23.09.2023, 09:47 - Билим

«Заман» газетде бизни республикада билим берген махкемелени юслеринден терк-терк жазыла турады. Аладан бири  Маданиятны эм Искусстволаны колледжиди. 

22.09.2023, 13:27 - Спорт

Россейни югуну халкъларыны маданият эм спорт «Кавказ оюнла» фестивалы быйыл Ставрополь крайда ётдюрюлгенди, анга СКФО-дан бла ЮФО-дан, ДНР-дан бла ЛНР-дан 16 команда къатышхандыла.

22.09.2023, 13:25 - Спорт

Нальчикде жаш спортчуланы араларында дзюдодан республиканы биринчилиги бардырылгъанды, анга республиканы битеу районларындан 21 жыллары толмагъан эм кючлю гёжефле къатышхандыла. 

22.09.2023, 13:23 - Спорт

Къазанны «Акъ Барс» спорт арасында грек-рим тутушуудан битеукъырал эришиу бардырылгъанды, ол РСФСР-ни сыйлы тренери Мягас Сахабутдиновну хурметине аталгъанды.

22.09.2023, 13:21 - Саулукъ

Биз тохтамай тебип, къымылдап тургъан дунияда жашайбыз. Космосда кенгликни къымылдап (пульсация) турууу, жулдузланы, жылны, кюнню бла кечени алышыныулары бола эсе, мында уа жерде жукъуну бла уянып турууну, солуу алыуну, жюрек шаугютлени ишлеп кенгере, къысхара турууларыны эм башха затланы ритмлери барадыла. Пульсация неда къымылдап туруу-жашауну белгисиди, битеу да жаны болгъан затланы белгисиди.

22.09.2023, 13:17 - Жамауат

РФ-ни Президенти Владимир Путин бу кюнледе къол салгъан буйрукъгъа тийишлиликде, энди хар ким да  инсанлыкъларына шагъатлыкъ этген къагъыт документлени, ол санда паспортну, орунуна аланы электрон тюрлюлерин кёргюзтюрге эркинди. Аллай онг «Госуслуги»  къошакъда  бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

22.09.2023, 13:16 - Билим

Къабарты-Малкъарда школчула эмда студентле кеслерини финансла жаны бла билимлернин ёсдюрюрге  боллукъдула Алай этерге сюйгенле Россейни Банкыны онлайн дерслерине жазылсынла. «Тёлеулени тарых жолу: къолдан къолгъа берилген ахчаладан башлап, цифралы сомгъа дери» деген дерсни бу Банкны башчысыны биринчи орунбасары Ольга Скоробогатова бардырлыкъды.

22.09.2023, 13:00 - Тарых

Малкъар Россейге къошулгъандан сора, таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
09.09.2020 - 08:10 | 👁 7

Подробности...

Сабий яслилени санына къошулады

«Демография» миллет проектни чеклеринде Майский шахарда биринчи номерли гимназияны къатында «Тейри къылыч» ясли ишленнгенди. Аны къурулушун «Стройсервис» организация бардыргъанды.
Маданият
09.09.2020 - 08:00 | 👁 28

Подробности...

Назмуларында ауур акъыллылыкъ да, тиширыу жумушакълыкъ да, поэзиягъа къуллукъ этиуню ачыкъ сёзлюгю да бирлешипдиле

Газетибизни бетлеринде атлары айтылгъан поэтлерибизни, жазыучуларыбызны, суратчыларыбызны, музыкачыларыбызны эм бирси атлары айтылгъан адамларыбызны эсгере-эсгере турабыз. Ол бизни барыбызны да...
Маданият
04.09.2020 - 18:44 | 👁 14

Подробности...

Керти сёзню кючюне ийнаныу бла

Быйыл белгили орус поэт, жазыучу, кёчюрмечи Борис Леонидович Пастернак туугъанлы 130 жыл толгъанды.  Ол Нобель саугъагъа тийишли сёз усталадан бири болгъанды, аллай даража, белгилисича, алай кёп...
Жангылыкъла
04.09.2020 - 18:41 | 👁 7

Подробности...

Чегем – битеуроссей конкурсда хорлагъанланы санында

РФ-ни Правительствосу  ырахат шахар болум къурау жаны бла проектлени 4-чю битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъанды. «20 минг адамгъа дери жашагъан гитче шахарла» деген къауумда хорлагъанланы...
Тарых
04.09.2020 - 14:40 | 👁 8

Подробности...

