07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Спорт
03.04.2019 - 09:05 | 👁 16

Подробности...

Эм кючлюле-россейли спартакиадагъа

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде ауур атлетикадан республиканы окъуучуларыны спартакиадасы бардырылгъанды. Анга Бахсан, Терк, Урван, Чегем, Черек эм Элбрус...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 09:00 | 👁 12

Подробности...

Газ ыз энди къоркъуусузду

Кёп болмай «Газпром газораспределение Нальчик» биригиуню  келечилери Элбрус районда 1300 метр бийикликде  «Тырныаууз-Азау» участокда   кёк отлукъ баргъан быргъы къоркъуусуз болурча этгендиле. ...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 08:55 | 👁 12

Подробности...

Россейлилени жангы реформа сакълайды

2020 жылда Россейни энтта кезиулю пенсия реформа сакълайды. Ол энчи пенсия капиталны (ИПК) къурау бла байламлы боллукъду. Бу жангы амалны жашауда бардырыр ючюн ишлеген адамланы хар 1000...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 00:15 | 👁 25

Подробности...

Сабанчылагъа – танг себеплик

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк министерствосундан битимчиликде уруннганлагъа субсидия  бериллигини юсюнден билдиргендиле. Болушлукъ алыргъа сюйгенле документлени, министерствогъа 5  апрельге дери...

Тарых
27.03.2019 - 08:24 | 👁 24

Подробности...

«Халкъларыбызны бек кючлю къуллукъчуларындан бири…»

Тюзлюкню таукел жакъчысы

Россейде Романовлары патчах тахталарындан тайдырылгъанларында, дуния терк тюрленип башлайды....

Право
27.03.2019 - 08:21 | 👁 13

Подробности...

Элбрусчула – гиртчиле эм тириле

РФ-ни МВД-сыны Элбрус районда бёлюмюню къуллукъчулары «Урунуугъа бла къорууларгъа хазырма» деген физкультура-спорт комплексни айырмалы толтургъанлары ючюн белгиленнгендиле.    Полициячыла тюрлю-...

Спорт
27.03.2019 - 08:20 | 👁 7

Подробности...

Аскерчилени араларында – эм кючлюледен бири

Архангельск областьны Мирный шахарында аскер къол тюйюшден РФ-ни Сауутланнган кючлерини спартакиадасы бардырылгъанды. Анга анда биринчи жерни бизни республикадан Къудайланы Залим алгъанды. Ол 70...

Спорт
27.03.2019 - 08:19 | 👁 16

Подробности...

Эм кючлюлеге – саугъала, ыспас да

Нальчикни 31-чи номерли школунда КъМР-ни футболдан къыш чемпионатында хорлагъанланы къууанчлы халда саугъалагъандыла.

Право
27.03.2019 - 08:19 | 👁 2

Подробности...

Оноула чыгъарылгъандыла, буйрукъла берилгендиле

Эльбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубийни башлыгъында муниципалитетни къыйын болумла эм от тюшюуден къоруулау жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуу ётгенди. Анга тюрлю-...

Спорт
27.03.2019 - 08:19 | 👁 8

Подробности...

Донну кубогундан – 19 майдал

Дондагъы Ростовда тхэквондодан «Донну кубогу» ючюн битеуроссей эришиу бардырылгъанды. Анга Россейден, Узбекистандан, Къазахстандан, Армениядан, Къыргъызстандан бла Азербайджандан 1200 спортчу...

Спорт
27.03.2019 - 08:18 | 👁 8

Подробности...

Португалиядан – алтын майдал бла

Португалияны Коимбра шахарында 21 жыллары толмагъан спортчуланы араларында дзюдодан Европаны кубогу бардырылгъанды. Анга континентни 24 къыралындан 450 гёжеф къатышханды.  

Спорт
27.03.2019 - 08:17 | 👁 4

Подробности...

«Алтын» - Гайыланы Омарда

Черкесск шахарда дзюдодан, КъЧР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары А.М. Тебу улуну хурметине эришиу къуралгъанды. Анга 2003-2005 жыллада туугъан спортчула къатышхандыла.

Жангылыкъла
27.03.2019 - 08:17 | 👁 15

Подробности...

Байрам кюнледе жамауат къоркъуусузлукъну жалчытыргъа деп борч салыннганды

Элбрус районну администрациясыны башчысы Залийханланы Къаншаубий Терроризмге къажау муниципал комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Жангылыкъла
27.03.2019 - 08:16 | 👁 12

Подробности...

Терекчикле орнатхандыла, тёгерек башны тазалагъандыла

Кёп болмай Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы араны (МФЦ) келечилери жыл сайын бардырылгъан «Жерни халкъла аралы кюню» деген акциягъа къатышхандыла.

Жангылыкъла
27.03.2019 - 08:14 | 👁 11

Подробности...

Тёлеулеригизни юсюнден хапар алыр онг барды

Россейни Сюд приставларыны  федерал  службасыны Къабарты-Малкъарда  Управлениясыны  энчи интернет-сайтында "Банк данных исполнительных производств" информация система бёлюмю барды. Аны болушлугъу...

Страницы