30.05.2024, 09:35 - Политика

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Тарых
30.04.2021 - 15:42 | 👁 29

Подробности...

«Атамдан андан сора хапар эшитмегенбиз»

Сейир эм бушуулу къадарлы юйюрле миллетибизде не заманда да кёп болгъандыла. Ол затла тюрлю-тюрлю шартла бла байламлы эдиле. Озгъан ёмюр ол жаны бла бек кюйсюз эди. Бирле - акъ аскерчиледен,...
Тарых
30.04.2021 - 15:30 | 👁 17

Подробности...

Майдалы 76 жылдан сора табылгъанды

Уллу Хорламны 76-жыллыгъына 
Жангылыкъла
30.04.2021 - 08:18 | 👁 26

Подробности...

Уллу Хорламгъа жоралап – ярмарка бла кёрмюч

1-10 майда  Нальчикде Уллу Хорламны кюнюне жоралап  къол устала ишлеген аберилени ярмаркасы эм кёрмючю ётерикди. Ол шахарны эрттегили районунда Къабарты орамны баш жанында  къураллыкъды.  Шахарны...
Экономика
28.04.2021 - 19:26 | 👁 21

Подробности...

Сатылгъан ётмек татымлыды къоркъуусузду

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда  Управлениясындан  билдиргенлерине кёре, ведомство   предприятияла чыгъаргъан ётмекни  эм булкаланы  биширген предприятияланы продукциялары качестволу болурча...
Жангылыкъла
28.04.2021 - 17:42 | 👁 21

Подробности...

Терекчиклени иги кесеги - жукъгъа жарамазлыкъла

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню Референт арасыны специалистлери республикагъа келтирилген битимлени, зыгытланы качествосуна дайым кёз-къулакъ боладыла. Ма бу жол  да кёп болмай...
Спорт
28.04.2021 - 17:38 | 👁 19

Подробности...

«Элни хунерли, саулукълу жаш тёлюсю мындан ары да спортда жетишимли болурларына ийнанама»

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли  орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди. Атасы Малик, жаннетли болсун, кёп жылланы  школгъа директорлукъ...
Билим
28.04.2021 - 17:35 | 👁 30

Подробности...

«Жюрегинг жаратхан ишни къолгъа алсанг, аны женгил тамамлайса»

Ахметланы Баширни жашы Расулну, 2020 жылны бек иги студентинча,  Россей Федерацияны Правительствосуну стипендиясына кёргюзтгендиле.  Бюгюнлюкде Расул Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина...
Тарых
28.04.2021 - 17:28 | 👁 17

Подробности...

Уруш жолла бла - Венагъа дери

«За отвагу» деген майдал  не заманда тохташдырылгъаныны, аны бла кимле саугъаланнганларыны юсюнден материал хазырлай тургъан заманымда бизникиледен а аны бла кимле саугъаланнган болурла деп излегенме...
Тарых
28.04.2021 - 17:28 | 👁 15

Подробности...

Бушуулу тизме

«Книги Памяти Украины»  изданияны илму башчысы Галина Павловна Зазимко  1996 жылда окъуна  Киев областьны къырал архивинде Белая Церковь шахарда 3-чю номерли госпитальда болгъан совет аскерчилени...
Тарых
28.04.2021 - 17:22 | 👁 19

Подробности...

«Ол къыйынлыкъны сынагъанлагъа болушургъа къолдан келгенине бек къууанама»

Быйыл Украинаны Чернобыль шахарында атом электростанция атылгъанлы 35 жыл толады. 1986 жылны жайы  адам улуну тарыхында ёмюрлеге къалгъанды. 

Страницы