Алгъа юйрениуле, артда эришиуле

Нальчикде «Formula07» спорт-жарау этиу картодромда Орус география обществону (РГО) «Альтаир» жаш тёлю клубуну келечилерини араларында эришиу къуралгъанды. Аны бардырыугъа себепликни республиканы Курортла эм туризм министерствосу бла общество этгендиле.

Жаш адамла эришиуню аллында картланы жюрютюрге юйреннгендиле. Жорукълагъа кёре жолгъа бир кереге беш адам чыкъгъандыла, ала он минутну ичинде сынашхандыла. Хорлагъаннга эм аз заман къоратхан саналгъанды. Быллай жорукъла спортчула бир бирлерин озаргъа кюрешгенде къоркъуулу болумла чыкъмаз ючюн кийирилгендиле. РГО-ну жер-жерли бёлюмню башчысы Аксана Карашева, жаш адамланы алгъышлай, ала эришиулени жетишимли ётгенлерин, бир бирге хурмет эте билгенлерин да белгилегенди.

«Альтаирни» башчысы Мокъаланы Тенгиз билдиргеннге кёре, бу клубну ючюнчю эришиуюдю. Аны бардырыргъа, сабийлени картланы жюрютюрге да онг а предпринимательни (атын ачыкъ этмегенди) ахча болушлугъуну хайырындан чыкъгъанды. «Клубубузну келечилери эки ай мындан алгъа гитче болса да, керти машинаны жюрютюрге юйреннгенлерине къарагъан бек хычыуун эди. Кёпле, алгъа юйреналлыкъ тюйюлбюз деп къоркъсала да, акъырын-акъырын аны битеу жашырынларына тюшюннгендиле, бюгюн картлада абадан, сынамлы водительледен окъуна терк бараладыла. Картинг сабийлеге школ жыл сандан башлап машинаны жюрютюуде сынам алыргъа, ол терсине кетгенде тыяргъа, терк барыуну энчиликлерин ангыларгъа болушады. Сора, ол спортну ариу да, зауукълу да тюрлюсюдю, къатышханлагъа кёп ахшы сезим береди, бир бирлери бла эришгенде тюз ниетлиликге юйретеди, - дегенди ол.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: