07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Экономика
10.04.2019 - 10:10 | 👁 17

Подробности...

Бизнесни алгъа элтген эм тыйгъан сылтауланы сюзгендиле

Кёп болмай  Махачкъалада  Россей Федерацияда гитче эм орта бизнесни айнытыугъа жораланнган  «тегерек стол» болгъанды.

Жангылыкъла
10.04.2019 - 10:05 | 👁 33

Подробности...

Жорукъланы сансыз этгенле жууаплылыкъдан къутулмазла

Къабарты-Малкъар Республиканы Ветеринария управлениясыны келечилери быйыл озгъан эки айны ичинде комплекс халда 23 ветеринар-санитар тинтиу бардыргъандыла. Бу иш малчылыкъ продукцияны жарашдырыу...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 10:05 | 👁 14

Подробности...

Элли махкемени арасында – биринчи

КъМР-ни Кёп жумушланы тамамлагъан арасыны (МФЦ) Лескен районда бёлюмю «Россейни  кёп жумушланы тамамлагъан эм иги арасы» деген конкурсда  «Эм  ахшы  МФЦ» номинацияда хорлагъанды, деп билдиргендиле...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 09:45 | 👁 8

Подробности...

Тамата тёлюге сый бере

Озгъан шабат кюнде  Элбрус районну администрациясыны  Жаш тёлю политика жаны бла бёлюмю къурап   субботник бардырылгъанды. Анга 5-чи номерли гимназияны окъуучулары, колледжни студентлери - саулай...

Право
10.04.2019 - 09:40 | 👁 17

Подробности...

Ант этгендиле,таматаланы насийхатларына тынгылагъандыла

КъМР-де  УФСИН-ни   4-чю номерли  колониясында  къуллукъларын энди бардырып башлагъанла ант этгендиле.  Арбазда тизгин  сюелген жаш адамла, управленияны аппаратыны келечилери, ветеранла  да...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 09:25 | 👁 15

Подробности...

Мектепни тёгерегин тазалагъандыла, айбатландыргъандыла

Озгъан шабат кюн Хасанияны школчулары устазлары бла бирге   битеуроссей субботникге чыкъгъандыла. Ала, къолларына  сибиртгиле, кюрекле, челекле да алып,  мектеплерини арбазын сыйпагъандыла,...

Спорт
10.04.2019 - 09:20 | 👁 26

Подробности...

Майдаллары, халкъыны ыразылыгъы – усталыгъыны, къарыууну да шагъатлыкълары

Жаш спортчубуз Мусукаланы Исмайылны жетишимлерини юслеринден биз дайым да эшите турабыз. Ол эркин тутушуудан кёп даражалы россейли, халкъла аралы эришиуледе да ахшы кёрюмдюле болдура...

Спорт
10.04.2019 - 09:15 | 👁 6

Подробности...

Битеуроссей эришиуде – ючюнчю

Россейни сыйлы тренери Казбек Дедегкаевни хурметине аталып, Владикавказда эркин тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды.

Спорт
10.04.2019 - 09:10 | 👁 5

Подробности...

Спортчулада, аланы тренерлеринде да – алтын майдалла

Москвада «Братеево» физкультура-саулукъ кючлеу комплексде «Щитовну кубогу» деген ат бла каратени кёкусинкай тюрлюсюнден битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол даражасы бла Россейни чемпионатына...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 09:00 | 👁 9

Подробности...

Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде

Къабарты-Малкъар къырал университетни  Х.С.Темирканов атлы маданият арасында  «Халкъларыбызны шуёхлукъларыны тамырлары – тарыхыбызны теренинде» деген миллетле аралы  проектни  презентациясы...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:17 | 👁 8

Подробности...

Борчлары - болушлукъ излеген адамлагъа деп жарашдырылгъан миллет проектлени къураугъа себеплик этиу

Россейни Пенсия фондунда Жамауат советни жыйылыуунда Социальный жалчытыуну бирикдирилген къырал информация системасын (ЕГИССО) айнытыуну амаллары сюзюлгендиле. 
 

Спорт
05.04.2019 - 08:17 | 👁 23

Подробности...

Буз къаяланы арсланы

Белгили альпинист Михаил Хергиани туугъанлы быйыл 84 жыл болгъанды

Ол Сванетияда туугъанды. Жашчыкъгъа...

Маданият
05.04.2019 - 08:15 | 👁 21

Подробности...

Маданиятны жамауатха жаяргъа базыннганла кеслери да бийик культуралы болургъа борчлудула

Сахна культура деген ангылам бусагъатда унутулуп къалгъанчады.  Нек дегенде аны  баш тапкасында орунну искусствону хайыры бла ахча ишлерге сюйгенле бийлегендиле.  Ол, былай алып къарагъанда, ...

Маданият
05.04.2019 - 08:14 | 👁 16

Подробности...

Шуёхлукъну, чомартлыкъны, насыпны да байрамы

Бу кюнледе «Ариулукъ эм чомартлыкъ дунияны палахдан къутхарырла» деген проектге кёре «Нальчик - насыпны  налы»  деген 6-чы  халкъла аралы артий конкурс бардырылгъанды. Аны Дуния артий комитетни...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:13 | 👁 15

Подробности...

Нальчикден тюзюнлей Стамбулгъа

Тюркню  Onur air  авиакомпаниясы  Нальчикден тюзюнлей Стамбулгъа рейс ачханды. Биринчи самолёт 21 апрельде Стамбулдан бери учарыкъды, ызына уа 22 апрельде къайтырыкъды. 180 адам сыйыннган  Airbus...

Страницы