29.05.2024, 18:16 - Жамауат

Журтубузну табийгъаты алай ариуду, ол не заманда да къарагъан кёзню къууандыра, аны бла ёхтемлендире, алайды халы, бизни насыбыбызгъа. Аллах айтса, алай болуп да турур деп ышанабыз. Къабарты-Малкъар керти да толу эркинлик бла Шимал Кавказны инжисине саналады. Инжиле, бири биринден багъалы орунлукълагъа бёлюнюп, бир къауумдула. Ала – Терк, Черек, Чегем, Басхан, Балыкъ сууланы кюмюш къайишлери. Хар бири да – къарагъан кёзге сюйдюмлю, тамаша тарлада. Аланы бек аламаты – Чегем тарыды. Аны Геннадий Коммодов сёз бла суратларгъа сюйгенди да, болалгъан болур деригибиз келеди. Алайды да, аны алгъын жыллада ёхтемленип айтханларына биз да эс бурайыкъ, жерибизни ариулугъуна энтта бир тюшюнейик.   

29.05.2024, 17:45 - Жамауат

Гулийланы Жамалны къызы Дария бюгюнлюкде реставратор иш бла кюрешип, тарых, дин магъаналы мекямланы эрттегили ышанларын сакълаугъа юлюшюн къошады. Таулу къыз бийик тау эл Нейтринодан къыралыбызны ара шахарына къалай тюшгенини, къаллай тарых магъаналы объектледе ишлегени манга сейир кёрюннгенди.

29.05.2024, 16:56 - Билим

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы кёргюзтген   160 чакълы жаш адам эм устазлары  да саугъалагъа тийишли болгъандыла.  

29.05.2024, 15:39 - Жамауат

Малкъар халкъны кёп жигер, жигит жашы Уллу Ата журт урушха къатышханды. Ата журтну къоруулауда кёп жигитлик этип, атлары ёчюлмезлик отну жилтинлери болгъандыла. Бизни бюгюннгю бериуюбюзню жигити, аллай жашларыбыздан бири, Ксаналаны Харунну жашы Ибрагимди.

29.05.2024, 15:35 - Тарых

Миллетни тарыхы  адамланы къадарларындан къуралады. Бирде кесинг шагъат болурса неда сейир къадары болгъан адамны юсюнден эшитирсе. Бютюнда бек журтунгдан айырылгъанны неда озгъан замандагъыланы юслеринден айтылса сёз, анга  сейир этип, къулакъ салырса. Эски суратны кёрсенг а, андагъыны къадарын билгинчи тынчаймазса. Къадар дегенинг къайры жетдирмейди, неден ётдюрмейди.

29.05.2024, 15:33 - Саулукъ

Быйыл жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарны медицина организацияларында 82 мингден аслам сабийге профилактика халда къаралгъанды, деп билдириледи КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну пресс-службасындан.

29.05.2024, 15:32 - Жангылыкъла

Республикада сабийлени жай солууларын къурау бла байламлы МЧС-ни жер-жерли бёлюмю контроль эм профилактика ишни бардырып тебирегенди. Бусагъатда анда эсепде 13 стационар лагерь, мектеплени мурдорларында сабийле кюндюз тургъан 18 лагерь, 2 саулукъ кючлеу эмда билим бериу организациялада да 2 лагерь бардыла.

29.05.2024, 15:30 - Жамауат

Къабарты-Малкъарны бла Краснодар шахарны туризм жаны бла власть органларыны, турист операторланы, агенстволаны келечилерини, экскурсоводланы тюбешиулери болгъанды. Анда эки субъектни да адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтылгъанды.

    

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
30.05.2024 - 09:00 | 👁 3

Подробности...

«Чырмауланы хорларгъа юйреннгенме»

  Таулу тиширыула башларына, юйлерине, юйюрлерине не заманда да къаты болгъандыла. Бюгюн-бюгече да ма алай барады. Мен хапарын  айтырыкъ аллайладан бириди. Ол Огъары Малкъарда ёсген Бичиланы Хусейни...
Тарых
29.05.2024 - 17:47 | 👁 10

Подробности...

