07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
05.04.2019 - 08:13 | 👁 44

Подробности...

Ата журтха сюймекликни эмда кишиликни шагъатлары

Уллу Хорламны - 74-жыллыгъына

Ючгюл письмола. Фронтдан учуп келген къанатлылагъа ушайдыла ала. Къалай ашыгъып...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:12 | 👁 32

Подробности...

Губула тирилген кезиу башланады

Быйыл мартны  ал кюнлеринден башлап  губула къабып  республиканы медицина учрежденияларына 21 адам келгенди, деп билдиргендиле Роспотребнадзорну КъМР-де бёлюмюнден.
Бизни республика кърым...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:10 | 👁 9

Подробности...

Электрон кабинетни хайырланнганланы саны 11 миллиондан атлагъанды

Россейни Пенсия фондунда электрон кабинет ишлеп башлагъанлы ауукъ заман ётгенди. Адамлагъа таплыкъгъа ол дайым жангыртылгъанлай турады. Жангыз да былтыр анда 13 жангы сервис ачылгъанды, аланы...

Маданият
05.04.2019 - 08:09 | 👁 20

Подробности...

Жютю чамны, масхараны, кюлкюню да байрамы

РФ-ни халкъ артистлери Али Тухужевни эмда Куна Дышекованы атлары бла жыл сайын бардырылгъан комедия жанрны артистлерини Шимал Кавказ фестивальлары бу жол да, тёреде болуучусуча, апрельни ал...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:09 | 👁 20

Подробности...

Борчлары болгъанланы мюлклерине арест салгъандыла

Кёп болмай налогла службаны келечилери бла бирге  сюд приставла кёп заманны ичинде   налогларын   тёлемей    тургъанланы  арасында рейд бардыргъандыла.   

Право
05.04.2019 - 08:08 | 👁 16

Подробности...

Усталыгъында барысындан да кючлю болгъанын кёргюзтгенди

 КъМР-ни От тюшюуге къажау-къутхарыу къырал службасында «Газны ууундан эм тютюнден бек иги къоруулаучу» деген конкурс бардырылгъанды. Ол от ёчюлтюучюлени сынауларын игилендирир, профессионал...

Жангылыкъла
05.04.2019 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

КъМКъУ-да Битеуроссей илму конференция ётерикди

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жаш алимлени къыйматлы, жангы проектлери» деген VIII битеуроссей илму конференция ётерикди. Анга студентле, аспирантла эм жаш алимле къатышырыкъдыла, деп...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 19:37 | 👁 24

Подробности...

Къобузчула, жырчыла да сынашхандыла

Нальчикде  Искусстволаны Шимал-Кавказ институтуну  культура колледжинде    «Чыгъармачылыкъ бийикликле» деген  конкурс  баргъанды. Анга  Шимал Осетия-Аланиядан, Дагъыстандан, Чеченден,...

Спорт
03.04.2019 - 10:20 | 👁 16

Подробности...

Гёжефледе – алты «алтын»

Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталып Тырныауузну «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде грек-рим тутушуудан Элбрус районну биринчилиги къуралгъанды. Анга Къарачай-Черкесден, Север Осетия-...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 10:15 | 👁 21

Подробности...

Хорлагъанла Москвагъа барлыкъдыла

КъМКъУ бла Шимал-Кавказ къырал университет  информатикадан  «45 параллель» деген ат бла  конкурс къурагъандыла. Анга  Шимал-Кавказ регионну окъуу юйлерини биринчи курсларыны студентлери  эм...

Жангылыкъла
03.04.2019 - 10:10 | 👁 13

Подробности...

Экзаменле берирге, вузгъа кирирге да онг ачадыла

Къабарты-Малкъар къырал университетни  физика-математика факультетинде  информатика эмда програмирование жаны бла республикалы   «Олимпиада –эстафета» бардырылгъанды.

Жангылыкъла
03.04.2019 - 09:50 | 👁 22

Подробности...

Ана тилге аталгъан байрам

Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям!» фестиваль-конкурсну жыл сайын бардырыу эрттеден да ахшы тёреге айланнганды. Аны КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосу...

Тарых
03.04.2019 - 09:35 | 👁 17

Подробности...

Журтубузгъа жол ачыкъ болгъанда...

Шёндюча эсимдедиле малкъарлыла кёчгюнчюлюкден туугъан жерлерине къайтхан кюнле. Мен, биргеме окъугъан нёгерлерими бир къаууму бла, Жемталада орта школну олсагъатда бошап, бийик билим берген окъуу...

Тарых
03.04.2019 - 09:30 | 👁 42

Подробности...

Туугъан журтха сюймеклик, жигитлик да бир магъананы тутадыла

Ишни сюйген малкъар халкъны жашлары бла къызлары кёчюрюлген жерлеринде, Орта Азияда бла Къазахстанда да, кеслерине айып алмагъандыла, ишлеген коллективлеринде намыслары жюрюгенди. Ала къыйынлыкъда...

Илму
03.04.2019 - 09:10 | 👁 9

Подробности...

Хурулдаудан къутулургъа онг бармыды?

Кече юйде шошлукъ болмаса, тынч жукълагъан  къыйынды.  Къатынгда хурулдагъан адам болса уа, аллай тынчлыкъ не хазна табылсын. Аны ючюн  хурулдаугъа къажау кюрешни таукел бардырыргъа...

Страницы