07.10.2022, 16:33 - Жангылыкъла

Хайырланылгъан электрокючню багъасын келир айны онунчусуна дери тёлерге кереклисин къайтарып эсгередиле «Россети Шимал Кавказ» компанияда. 

07.10.2022, 16:31 - Экономика

КъМР-ни Экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис Миллет банкны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны къуллугъун толтургъан Аслан Калов бла тюбешгенди.

07.10.2022, 16:26 - Саулукъ

Москвада «Ана бла бала» деген ХХШ битеуроссей илму-билим форумда Къабарты-Малкъарны Перинатал арасында сабийден ауурлукълары болгъан тиширыулагъа реанимация болушлукъ этиуню къурау Россейде айырмалы 98 араны санында бек игиледен бирине саналгъанды. 

06.10.2022, 09:05 - Жангылыкъла

2022 жылны 5 октябринде Жылы-Сууда ырхы келгенди, деп билдиргендиле МЧС-ге. 

05.10.2022, 09:05 - Жамауат

МЧС-ни республикада Баш управлениясындан билдиргенлерине кёре, регионлада аманлыкъчыла, министерствону келечилерибиз деп, адамланы алдатхан кезиуле ачыкъланнгандыла. Аланы «къапханларына» аслам организация да тюшгендиле. 

04.10.2022, 16:45 - Тарых

Бий-Мырза, Салал айтхан ырандан къутулуп, ол бекленип тургъан жерге къарагъанды.

04.10.2022, 16:28 - Жангылыкъла

 «Россей Федерацияны Уголовный кодексине эм энчи законодательный актларына тюрлениуле кийириуню юсюнден» 207-чи номерли федерал законнга тийишлиликде пособияланы, компенсацияланы, субсидияланы эм башха социал тёлеулени хыйла бла алгъанла, жалгъан шартла бергенле эм тёлеулени тохтатыугъа келтирген информацияны жашыргъанла уголовный жууаплылыкъгъа тартылыргъа тийишлидиле.

КЪАЛГЪАН РУБРИКАЛА

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:17 | 👁 33

Подробности...

Орамла жарытыладыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда эллени ичлери бла баргъан автомобиль жолланы  жыйырма беш километр чакълы бирине чыракълары бла чыпынла орнатыллыкъдыла. Ол былтырдан юч кереге кёпдю, дегенди республиканы...

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:16 | 👁 22

Подробности...

«Тауланы макъамы»

КъМР-ни Культура министерствосу, Суратлау искусстволаны А. Ткаченко атлы музейи  Малкъар халкъны жангырыууну кюнюне аталгъан «Тауланы макъамы» деген кёрмючге чакъырадыла.

Спорт
13.03.2019 - 08:15 | 👁 14

Подробности...

Майдалланы асламысы – элбрусчу спортчулада

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт-саулукъ кючлеу комплексинде каратеден Къабарты-Малкъарны биринчилиги бла Тиширыуланы халкъла аралы кюнюне аталгъан эришиу бардырылгъандыла.

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:13 | 👁 13

Подробности...

Келселе- къыйналмазча, келмеселе – жумушларын тамамлаялырча

РФ-ни Пенсия фондуну республикада бёлюмю сакъат адамла, фондха келип, жумушларын тамамлаялырча онгла къураугъа энчи магъана береди. Бу ишни «жол картагъа» таянып бардырады.

Экономика
13.03.2019 - 08:12 | 👁 20

Подробности...

Ишни къурар эм айнытыр амалларын ангылатхандыла

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Гитче мюлкле – эллени ышаннгылы айнытыуну мурдору» деген ат бла информациялы – билим бериу семинар бардырылгъанды.

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:10 | 👁 16

Подробности...

Эл мюлк продукция чыгъаргъанлагъа себепликге

РФ-ни Эл мюлк министерствосу бла Къабарты-Малкъарны  Правительствосу  «Халкъла аралы кооперация эм экспорт»  миллет проектни чеклеринде  келишим бегитгендиле.

Саулукъ
13.03.2019 - 08:09 | 👁 9

Подробности...

Юйде турмагъан адам ючюн тёлерге керек тюйюлдю

Кир-кипчикни ташыу ючюн тёленнген ахчаны  ёлчеми  юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи (РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6  майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде). Ол кеси да  бир...

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:08 | 👁 4

Подробности...

Жангы ызла тартыладыла, эскилери алышындырыладыла

Къабарты-Малкъарда «Ростелеком» компания былтыр къырал эм коммерциялы 330 объектни связьны жангы тюрлюсюне – оптикалы волокногъа кёчюргенди. Анга деп компания 75 километр чакълы  бирге жангы ыз ...

Жангылыкъла
13.03.2019 - 08:04 | 👁 19

Подробности...

Депутат, министр да болурма, юйретген этсинле ансы

Кёп болмай Элбрус районда Къабарты-Малкъар къырал университетни билим бериу-илму базасында «Республиканское движение «Наставник» деген форум бардырылгъанды. Анга жюзге жууукъ адам къатышханды.

Спорт
06.03.2019 - 14:35 | 👁 11

Подробности...

Жаш гёжефлерибиз – алчы жерледе

Олимпиада оюнланы чемпиону Борис Гуревични хурметине  Москвада грек-рим тутушуудан жаш спортчуланы араларында халкъла аралы эришиу къуралгъанды.
Спорт
06.03.2019 - 14:34 | 👁 18

Подробности...

Элбрусчулада – бир «кюмюш» бла эки «доммакъ»

Нальчикде къатыш аскер единоборстволадан республиканы биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан гёжефле анда ахшы кёрюмдюле болдургъандыла, ала...

Право
06.03.2019 - 08:24 | 👁 14

Подробности...

МВД-ны билим бериу учрежденияларына кирирге онг барды

РФ-ни Ич ишле министерствосуну билим бериу организацияларында окъургъа сюйгенле чакъырыладыла.

Спорт
06.03.2019 - 08:23 | 👁 7

Подробности...

Терк да, уста да жюзгендиле

Нальчикде жюзюуден республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга 70 жаш спортчу къатышханды. Ала 50 метрге эркин , брасс, аркъада эм баттерфляй халда жюзюп эришгендиле.

Экономика
06.03.2019 - 08:22 | 👁 12

Подробности...

Пенсиячылагъа компьютер курсла жангыдан ачылгъандыла

РФ-ни Пенсия фондуну Чегем районда жер-жерли бёлюмю абадан адамланы компьютерге юйретиуню жангы курсларын ачханды.
Тарых
06.03.2019 - 08:21 | 👁 39

Подробности...

Суусаплыкъ

Тюз да аланы сакълап тургъанча, бери жетген кюнлерини экинчи эрттенлигинде Асланланы юйлерине бир уллу санлы киши кирип келди. Алыкъа жыйышдырылмай, мюйюшледе тёгюлюп тургъан хапчюклеге да кёз...

Страницы