Терен акъыллы Таусолтан

Тарыхха къарасанг, миллетибизни билимге итиннген, халкъын сюйген кёп ахшы уланлары болгъанды. Аллай жигит жашларыбыздан бири уа Шакъманланы Таусолтан эди. Ол 1891 жылда туууп, Шимал Кавказны...
Билим
29.05.2024 - 16:56 | 👁 12

Подробности...

Фахмулу жаш адамланы белгилегендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Жаш фахмуланы слёту болгъанды. Аны чеклеринде школчуланы арасында бардырылгъан Шимал Кавказны онекинчи ачыкъ олимпиадасында кеслерин айырмалы...

Саулукъ
04.06.2021 - 18:25 | 👁 11

Подробности...

Жаулары терк эримеучю ашланы битеу жашауугъузда окъуна бек аз хайырланыгъыз

Ёт  орунну  кетергенден  сора  къаллай  къыйынлыкъла  келирге  боллукъдула?  Аланы  болдурмаз  ючюн,  не  этерге  керекди? Бу соруулагъа жууапла излей, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны...
Тарых
04.06.2021 - 18:19 | 👁 27

Подробности...

Ариу Ана бла Алтынчач

Жомакъ Эртте-эртте ариу Ана бла Алтынчач къызчыкъ жашап болгъандыла. Юйлери-кюнлери болмагъан бир харипле. Бир жол амалсыздан Ана садакъа тилеп къолун узатханды. Къатындан озгъанла: «Бизни миллетде...
Право
04.06.2021 - 17:08 | 👁 12

Подробности...

Бир бири ауазларын эшитдирген жомакъла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны   4-чю номерли  колониясында тургъанла Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне жоралананган «Тутмакъланы сабийлерине аудиокитапла» деген битеуроссей  акциягъа...
Жангылыкъла
04.06.2021 - 16:57 | 👁 13

Подробности...

Жолда болумгъа сансыз къалмагъыз

Бу кюнледе КъМР-ни жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары пассажир транспортда аварияланы азайтыр, сабийлени къоркъуусузлукъларын сакълар мурат бла «Автобус-сабийле» рейдни бардыргъандыла....
Маданият
04.06.2021 - 16:54 | 👁 29

Подробности...

СЮЙГЕН, КЮЙГЕН ЖЮРЕКЛЕНИ ЖЫРЧЫСЫ

Тиширыу назмучула къайсы ёмюрледе да болгъандыла. Аны алай болгъанына халкъны эсинде сакъланнган кюйле, тарыгъыула, ийнарла шагъатлыкъ этедиле. Бюгюн, европалы назмучулукъну тюрлюлери тёрели болгъан...
Саулукъ
04.06.2021 - 16:10 | 👁 34

Подробности...

Губула тирилген кезиу

Губула тири болгъан кезиу май эм июнь айлагъа келгени ючюн адамла бютюн сакъ болургъа керекдиле, деп эсге саладыла Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында. Ведомствода айтханларыча,...
Тарых
04.06.2021 - 16:04 | 👁 26

Подробности...

Балтий флотда къуллукъ этген таулу лётчикле

Россейни Балтий флотуну  аскер кемесине «Къабарты-Малкъар» деп аталгъаны бизни республикагъа уллу сыйды эм намысды. Биз барыбыз да ёхтемленирге керекбиз бу уллу  саугъа бла. Флотну  башчысы  вице-...
Жангылыкъла
04.06.2021 - 15:59 | 👁 25

Подробности...

Кёпюрню бла жолну жангыртадыла

Кёнделенде  «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре  Хаймашагъа  баргъан жолда  жангы кёпюрню къурулушу бите турады. Аны узунлугъу   20 метрге жетерикди, саулай ишлеге уа   5...
Тарых
02.06.2021 - 16:45 | 👁 11

Подробности...

Огъары Малкъарда – биринчи машина

Бу сурат  урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды. Ол заманда элге машина бла келген алай тынч тюйюл эди. Жолла тик, тар. Улоу  жюрюте билген, анда ишлеген да хазна адам болмаз эди....
Саулукъ
02.06.2021 - 16:33 | 👁 17

Подробности...

Ремонт этилген фатарны багъаракъ берирге боллукъду? Ётюрюк.

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла

Страницы