Къырал Башчы салгъан борчла толтуруллукъдула

Президентибиз Владимир Владимирович Путин 2030 жылгъа дери эмда 2036 жылгъа дери да алгъадан эс бурулуп турурча Россей Федерацияны айнытыу жаны бла миллет борчланы юсюнден указгъа къол салгъанды. Ол стратегиялы документ бла къырал Башчы Россейни социал жанына артыгъыракъ бурулгъан экономика айныу ызына жангы тылпыу береди.

Биз къыралда тюз къуралгъан система халлы оноу этилгенин биягъы кёребиз, алчыбыз тийишли, энчи борчланы салгъанын эмда ызы бла аланы жетишимли толтургъанын: Май указладан башлап бири къалмагъанлай битеу регионлада битеу бёлюмледе бардырылгъан миллет проектлеге бла уллу федерал программалагъа дери.

Жангы указда къыралгъа магъаналы эм керекли ызла жерлерин тапхандыла, ол жаны бла иш бардырылып тургъанлыкъгъа, аны бютюн кючлерге тийишлиди – халкъны сакълау, саулукъну кючлеу, адамланы ырахатлыкъларын ёсдюрюу, юйюрлеге билеклик этиу, къолайсызлыкъны азайтыу; хар адамны иш жаны бла итиниулюгюн жашауда бардырыу, аны фахмуларын айнытыу, инсанны патриот эмда социал жууаплылыкъгъа юйретиу; жашау этерча ырахат эм къоркъуусуз болумла; экология ырахатлыкъ; тохташыулу эмда ёсген экономика; технология жаны бла алчылыкъ; къырал эмда муниципал управленияны, экономиканы эмда социал бёлюмню цифралы халгъа буруу.

Ол барысы да адамланы жашауларын игилендирирге, тири халда тюрлене баргъан къыралыбызда, ол а кючлюрек, игирек да бола барады, жашарыкъ эм ишлерик ёсюп келген тёлюлени тамблагъы кюнлерине деп этилинеди. Къыралыбыз эмда къырал Башчыбыз бла ёхтемленирге боллукъбуз, биз аны биргесине деменгили кёпмиллетли, не жаны бла да айныгъан Россейни ишлейбиз.

Президентибиз салгъан битеу борчланы толтурлугъубузгъа толу ийнанама, дегенди КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында.

Поделиться: