Календарь событий

21 мая 2024

Жаш кинорежиссёрланы жетишимлери

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда «Кинокавказ» атлы тёртюнчю ачыкъ Шимал-Кавказ жаш тёлю фестиваль баргъанды. Ол 16 майда Нальчикде курорт залда ачылгъанды. Ары Россейни онжети регионундан бла тыш къыралладан, сёз ючюн, Къыргъызстандан, Узбекистандан, Латвиядан, Великобританиядан, Ирандан да кеслерини ишлерин келтирип, кинематографистле келгендиле. 

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы К.В. Коковну Кавказ урушда ёлген адыгланы эсгериуню кюню бла байламлы чакъырыу сёзю

Мындан 160 жыл алгъа быллай кюнде Кавказ уруш бошалгъанды.

«Гитчелигинде окъуна ёз жерине сюймеклигин аламат суратлап тургъанды»

Бусагъатда энчи аскер операциягъа къатыша тургъан быллымчы жаш Ёзденланы Таубий къыралны аллында борчун толтурууну тюзге, магъаналыгъа санайды.