Календарь событий

20 мая 2024

«Тепсеуге сыйыннган терен сезимни къараучугъа жетдирирге итинеме»

Фахмулу къызыбыз, «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни солисткасы Жаболаны Анжела бу кюнледе «КъМР-ни сыйлы артисткасы» деген атха тийишли богъанды. Ол кеси да бюгюн бизни ушакъ нёгерибизди. Гитчелигинден да хореография жаны бла устазы Теммоланы Фатиманы юлгюге алгъан къызчыкъ бу жолну сайларыгъына бир да ишекли болмагъанды. Бюгюнлюкде ол, «Балкария» ансамбльни солисти болгъандан сора да, къызчыкълагъа субайлыкъны, ариу тепсеулени юлгюсюдю, хореографды.

«Бюйреклери ауругъанла сууну не къадар аз ичерге кюрешсинле»

Бюйрекле ишлемей тохтасала, диализ этерге тюшсе, адам юйреннген жашауун бардыралмайды. Нек? Кече, кюн демей, бизни бюйреклерибиз чархыбызны заранлы затладан тазалап кюрешедиле. Ол иш бардырылмаса, саулукъ да тас болады. Бармыды амал бюйреклени аурутмай сакъларгъа? Аны юсюнден Ново-Ивановское элни терапевти Магрелланы Келимат бла ушакъ этгенбиз. 

Жашау а, къыйын эсе да, барады

Танзиля, бир аламат сабий болуп, ыннасы бла ёсгенди. Аны анасын бла атасын элден шахаргъа гитче жашы къатын алыргъа сюйгени ючюн ынна кеси кёчюрген эди. Алай биринчи туудугъун а бермей кесинде къоярын айтханды. Жаш юйюр да охо, бир ауукъ заманны кечинсе, къайтарыр, кеси келтирир деген умутда, ыразы болуп, къоюп кетедиле. Ынна элде кеси къала эди. 

Биринчиликде, чемпионатда да – алчыланы санында

Хорламгъа аталып, Орёл шахарда каратени бир тюрлюсюнден Россейни биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъандыла. Алагъа мингден аслам спортчу къатышханды.

Бюгюннгю излемеледен артха къалмай

Кёп болмай ишчи жолоучулукъларыны чеклеринде Россейни Медицина университетини келечилери Къабарты-Малкъарны жокълагъандыла. Алагъа РФ-ни сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, профессор Рамаз Гветадзе башчылыкъ этгенди. Ала биринчи Нальчикде Республикалы стоматология арасында болгъандыла. Ызы бла Нарткъалада, Басханда эм Терекде поликлиникалада болум бла шагъырейленнгендиле.

Озгъан заманладан хыйсап этиу халкъланы бирикдириуню амалы

Быйыл Кавказ уруш бошалгъанлы 160 жыл толады. Бу къазауатда жоюлгъанланы  эсгериуню кюнюне аталып, республикада тюрлю-тюрлю бушуулу жумушла бардырыладыла. Ол къазауатдан сора ёмюр бла жарымдан артыкъ жыл озгъандан сора урушну сылтауларына, ол регионнга келтирген тюрлениулеге кёз къарамла кёп тюрлюдюле.

Булунгуда - жараула

Сабийлени от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларын билдирир мурат бла МЧС-ни жер-жерли бёлюмлерини ишчилери республиканы билим бериу учрежденияларында дайым боладыла. Бу жол республикалы къутхарыу службаны келечиси Фатима Атласкирова бла 3-чю от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню командири Алим Хапцев Булунгуну орта мектебини окъуучулары бла тюбешгендиле. 

Кондитерлеге ахшы сынам

Нальчикде бу кюнледе «Кеслери иш къурап къармашхан кондитерле: бизнесни къалай ачаргъа» деген мастер-класс бардырылгъанды, деп билдиргендиле аны къурагъан КъМР-де предпринимательствогъа себеплик этиу «Мени бизнесим» арадан.

Юйюрню жылына аталгъанды

Къабарты-Малкъар къырал университетде ингилиз тилден олимпиада бардырылгъанды. Аны башламчылары уа, хар замандача, СГИ-ни тыш къыраллы тилле кафедрасыны келечилери  болгъандыла.

Тыш къыраллагъа къалай барыргъа боллукъду?

Бизден туристлеге быйыл жюзден артыкъ тыш къыралгъа жол ачылыпды, ол санда къыркъ къыралгъа самолётла тюзюнлей учадыла. Аланы асламысына виза керекмейди неда аны алада аэропортлагъа келгенден сора жарашдырыргъа жарайды.

Алчыла белгиленнгендиле

Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъ юйюнде Къабарты-Малкъарны окъуучуларыны «Умники и умницы» атлы регион даражалы онунчу гуманитар телеолимпиадаларыны ахыр уруму озгъанды. Интеллектуал жаны бла эришиуню финалына уа республиканы башха-башха школларыны онунчу классларындан жыйырмадан аслам жаш бла къыз къатышханды. 

Газетни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Багъалы шуёхла!