Аны жашауу Тырныауузну эмда комбинатны къадарлары бла бир болгъанды

Тырныауузну вольфрам-молибден комбинатыны директорларыны араларында Борис Хагуцирович Блаевни  къыйыны артыкъда уллуду десек, ётюрюк болмаз.
Саулукъ
04.09.2020 - 08:59 | 👁 13

Подробности...

Санны иссилигин мычымай тюшюрюп башламагъыз

Алгъын заманлада аурууну хорлар онглары болгъан кёп амаллагъа бусагъатда жараусузлагъача къарайдыла. Бирде уа ала къоркъуулула окъунадыла.  Врач-педиатр Евгений Тимаков  аналаны бла аммаланы бу жаны...
Тарых
04.09.2020 - 08:54 | 👁 34

Подробности...

Ишлей билген жашай да биледи

Таулу халкъ ёмюрледен бери да малчылыкъ бла кюрешип келеди. Мал тутхан адам а бичен ишлерге керекди. Ол бек къыйын да, жууаплы да ишге саналгъанды таулулада. Андан айтхандыла халкъда кюз бичен ишге «...
Жангылыкъла
04.09.2020 - 08:50 | 👁 7

Подробности...

Жюз жылдан аслам жашагъанланы айрыкамлары

Филиппинский тенгизде дунияда эм кёп жашагъан адамланы айрыкамлары барды. Анда Окинава атлы японлу жерчикде жыл санлары жюзден атлагъан беш жюзге жууукъ адам турадыла. Процентлени келтирип айтханда,...
Саулукъ
04.09.2020 - 08:40 | 👁 11

Подробности...

Тюшюнде эм кёп кёрюнюучю тогъуз затны магъаналары

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму...
Саулукъ
04.09.2020 - 08:38 | 👁 7

Подробности...

Диабетден сакъланыр ючюн, жашауну къалай тюрлендирирге тийишлиди

Диабетден ауругъанланы саны, медицина алгъа баргъанлыкъгъа, айхай да азаймайды. Андан къыйналгъанланы араларында сабийле да аз болмагъанлары уа бютюнда жарсытады. Аны юсюнден тинтиуню «Экспресс...
Тарых
04.09.2020 - 08:35 | 👁 28

Подробности...

Магъаданчыла – Социалист Урунууну Жигитлери

Тау-байыкъландырыучу комбинатха – 80 жыл 1 сентябрьде Тырныауузну вольфрам-молибден комбинаты ишлеп башлагъанлы 80 жыл болады.Къабарты-Малкъарны промышленностуну баш магъаналы предприятиясыны тарыхы...
Тарых
04.09.2020 - 08:25 | 👁 13

Подробности...

Белоруссияда партизан полкну башчысы

Къарачайны жарыкъ жулдузлары Къасайланы Осман Къарачай-Черкесни гитче Хурзук элинде туугъанды. Белоруссияны агъачларында партизан полкга башчылыкъ этип алай сермешгенди. Немисли-фашист ууучлаучулагъа...
Жангылыкъла
04.09.2020 - 08:20 | 👁 14

Подробности...

Элледе предпринимательлени кёллендирген амалла

Къабарты-Малкъарны Эл мюлк кооперация эмда фермерлеге себеплик этиу жаны бла компетенцияланы регион арасы  юч миллион сом къоллу болгъанды. Ахчаны  асламысы федерал бюджетден  берилгенди, аз кесегин...
Жангылыкъла
04.09.2020 - 08:15 | 👁 10

Подробности...

Жамауатны келечилери шахарда тазалыкъны контрольда тутадыла

Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери Майский шахарны администрациясына сёлешип, анда орамлада къалгъан-къулгъанла жыйылып тургъан жерлени тазаларгъа, ачылып тургъан...
Жангылыкъла
04.09.2020 - 08:10 | 👁 16

Подробности...

Агъачланы жангыртыуну къолгъа алгъандыла

Бизни къыралда 2022 жылгъа битеу къырылгъан неда къуруп кетген агъачланы бары да жангыдан къуралыргъа, бу мюлкге от хар жыл сайын салгъан заранны багъасы уа юч кереге азайыргъа (32 миллиард сомдан –...

Страницы