Календарь событий

30 апреля 2024

«Ызыбыздан келгенлени кёллендирирге, сахнаны жашырынлыкъларына тюшюндюрюрге кюрешебиз»

 Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру, КъМР-ни сыйлы артисти Бичиланы Мажмудинни жашы Хаждауутха 60 жыл болады. Ол Огъары Малкъарда туугъанды. Уллу юйюрде, хар бир таулу сабийча, гитчелигинден къарыуу жетген жумушну эте, Туура-Хабла элде оюн зауукълугъуна бата ёсгенди. Ол тийреде жашагъан он тукъумну санагъанын эшитсенг, огъурлу къартларыбызны дерслери бошуна кетмегенин ангылайса.