.
Жыйылыуну ачылыуунда республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министри Азамат Люев бюгюнлюкде къыралда жаш тёлю политика жаны бла кёп иш тамамланнганын чертгенди. «Быллай семинарла Россейни битеу федерал округларында бардырылгъандыла. Алада экспертле бла жаш адамла, бу жаны бла политиканы тинтирикдиле, оюмларын айтырыкъдыла, кеслерини регионларында энчиликлерин билдирликдиле. Эсеплеге кёре уа, СКФО-да жаш тёлю политиканы бардырыуну картасы жарашдырыллыкъды. Программагъа тийишлиликде спикерле сёлеширикдиле, стратегия сессияла, ушакъла боллукъдула. Жыйылыу Жаш тёлюню Шимал-Кавказ фестивалыны кюнлеринде ётгени себепли, анга къатышханла Жашил театрда фестивальны жабылыууна, гала-концертге да чакъырылгъандыла. Сора, арада маданият байламлыкъланы кючлерча, экскурсияла да боллукъдула», – дегенди ол.
Программаны эксперти Георгий Бильман а Росмолодёжьну чакъырыуларыны – тохтаусуз айныуну, адамлыкъны, биригиулюкню, шуёхлукъну юслеринден билдиргенди. Анда энчи магъана юйретиуге, билим алыугъа бериледи, бу иш бла ала беш жылны кюрешедиле. 
Семинаргъа эллиге жууукъ адам къатышханды, аны эсеплерине кёре жаш тёлю политиканы бардырыуда регионланы федерал власть органла бла байламлыкъларын кючлерча эсгертиуле жарашдыргъандыла. 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: