30.05.2024, 09:35 - Политика

Къырал башчыбыз Федерал Жыйылыугъа этген Чакъырыу сёзюнде  жангы миллет проектлени къурауну юсюнден сорууланы эм шёндю жашауда бардырыла тургъанланы юсюнден Къырал советни комиссиясыны социал экономиканы айнытыууну стратегиялы айнытыу бла байламлы кенгертилген жыйылыуунда жангыдан кётюргенди.

29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 5

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Тарых
26.05.2021 - 16:40 | 👁 13

Подробности...

Жашларыбыз, сёзсюз, саугъала ючюн бардырмагъандыла къазауат, ата журтубуз, юйюрлерини жалынчакъсызлыкълары ючюн къан тёкгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына
Право
26.05.2021 - 16:30 | 👁 5

Подробности...

Ахчагъыздан къуру къалмазча

Сбербанкдан эсгертгенлерине кёре, аманлыкъчыла организацияны къоркъуусузлукъ бёлюмюню ишчилерибиз деп, адамлагъа сёлешедиле эм ахчаларын урлайдыла.
Маданият
26.05.2021 - 16:28 | 👁 6

Подробности...

Балет саулукъну кючлеуге ахшы себепди, республикада аны айнытыргъа кюреширикме

Кёп болмай Нальчикде балетден «ARMONIA» деген школ ачылгъанды, ол Экинчи Таманский дивизияны орамында 31-чи номерли юйде «Кюнлю шахарны» къатында орналыпды. Аны башламчысы Роксана Ардашаевады.
Спорт
26.05.2021 - 16:23 | 👁 9

Подробности...

Майдал ючюн – миллион

Олимпиаданы чемпионаларын саугъалау бурун заманлада да тёре болгъанды. Аланы толу ёсюмлерине мермерден эсгертмеле ишленнгендиле, жумушлары хакъсыз жалчытылыннгандыла, театрлада эм иги жерле...
Маданият
26.05.2021 - 16:12 | 👁 21

Подробности...

Кюбюрде табылгъан кюй

Жазаланы Къасым бла Беппайланы Чилле эки жаш бла юч къыз ёсдюре Чегем ауузунда Кам элинде тынч-ырахат жашай эдиле. Сабийле да ёсе, алагъа къарай, ата-ана да къууана. Ахшы муратла да алда.
Маданият
26.05.2021 - 15:23 | 👁 47

Подробности...

Ариу адет-тёрелерибизни юсюнден

Бу сейир материалны автору Улбашланы Саниятды. Бизни газетде аны ишлери басмалана туруучудула. Ала окъуучулагъа сейир кёрюннгенлери себепли бюгюннгю номерибизде да тау адетлени юсюнден аны жазгъан...
Маданият
26.05.2021 - 15:22 | 👁 12

Подробности...

Жолда табылгъан насып

Хапар
Саулукъ
26.05.2021 - 15:20 | 👁 8

Подробности...

«Зыгыт этген бюртюклени хайырланыу иммунитетни кючлейдиле»

Жайны аллында кёпле къарыусуз болгъанларын сезедиле. Къалай къайтарайыкъ кючюбюзню? Аны юсюнден врач Рахайланы Людмила айтады.
Тарых
21.05.2021 - 17:15 | 👁 16

Подробности...

Россей кёп миллетлиги бла сейир, аламат болгъанын ангылап, халкъгъа ышаныргъа, ийнаныргъа тийишлидиле

Ёмюр бла жарым жыл мындан алгъа  1817—1864 жыллада бардырылгъан  Кавказ урушну  бушууу бюгюн да унутулмагъанды. Хар жылдан да адыгла жашагъан жерледе, ол санда тыш къыраллада да, 21 майда ол...
Маданият
21.05.2021 - 16:31 | 👁 22

Подробности...

Насып жокълагъан жер

Кюз арты къызыл, сары бояуларын къызгъанмай, кёз туурадагъы агъач бетни алай ариу жасагъаны къууандырады Тамараны. Ол Ала-Таудан келген салкъын хауаны эркин тогъуй, юйден тёбен шауданчыкъгъа тюшеди....

Страницы