07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Тарых
06.03.2019 - 08:21 | 👁 18

Подробности...

Къууанчлы тюбешиуле

1951 жылда кюз артында мен, ВЛКСМ-ни Ара Комитетинде Къазахстанны бла Орта Азияны республикаларыны комсомол организацияларыны секторуну таматасы болуп ишлегенимде, жыйырма кюннге Къыргъыз ССР-ге...

Тарых
06.03.2019 - 08:20 | 👁 12

Подробности...

Палах желге жыкъдырмай

Ол эрттенликде шауурдатчы жашчыкъла бла къызчыкъла кеслерини устазлары Улбашланы Наныуну къызы Фатиматха жаз башыны биринчи саугъасын – тау гюллени – берир сагъатда, эллилени Зына ёзенине эндирип...

Тарых
06.03.2019 - 08:19 | 👁 28

Подробности...

Онбешкюнлюк "солуу" онюч жылгъа созулгъан эди

Къыркъ тёртюнчю жылда февральны экинчи жарымында бизни, Къабарты-Малкъар къырал пединститутну биринчи курсунда окъугъан малкъарлы студентлени, онбеш кюннге солургъа барыгъыз деп, къолубузгъа...

Тарых
06.03.2019 - 08:19 | 👁 7

Подробности...

Ыннаны туудукъларына осуяты

Къыркъынчы жылланы башында Темирбекланы Алийни бла аны юй бийчеси Кемилятны юйюрю мамыр жашауну монглугъуна къууана жашай эди.
Алай тауусулмагъан насып хазна бола болмаз. Бу юйюрге да ол...

Тарых
06.03.2019 - 08:18 | 👁 20

Подробности...

Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли – 75 жыл

 Къыйынлыкълагъа бой салмай
 
Тарых
06.03.2019 - 08:17 | 👁 26

Подробности...

Жашаугъа къайтаргъан къагъыт

Заман  саргъалтхан  тёрт  бюкленнген къагъыт   Хачаланы Лизагъа ол неден да багъалы болгъанды. «Ол манга юйюрюмю къайтаргъанча кёрюнеди»,  – дейди, аны кесине къыса.  

Маданият
06.03.2019 - 08:16 | 👁 12

Подробности...

«Художникни къол жылыуу, назик сезими, жюрек талпыныуу бла къуралгъан чыгъарма – олду искусство»

 

Моттайланы Карина КъМКъУ-ну дизайн колледжинде живописьден, технологиядан дерсле береди. Ариулукъну сабийлигинден да кёрюрге, эслерге юйреннген тиширыу жаш тёлюню да ол ызда барырын...

Тарых
06.03.2019 - 08:10 | 👁 31

Подробности...

Онеки жылында окъуна кёргюзтген эди жигерлигин

Уяналаны  Цофанны къызы Шамкъыз,  12 жылында  сюргюнде Къазахстанны Мерке элине тюшюп, анда  «Новый путь» колхозда  ишлегенди, сабанчы бригаданы суу бла жалчытып тургъанды. Къызчыкъны эринмей,...

Саулукъ
01.03.2019 - 09:45 | 👁 32

Подробности...

Кир-кипчик тёбелени къурутургъа ахча бёлюнюрюкдю

Къабарты-Малкъар  свалкаланы къурутургъа  деп ахча бёлюнюрюк  регионланы санына киргенди, деп билдиргендиле КъМР-ни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну пресс-службасындан.

Спорт
01.03.2019 - 09:40 | 👁 25

Подробности...

Сермешни 14 такъыйкъаны ичинде хорлагъанды

Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратени федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анга кёп къыралдан 300-ден аслам каратечи...

Маданият
01.03.2019 - 09:35 | 👁 34

Подробности...

Къанатлы жырлагъа ушагъан поэмала

Мокъаланы Магометни чыгъармачылыгъыны бир сейир кючю барды. Аны назмуларындан, поэмаларындан ургъан жылыуну, огъурлулукъну, таза ниетлиликни окъуучу туура сезмей къалмаз. Мокъа улуну ...

Спорт
01.03.2019 - 09:30 | 👁 23

Подробности...

Къыйын кюрешледе - майдалла

Нальчикде Универсал спорт комплексде дзюдодан, милицияны подполковниги Джульбер Быковну хурметине аталып, тёрели эришиу бардырылгъанды. Анга СКФО-дан, ЮФО-дан бла Азербайджандан 465 адам...

Экономика
01.03.2019 - 09:26 | 👁 17

Подробности...

Заводла ишлерге керекдиле

КъМР-ни промышленность эмда сатыу-алыу министри Шамиль Ахубеков эм министерствону промышленность предприятияла бла ишлеген бёлюмюню таматасы Мачраил Гоов бу кюнледе Бахсанда болгъандыла.

Илму
01.03.2019 - 09:20 | 👁 27

Подробности...

Ата-анала Бир къырал экзаменни бериу къайгъыларын кеслеринде сынагъандыла

Къабарты-Малкъар  «Ата- анала ЕГЭ-ни берген бир кюн»  деген  битеуроссей акциягъа къошулгъанды.  Ол  билим бериуге эм илмугъа надзор этген федеральный службаны башламчылыгъы бла къуралгъанды.

Маданият
01.03.2019 - 09:15 | 👁 25

Подробности...

Тиширыу бла поэт

Тиширыуну – ананы, эгечни, къызны юсюнден да жазмагъан поэт болмаз. Аны юсюнден жырламагъан жырчы, аны сыфаты къанатландырмагъан суратчы да, анга деп ишленмеген юй да, анга аталмагъан умут...

Страницы