30.05.2024, 09:35 - Политика

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Маданият
12.05.2021 - 14:24 | 👁 21

Подробности...

Жер таусуз болмаз, адам улу оюнсуз болмаз

Кеслерини кёп ёмюрлю тарыхларында тюрклюлени, бирси халкъланыча, жамауатны жарау этиу эм спорт оюнла жаны бла юйретген бай тёрелери къуралгъандыла, ала аланы битеу социал-экономика кезиуледен да тас...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 17:41 | 👁 12

Подробности...

Газ ызлагъа хата жетмезча

Черекле къутуруп келген кезиуде аланы жагъалары бла баргъан газ быргъыла юзюлмезча «Газпром газораспределение Нальчик» компания МЧС-ни КъМР-де Управлениясы бла бирге мадар этедиле. Бу айдан башлап,...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 17:38 | 👁 10

Подробности...

Биреуню жууапсызлыгъы кёплеге хата келтиреди

Республикада жашагъан гражданла, сора бюджет предприятияла эм организацияла быйылны биринчи кварталында хайырланылгъан электрокюч ючюн толусунлай тёлегендиле, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго»...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 17:16 | 👁 21

Подробности...

ЭЛ МЮЛК

Сабанлада иш къазауатды Быйыл Бахсан районда урлукъну битеу да 32,7 мин гектарда себерге дейдиле. Ал тергеулеге кёре, аграрийле 2,6 миллиондан артыкъ центнер мирзеу жыяргъа умутлудула. Райондан...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 16:56 | 👁 21

Подробности...

Иги урлукъ бай тирликни мурдоруду

Россельхоз араны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде бу кюнледе бардырылгъан кенгешде ведомствону ишини эмда аграрийлеге ол не бла себеплик этерге боллугъуну юсюнден хапарлагъандыла. Анга бёлюмню...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 16:52 | 👁 25

Подробности...

Энергетиклени билимлерин ёсдюрюрге алланып

Быйыл «Россети Северный Кавказ» энергокюч компания бёлюмюне «Каббалкэнерго» биригиуге  кадрланы билимлерин эм  сынамларын ёсдюрюрге 9,6 миллион сом берликди, деп билдириледи организацияны пресс-...
Жангылыкъла
30.04.2021 - 16:05 | 👁 8

Подробности...

Айбатландырыугъа тийишли жерни шахарчыла кеслери сайларгъа боллукъдула

Нальчикни администрациясындан билдиргенлерине кёре, «Тынчлыкълы шахар среданы къурау» федерал проектни чеклеринде 26 апрельде шахарны жер-жерлерин игилендириу бла байламлы къол кётюрюу башланнганды....
Право
30.04.2021 - 16:03 | 👁 13

Подробности...

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде...
Саулукъ
30.04.2021 - 16:00 | 👁 10

Подробности...

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс...
Спорт
30.04.2021 - 15:58 | 👁 22

Подробности...

Адамлада эм магъаналы шартла кертичилик, кёзбау этмей бир бирден файда тюшерин излемей, таза жюрекден шуёхлукъ жюрюте билиудю

Гёжеф Локияланы Жамболат грек-рим тутушууда болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Бу айда ол Европаны чемпионатында «алтынны» къытып къууандыргъанды. Аны биринчи уллу хорламы 2011 жылда Россейни...

Страницы