29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 2

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Саулукъ
14.05.2021 - 16:42 | 👁 16

Подробности...

«Таза суу саулукъну мурдоруду»

Жай жетип келеди. Орамда,парклада бардыргъан заманыбыз кёбейеди, юйден чыкъмасакъ да, суусапланы алгъындан эсе кёбюрек ичебиз. Аланы къайсы хайырлыды? Бу соруугъа жууап излей, Огъары Малкъарны...
Спорт
14.05.2021 - 16:40 | 👁 48

Подробности...

Майдалла къыта, республикабызны байрагъын кётюртюп, халкъыбызгъа махтау келтиредиле

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай...
Спорт
14.05.2021 - 16:15 | 👁 21

Подробности...

Биринчиликни ычхындырмагъандыла

Солуу кюнледе каратени зендокай тюрлюсюнден СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчилиги эм чемпионаты бардырылгъандыла. Эришиулеге къатышханланы араларында «Эльбрус» клубну спортчулары да болгъандыла. Аладан...
Спорт
14.05.2021 - 16:13 | 👁 10

Подробности...

Умутландыргъан спортчуларыбызда – аслам майдал

Хорламны байрамына жораланып, Кенжеде дзюдодан турнир бардырылгъанды. Анга 2010-2011 жыллада туугъан жашчыкъла къатышхандыла.
Спорт
14.05.2021 - 16:10 | 👁 8

Подробности...

Гёжефлерибизде – 40 майдал

Москва областьны Покровское элинде тхэквондону GTF тюрлюсюнден кубогу эм биринчилиги бла бел бауланы фестивалы къуралгъандыла. Энчи эм командалы эсепледе хорлам ючюн къыралны аслам регионундан 1500-...
Право
14.05.2021 - 16:05 | 👁 7

Подробности...

Сейфде уа - онюч миллион сом

КъМР-ни прокуратурасы биреуню   ырысхысын урлагъан аманлыкъчылагъа ачылгъан уголовный ишни сюдню къараууна бергенди.  Анга кёре Т. Россейни УК-сыны 158-чи статьясыны 4-чю кесегини «б» пунктуна кёре...
Жангылыкъла
14.05.2021 - 15:50 | 👁 12

Подробности...

Баш тема – санатор-курорт комплексни айнытыу

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмюню келечилери Гузеланы Индира бла Мамайланы Галина алгъаракъда КъМКъУ-да бардырылгъан «Миллет умутланы эмда миллет проектлени толтурурча,...
Тарых
12.05.2021 - 14:58 | 👁 23

Подробности...

Фашист авиацияны 34 чабыуулуна къажау сермешген таулу разведчик

Улбашланы Таулуну жашы Малик 1916 жылда туугъанды. Гитчелигинден да ата-анасы аны ишлерге, жигер болургъа юйретгендиле. Ол а иш кёллюден сора да, жангычылыкълагъа ачыкъ, билимге итиниулю болуп...
Право
12.05.2021 - 14:52 | 👁 9

Подробности...

Ипотеканы теркирек тёлеуню беш амалы

Эсеплеге кёре, хар бешинчи россейли фатарны кредитге алады. Бу ишни борчха кирмей тамамларгъа не бек сюйсек да, кёбюсюнде ансыз болалмайбыз. Ипотеканы алгъандан сора, адамланы асламысы аны теркирек...
Спорт
12.05.2021 - 14:48 | 👁 19

Подробности...

«Инсан умутун юзмей, алгъа барса, муратына жетмей къалмаз»

Жерлешибиз Емельян (Эмиль) Биткаш каратеде болдургъан жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни чемпионатында хорлагъанды, эришиуню эм иги спортчусуна да саналгъанды. Бу жетишими бла  ол кесине...

Страницы