Казбек Коков Россейни Жигити Тимур Тамазовха эсгертме ачылыууна къатышханды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Карагач элде Россейни Жигити Тимур Тамазовха къууанч халда эсгертме ачылгъанына къатышханды.

Жигитни хурметлерге КъМР-ни Правительствосуну министрлери, Парламентни депутатлары, районну эллерини таматалары, район администрацияны эм жамауат биригиулени келечилери, Тимур Тамазовну жууукълары бла ахлулары, юнармеецле да къатышхандыла.  

«9 майда бизни жигитибизге бу эсгертмени ачылыуу бек магъаналыды.   Уллу Ата журт урушха бизни жерлешлерибизден 40 минг адам кетгенди. Ол кезиуде биз фашизмни хорлагъанбыз, совет халкъ битеу дунияны къутхаргъанды ол зарауатлыкъдан. Жарсыугъа, жылла озгъандан сора фашистле биягъы башларын кётюрюп башлагъандыла эм ёсюп келген тёлюлени къоркъутургъа, аланы эркинликлерин сыйырыргъа кюрешедиле

Толу ийнаныпма, бизде Тимур Тамазовча эм башха аны бла бирге чынтты жититлеча уруш этген жашла болгъан къадарда, ёсюп келген тёлюбюз мамырлыкъда жашарына сёз да жокъду. Биз аланы барысында эсде тутабыз.  Тимур Тамазовча жигитле ёсюп келген тёлюлеге юлгю болгъанлай турлукъдула.

 Бюгюн, бу эсгертмени ача, бизни эм битеу энчи аскер операциягъа къатышхан жашларыбыз хорлам бла кёп да бармай сау-саламат къайтырларын сакълайбыз», - дегенди Казбек Коков. Республиканы оноучусу Карагачда мемориал комплексни къурагъанлагъа ыразылыгъын билдиргенди.

2022 жылда 14 декабрьде Россей Федерацияны Президентини Указына кёре, «Шторм» деген 76-чы гвардиялы десант-штурм дивизияны гвардии капитанына Тимур Мухамедович Тамазовха Россей Федерацияны Жигити деген ат берилгенди (ёлгенден сора).

Ол жыл сентябрь айда ахыр сермешлеринде Тамазов башчылыкъ этген къауум иги кесек заманны боевиклени чабыууллукъларын тыйып тургъанды. Ол кезиуде Тимур Тамазов ауур жара алгъанды, болсада, анга бойсуннган аскерчилеге оноу эте, къазауатны андан ары бардыргъанды, беш боевикни ёлтюргенди жашланы да ёлюмден сакълагъанды. Нёгерлери Тамазовну уруш баргъан жерден чыгъаргъандыла, болсада аны жаралары бек ауур эдиле…

 «Шторм» отряд Тимур Тамазовну башчылыгъында хауа-десант аскерлени санында эм игиледен бирине саналгъанды, бир ненча кере эм къыйын жумушланы тамамларгъа ашырылып тургъанды.  

Тимур Тамазов аскерде къуллукъ этген кезиуде башха къырал саугъалагъа да тийишли болгъанды-Жигитликни ордени, «За отвагу», Суворов,  Жуков атлы медальлары да болгъанды аны.

Мемориалны къурагъанла энчи аскер операциягъа къатышып жанларын берген битеу жерлешлерибизни эсгергендиле. Дагъыда ол эсгертмени къатында Карагач элден Уллу Ата журт урушха къатышханлагъа монумент сюеледи, деп билдиреди республиканы оноучусуну пресс-службасы.

Поделиться: