07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:25 | 👁 7

Подробности...

Контролёрла шёндюгю техника бла сауутланнгандыла

Къабарты-Малкъарда Басхан эмда Лескен районлада электросетьледе бирикген информация-эсеплеу комплексни (ЕИВК) сингдириу барады, деп билдиргендиле «МРСК СК» компанияны республикада бёлюмюнден.

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:20 | 👁 14

Подробности...

Сабийлени бла волонтёрланы аралары жууугъуракъ болурча

Нальчикде «Акрополь» солуу-той-оюн  арада  саулукъларында кемчиликлери болгъан сабийлеге  «Биз биргебиз» деген проектни чеклеринде слёт болгъанды. Анга жюзден артыкъ сабий, аланы ата-аналары,...

Спорт
17.04.2019 - 09:10 | 👁 16

Подробности...

Жетишимли спортчуланы - адамлыкъны багъалап жаш адамланы ёсдюредиле

Орёл шахарда всестилевой каратеден 12-18-жыллыкъ спортчуланы араларында Россейни биринчилиги бардырылгъанды, анда хорлагъанлагъа дунияны биринчилигинде сермеширге онг берилгенди. Анга...

Спорт
17.04.2019 - 09:05 | 👁 12

Подробности...

Россейни биринчилигинде сермеширикдиле

Грозныйде каратеден 12-13-жыллыкъ спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда хорлагъанлагъа Россейни биринчилигинде эриширге онг берилгенди.  

Спорт
17.04.2019 - 09:00 | 👁 31

Подробности...

Элчи сабийле къарыулу, жетишимли болурларына къайгъыра

Он жыл мындан алгъа Жанхотияда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школуну ауур атлетикадан бёлюмюню филиалы ачылгъанды. Огъурлу иш районну физкультура эм спорт комитетини башчысы, элледе...

Тарых
12.04.2019 - 08:20 | 👁 31

Подробности...

Жулдуз иесин 23 жылдан тапханды

1965 жылда 8-чи майда Огъары Малкъардан таулу тасхачы Мечукаланы Муратны жашы Мурадиннге  Къызыл Жуздузну  ордени берилген эди. Жаш быллай сыйлы саугъагъа не ючюн тийишли болгъаны уа жаланда кёп...

Экономика
12.04.2019 - 08:19 | 👁 14

Подробности...

Сиз предпринимательликни юсюнден не билесиз?

«Иш кёллю Россей» жамауат организация Россейни тарыхчылары бла бирге бизни къыралда предпринимательствону юсюнден школчуланы арасында олимпиада бардырлыкъды.

Спорт
12.04.2019 - 08:17 | 👁 22

Подробности...

Ахшы муратлары алдадыла

Кенжеде жашагъан Бечелланы Муслим республикада белгили спортчуладан бириди. Ол каратени кёкусинкай тюрлюсю бла кюрешеди. Тюрлю-тюрлю даражалы эришиуледе сермеше, алчы жерлеге тийишли бола...

Спорт
12.04.2019 - 08:17 | 👁 44

Подробности...

Мени тенгим Георгий

 (Эсгериу)
Бир жол  редакциягъа  бир акъсакъал келип, Холаланы Махайны жашы Георгийни юсюнден газетде материал басмаларыбызны тилегенди. Аны бла сёлеше келгенимде,...

Тарых
12.04.2019 - 08:17 | 👁 11

Подробности...

Жыйырмажыллыкълай къалгъанды

Алгъыннгы Совет Союзда, бизни тийреледе да урушну ачылыгъын сынамагъан  бир юйюр къалгъан болмаз. Къаллай бир жаш адам къайтмай къалгъанды ол кюйсюз къазауатдан деп, сагъыш этиучюме мен, жюрегим...

Тарых
12.04.2019 - 08:13 | 👁 23

Подробности...

Таулагъа сюймекликни жюрегинде ахыр кюнлеге дери сакълагъанды

Керимланы Азрет-Алиге аны таныгъанла «тауну баласы» деучю эдиле. Ол СССР-ни альпинизмден устасы, къаячылыкъ спортдан Къабарты-Малкъарны биринчи чемпиону, альпинизмден республиканы кёп кере...

Илму
12.04.2019 - 08:12 | 👁 16

Подробности...

Не зат чырмаулукъ этеди бизге арыкъ болургъа?

Бир-бирде адам неден семиргенин ангыламай къалады. Арт кезиуде алимле аны сылтауун жашауда жюрек тынчлыкъдан эсе жарсытхан кезиуле аслам болгъанында кёредиле. Диетолог Къазийланы Марина бла биз бу...

Маданият
12.04.2019 - 08:12 | 👁 27

Подробности...

Малкъарны кёк таулары – аны жырларында

Жашауда аллай тёре барды, фахму бизни арабызда болгъан къадар, биз аны ёмюрлюк сунабыз, артыкъ уллу махтау салыргъа да талпынмайбыз.

Маданият
12.04.2019 - 08:11 | 👁 30

Подробности...

Минги тауну тийресинде музыка фестиваль

Минги тау тийресине солургъа баргъанлагъа къууанч, таукеллик, учунуу да къошхандыла анда баргъан музыка фестивальны къурагъанла.  «Мир» станцияны майданында, туристле бла солугъанла россей...

Жангылыкъла
10.04.2019 - 10:15 | 👁 5

Подробности...

Кёплеге тап келген тюрлениуле

Россейде  пропискалары болмагъанлай жашагъанлагъа Пенсия фонддан тёлеулери тургъан адреслери бла бериледи. Аны юсюнден тюрлениуле мартда кийирилгендиле.

Страницы