Ёмюрлеге эсде къалырча

Бу кюнледе «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилери Къабарты-Малкъарда битеу да къыркъ «Ёмюрлюк от» эсгертмеде ишлеген газ оборудованиягъа къарап, хар нелерин да тынгылы этиу бла кюрешедиле. Бу ишни ала «Сыйлы борч. Ёмюрлеге эсде къалырча» деген битеуроссей акцияны кезиуюнде тамамлайдыла.

Алай бла специалистле газ оборудованияны тинтедиле, быргъыларын, башха хар нелерин да тазалап чыгъадыла, от иги жанарча этгендиле. Тёреде болгъаныча, компанияны келечилери быллай жерлеге кеслери бла гитче газ аппарат келтиредиле. Аны уа нек десегиз, эсгертмени тазалагъан заманда аны оту ёчюлмезча. «Ёмюрлюк» дегенни магъанасы ма аллай ууакъ затлада окъуна сакъланады.

«Быллай эсгертмелеге къарауну бек жууаплы эмда сыйлы ишге санайбыз. Биз аны жыл сайын тындырабыз. Быйыл да, заманында мадар этип, бу комплекслени Хорламны кюнюне хазырларгъа умутлубуз», – дегендиле «Газпром газораспределение Нальчик» компанияда.

Бизни корр.
Поделиться: