Сабийлеге битеу да билген амаллары бла болуша

Медицинаны жолун жюрек талпыныулары бла сайлап, бюгюнлюкде саулай дунияны да апчытхан жукъгъан ауруудан къыйналгъанлагъа болушлукъ эте, аланы кеслеринден, жууукъ-ахлуларындан да ыспасха тийишли болгъан жашларыбыз, къызларыбыз да аз тюйюлдюле. Аладан бириди Мурзаланы Зулиха  да.

Ол бюгюнлюкде Нальчикде республикалы сабий клиника больницаны пульмонология бёлюмюню врачыды. Эндиге дери да Муртазланы къызлары жукъгъан аурууну биринчи толкъунунда республикалы сабий клиника больницаны мурдорунда ачылгъан эм къоркъуулу инфекциялагъа  бакъгъан госпитальда ишлегенди. Быллай госпиталь мында коронавирусну  экинчи  толкъунунда къуралгъан кезиуде уа тёрт айны ичинде, арыгъанына-къыйналгъанына къарамай, билимин да аямай, бери тюшгенлеге битеу да билген амаллары бла болушлукъну тапдыргъанды.

Кесине да ол кезиуде бу ауруу жугъуп,  къыйналгъан да этгенди. Алай эсе да, бир кесек  иги болгъанлай, ишине къайтып, саусузлагъа эс тапдыргъанлай тургъанды. Бу жаны бла салгъан къыйыны ючюн а Республиканы Башчысы Казбек Коковну Ыразылыкъ къагъытына да тийишли болгъанды.

Зулиха эм ариу жерлерибизден биринде -Элбрус посёлкада туугъанды. Школну да мында жаланда «бешлеге» тауусханды. ЕГЭ-леде токъсан балланы алып, Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини «Багъыу иш» бёлюмюне киргенди.

Университетде да ол айырмалы окъугъанды. Ызы бла интернатураны, ординатураны да бюгюнлюкде кеси ишлеп тургъан сабий клиника больницаны мурдорунда ётгенди. Алай эсе да, саулукъ сакълауну къайсы ызын сайлап къоярына уа аслам бёлюмню ишин кёрюп, артда КъМКъУ-ну сабий ауруула, аначылыкъ эмда гинекология кафедрасыны башчысы Жетишланы Рашит педиатриядан лекцияла берген кезиуде тюшюннгенди.

Алай бла алтынчы курсну тауусуп, андан ары билимин педиатрия жаны бла ёсдюргенди. Ординатурада болгъанында уа экишер айны, сёз ючюн, нефрологиядан, кардиологиядан дегенча, бёлюмлеге жюрюй, аланы таматалары бла багъыу къалай бардырылгъанына къарагъанды эмда тюшюннгенди. Кезиу пульмонология бёлюмге жетгенинде уа, ол мындагъы коллективни, анга башчылыкъ этген врачны пациентлеге, аны бойсунууунда ишлегенлеге да къайгъыргъанын жаратады.

Баям, къайсы жаш адамны да къадарында аллай бир болум аны андан ары жашаууну, бардырлыкъ ишини жолун ызлай болур. Алай бла ординатураны тауусуп, Зулиха ишге кирип къалырны аллында анга белгили эмда уллу сынамлары болгъан профессионалладан аслам затха тюшюнюрге кереклисине ийнанып, Москвагъа кетеди. Къыралыбызны ара шахарында И.М. Сеченов атлы биринчи медицина къырал университетни мурдорунда сабий клиника больницаны  пульмонология бёлюмюн сайлап, ары тёрт айны ичинде жюрюйдю.

Мында Москваны штатда болмагъан баш сабий специалисти-пульмонологу Александр Борисович Малаховдан, бирси белгили врачладан, профессионалладан юйренип, аладан билим алып, къалай ишлегенлерин кёрюп, ауруугъа къалай багъаргъа, къаллай амалны эмда методиканы хайырланыргъа, къайсы дарманны не заманда сайларгъа дегенча затлагъа тюшюнюп, андан сертификат да алып къайтханды.

Кертиди, таулу къызгъа анда иш да бергендиле. Алай ол республикада бу жаны бла специалистле жетишмегенлерин кёре, ангылай да тургъанлай, анда къалалмагъанды. Ызына къайтып келгенинде уа аны тамата врачы Людмила Хажсетовна Гусалова ишге алады. Андан бери уа Зулиха огъарыда сагъынылгъан больницада бет жарыкълы уруна, сабийлени саулукъларына къайгъыргъанлай келеди.

Бюгюнлюкде ол алыкъа жаш специалист болгъанына да къарамай, Россейни педиаторларыны союзуну келечисиди. Союз жыл сайын да Москвада бардыргъан съездлеге къатышмай къалмайды. Андан сора да, Россейни пульмонологларыны конференцияларына барады эмда быллай тюбешиуледе бирсилени сынамларына тюшюне, кесини ишинде хайырланырча аслам затха да юйренеди.

Врач къызны бош заманы алай кёп къалмай эсе да, ол гитчелигинден да сейир китапланы окъууну жаратады. Ол сюймекликге уа аны атасы Суфиян юйретгенди. Кертиди, сабий абаданладан нени кёрсе, анга тюшюнмей къалмайды. Юйюрде уа китапланы почта бла жаздыртып, алай алып да тургъандыла. Суфиян а, кеси врач болмагъанлыкъгъа, медицина литератураны кёп окъугъанды эмда бу жаны бла аслам затны билген да этгенди.

Бош заманы аз къала эсе да, Зулиха сайлаууна сокъуранмайды. Белгилегенибизча, ишден юйге келсе да, къыйналып тургъан саусузларыны халлерин соргъанлай, тынгысызланнганлай турады. Эрттенликде больницада уа эм алгъа аланы жокълайды.

Мен бардыргъан иш да биреуге керекди деген сезим а бютюнда кёлленип ишлерге, жангы амалланы да излерге къарыу береди.

Мокъаланы Зухура.
Поделиться: