18.04.2024, 12:23 - Жамауат

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады. Бусагъатда ичгиге хорлатхан адамланы кёрсенг, озгъан ёмюрледе уа болум къалай болур эди, деген соруу чыгъады. Аны юсюнден биз КъМР – ни наркодиспансерини стационар бёлюмюню таматасы Шунгарланы Мадина бла ушакъ этгенбиз.  

18.04.2024, 09:20 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады. Бу жол ол телеграмында «Обсерватория Пик Терскъол» халкъла аралы станцияны юсюнден билдиргенди.

18.04.2024, 09:00 - Билим

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

18.04.2024, 09:00 - Жамауат

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла. РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясыны Огъары Малкъарда бёлюмюню къуллукъчулары Прохладныйни 4-чю номерли орта школуну кадетлерине кенг программа хазырлагъандыла.

18.04.2024, 08:38 - Билим

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы жаш адамланы предпринимательстволукъну тасхалары бла шагъырейлендирирге эм урунургъа болушургъады. 

18.04.2024, 08:30 - Жамауат

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

17.04.2024, 18:06 - Жангылыкъла

*** - Используют липовые удостоверения сотрудников,  иногда с фотографиями реальных людей и печатями. - Подделывают документы (распоряжения, письма и прочее) так, что их сложно отличить от настоящих. - Подменяют телефонные номера и даже сами предлагают проверить их на официальных сайтах.КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
18.04.2024 - 10:12 | 👁 4

Подробности...

Тарыхлы тукъум

Сюйюнчлары Малкъарны бек сыйлы тукъумларындан бириди. Революция дунияны экиге бёлгюнчю, ала Бызынгыны жангыз бийлери болгъандыла. Кеслери да эллиле бла ариу жашагъандыла.  Керек кюнде  къалкъан болуп...
Жангылыкъла
18.04.2024 - 10:03 | 👁 6

Подробности...

Ата журтха сюймекликни кючлей

Кёп болмай Басхан районда «Эстафета памяти» деген патриотлукъ акция ётгенди. Аны чеклеринде шахарны администрациясыны майданда быйыл 12 апрельде Элбрус райондан кёчген, узунлугъу 79 метрге жетген...
18.04.2024 - 09:32 | 👁 5

Подробности...

Финансовая культура

Мошенники звонят от имени Центробанка. Как их вычислить?

Жангылыкъла
17.03.2021 - 11:55 | 👁 7

Подробности...

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021 Хурметли жамауат!
Тарых
17.03.2021 - 08:53 | 👁 19

Подробности...

Бир малкъар тукъумну тарых жолларындан

Газетибизни бетинде тукъумланы юслеринден билдире туруучубуз. Бюгюн а кезиулю хапарыбызда Байдаланы тукъумларыны тарыхларындан айтайыкъ. Бу тукъумну адамы Байдаланы Исса тарыхларын жыйып эрттеден...
Жангылыкъла
12.03.2021 - 19:25 | 👁 10

Подробности...

Заявленияны мартны ахырына дери берирге тийишлиди

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде жети жылдан абадан болмагъан сабийлеге 5-шер мингле берилген эдиле. Декабрьде Пенсия фонд бу тёлеулени этгенди, ахча 13,7 миллион адамгъа юлешиннгенди.
Жангылыкъла
12.03.2021 - 19:23 | 👁 12

Подробности...

Аналыкъ капиталдан тёлеулени алыуну алгъыннгы жорукълары къайтарыладыла

Коронавирусну пандемиясы бла байламлы аналыкъ капиталдан ай сайын берилген тёлеулени болжаллары былтырны апрелинден башлап заявлениясыз кёбейтилгендиле. Быйыл мартдан башлап аланы алыр ючюн,...
Маданият
12.03.2021 - 18:10 | 👁 9

Подробности...

Тынчлыкъсыз къадарлы артистка

Бир ауукъ замандан бери Тюркню сериаллары кёп жерлешлерибизни эслерин кеслерине бургъандыла. Сюжетлери да сейирдиле, актёрла кеслерин жюрютгенлерине къарасанг а, съёмкала баргъан майданда угъай,...
Экономика
12.03.2021 - 16:15 | 👁 15

Подробности...

Тиширыу предпринимательле тири къармашадыла

РФ-ни Федерал налог службасы къыралда  бир тиширыу предпринимательлени санын, ала не бла кюрешгенлерин тинтгенди. Гитче эмда орта бизнесни реестринде бюгюнлюкде 3,31 миллион предприятие барды, ол...
Экономика
12.03.2021 - 16:12 | 👁 14

Подробности...

Патентлени – жангы жорукъла бла

Энчи предприниматель патент алырча, заявленияны жангы формада берирге керекди. Онбиринчи январьда кийирилген тюрлениулеге кёре, энди инсаннга анда къайда жашагъанын неда къайда тургъанын билдирирге...
Саулукъ
12.03.2021 - 16:10 | 👁 11

Подробности...

Кофе – беш ауруудан дарман

Гарвардны экспертлери кофе беш ауруудан сакъланыргъа болушханын ачыкълагъандыла. Алагъа бир къарайыкъ.  1. Бауурну циррозу.
Жангылыкъла
12.03.2021 - 11:56 | 👁 5

Подробности...

Окъуучуларыбызны санына дайым къошулады

Жазылыу - 2021 Хурметли жамауат!
Билим
12.03.2021 - 08:18 | 👁 29

Подробности...

Африканы узунбоюн жаныуары

Дунияны башында бек ариу жаныуарладан бири - жирафды. Кеси да жаланда Африкада тюбейди. Эки къауумгъа (тукъумгъа) юлешинедиле: керти жирафлагъа эм окапи  жирафлагьа. Керти жирафланы, орталыкъ эсеп...

Страницы