07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Илму
19.04.2019 - 08:12 | 👁 23

Подробности...

Адамны бла жерни юсюнден сагъышландыргъан тюбешиу

Бу кюнледе  Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни  агрономия факультетинде  «Жер эм адам» деген интерактив тюбешиу болгъанды. Аны   КъМР-ни  Жамауат палатасында Жаш тёлю советни...

Илму
19.04.2019 - 08:08 | 👁 11

Подробности...

«Шёндюгю керти жашауну шартлары адамлыкъ, интеллигентлик дегенча сыйлы бийик ангыламланы бир жанына этмезге керекдиле»

Редакциябызны бюгюннгю къонагъы  КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы...

Жангылыкъла
19.04.2019 - 08:07 | 👁 5

Подробности...

Окъуучула бла ачыкъ ушакъ

Черек районну администрациясыны  башламчылыгъы бла бу ауузну битеу эллеринде да  терроризмге, экстремизмге къажау кюрешге, саулукълу жашау халны бардырыугъа, культураны айнытыугъа, мамырлыкъны бла...

Тарых
19.04.2019 - 08:05 | 👁 4

Подробности...

Политрук

                                                       Уллу Хорламны 74-жыллыгъына

Ата журтун жигитча къоруулай жоюлгъан Таумурзаланы Мажитни жашы Хамит къайда асыралгъанын...

Илму
19.04.2019 - 08:02 | 👁 23

Подробности...

Сайлагъан усталыгъыны жигине жетерге итине

Билим бериуде бусагъатда бола тургъан тюрлениуледен бири вузларыбызны тыш къыралланы окъуу юйлери бла байламлыкъ жюрютюулериди. Аны себепли бюгюннгю тёлюню абаданладан эсе билим алыргъа...

Жангылыкъла
17.04.2019 - 10:16 | 👁 2

Подробности...

Жазылыу

Хурметли жамауат!
Бир тюрлю сылтаула бла сиз «Заманны» быйылны  тёрт айында алалмай  тура эсегиз, халны тюзетирге онг барды. 28-чи апрельге дери,  почтагъа барып,...

Тарых
17.04.2019 - 10:15 | 👁 21

Подробности...

Къайсы ишде да эр кишиледен артха къалмагъандыла

                                           Уллу Хорламны 74-жыллыгъына
Бизни къыралны тиширыулары гитлерчи фашизмни...

Жангылыкъла
17.04.2019 - 10:13 | 👁 5

Подробности...

Майдалгъа тийишли кёргендиле

Кёп болмай Тебердада белгили жарыкъландырыучу Кърымшамхалланы Исламны  юйюнде аны аты бла бардырылгъан 11-чи окъуула ётгендиле. Тёрели  жыйылыугъа миллетни дунияны кёп къыралларында жашагъан илму...

Право
17.04.2019 - 10:03 | 👁 15

Подробности...

Артда апчымазча

КъМР-де УФСИН-ни  энчи отрядында «Эркинликге чыгъыуну школунда» деген ат бла  тюбешиу бардырылгъанды. Тутмакъланы аллында бёлюмню начальниги, инспектор Индира Гедгафова  сёлешгенди.

Жангылыкъла
17.04.2019 - 10:00 | 👁 14

Подробности...

Врачла билимлерин ёсдюргендиле, онкология ауруулагъа да аслам эс бургъандыла

Кёп болмай Нальчикде Россейни  акушер-гинекология  обществосуну школуну (РОАГ)   перинатал медицина эм неонатология темагъа жораланнган жыйырма бешинчи   регион аралы  конференциясы болгъанды....

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:55 | 👁 22

Подробности...

Автобусла тохтагъан жерлени - шахарчыла сюйгенлей

Жууукъ заманда  Ленин атлы проспектде  автобусла тохтагъан жерле жангыртыллыкъдыла. Аланы тюрсюнлерин  нальчикчиле кеслери сайлагъандыла, деп билдиргендиле шахар округну администрациясыны пресс-...

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:50 | 👁 18

Подробности...

Къашхатауда физкультура-саулукъну кючлендириу комплекс ишленирикди

Черек районну Къашхатау элинде жууукъ заманлада  саулукъну кючлендириу эмда башха жумушланы да толтуруу жаны бла комплексни къурулушу башланырыкъды.  Анда  спортну кёп тюрлюлери бла кюреширге онг...

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:47 | 👁 14

Подробности...

«Акъыллы эл мюлкню» къурар муратлыдыла

Россей Федерацияны регионларында илму-производстволу кооперацияны системасын къурау жаны бла проектни къыйматлы тамамлар умутда Кърым республикада эл мюлкню илму-излем институтунда регионла аралы...

Илму
17.04.2019 - 09:45 | 👁 22

Подробности...

Палахлы вирусну жайылып барыуу сагъайтады

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) бла жашау этер амал бармыды? Ол жукъгъан аурууду, къан бла жайылады. Къанында ВИЧ болгъан адамны саны – чархы  не бош аурууну да хорлаялмайды,...

Жангылыкъла
17.04.2019 - 09:30 | 👁 8

Подробности...

Бизнес бла кюрешгенлени жарсыуларына эс бура

Предпринимательство бла кюрешгенде адам къаллай тыйгъычлагъа тюберге боллугъуну эмда бу ишни энчиликлерини юсюнден Май районда бардырылгъан  «тёгерек столда» айтылгъанды.

Страницы