«Миллет хазнабызны тас этмесек сюеме»

Ботталаны Танзиля миллетибизни фахмулу къызларындан бириди десек, жангылмазбыз. Ол  сабийлени да  хунерликлерин  айнытыргъа себеплик этеди. Тюрлю-тюрлю кёрмючледе, фестивальлада  окъуучуларыны, кесини  ишлери да  кёргюзтюле  турадыла.    Школ заманында  тигиуге, сурат ишлерге фахмусу болуп,  кружоклагъа жюрюп тургъанды.  Мындан ары жашауунда усталыкъ сайларгъа жетгенде, Нальчикде Дизайн колледжге  барыргъа тийишли кёреди.  Алай тигиучюлюк жаны бла билими ансыз да жетишимли болгъанын ангылап, эки айдан сора  аны  графикалы  дизайн  бёлюмюне кёчгенди, аны бошагъанды.

 Ызы бла Краснодарда бардырылгъан «Халкъ устала»  конкурсда  ал жерге тийишли болуп, диплом бла саугъаланнганды. Жашауу фахмусу  бла байламлы боллугъуна ишексиз къыз   6-чы  номерли школда  «Ажайып кюбюрчек» деген кружокну элтип башлайды.  Жыл сайын  аны  алтмышдан  аслам  окъуучусу  болгъанды.   Ызы бла Хасанияны Маданият юйюнде Искусстволаны 1-чи номерли сабий  школуну филиалы ачылып,  аны ары да чакъырадыла,  ол анда сурат ишлеу бёлюмюнде  сегиз  жыл чакълы ишлейди. Ол заманны ичинде юч выпуску  болгъанды. Сабийлени сейирлерин къозгъаргъа, жангы затлагъа юйретирге, фахмуларын айнытыргъа хар дерсден да жангы   затла къурайды.  Окъуучулары да  кеслерини оюмларын, не зат ишлерге  сюйгенлерин айтханлары себепли, эригирча болмайдыла.   Сурат ишлеуден сора да,  графика бла, пластилинден,  гипсден  сейир чыгъармала этедиле.

 Бери  келген  сабийлени  итиниулери уллу болгъанларын айтады ушакъ нёгерим.  Ата –аналаны сёзлери бла кеслерини   жюреклери  тартмай келгенле окъуна  артда  талай замандан мында   жангы затлагъа юйреннгенлерин кёрюп,  жаратып жюрюп башлайдыла. 

Хасанияны Маданият юйюнде уа анда окъугъан сохталарыны ишлерин кёрмючледе кёргюзтюп, келгенлени къууандырадыла.  Танзиля хунерли сабийлени саны да кёп болгъанын чертеди. Аланы кёбюсю школдан сора  Дизайн колледжге эмда  аны ол ызда  окъуу  юйлеге киргенлерин айтады.

Агъачны  жонуп этген   чыгъармаларына, ариу  суратларына бюсюреп,  окъуучуларыны ишлерин Нальчикде  А.Тканченко атлы Суратлау искусстволаны  музейини кёрмючлеринде  да сала тургъандыла. Андан  сора да, республикада, Шимал Кавказда бардырылгъан конкурслада  алчы  жерлеге тийишли болгъан сохталары да асламдыла.

- Дерслени кёбюсюн кесибизни халкъ чыгъармачылыгъыбыз бла байламлы этерге кюрешеме. Окъуучуланы  миллет оюуланы салыргъа  юйретирге излейме. Нек  дегенде,  жарсыугъа,  сабийле тыш къыралланы культураларын кесибизникинден эсе иги биледиле.  Мен а ала миллет хазнабызны тас этмегелей  турсала сюеме.  Тилибиз да аны санында болгъаны себепли, дерслени малкъар тилде бардырама,- дейди Танзиля.

Танзиля кеси да озгъан жыллада  «Алтын  къол»  фестивальда   миллет оюулары болгъан    жыйрыгъы,  бешик кереклени, кесини тоюна хазырлагъан  накъышла салып  инжиле бла  жасагъан  баш ауун  кёргюзтген  эди.

Бюгюнлюкде   кёпле  кийимлени кеслери  тикдирирге  сюйгенлери  себепли  ол  шахарда  ателье да ачханды,  анда  тигиучюле болургъа излегенлеге  дерсле да береди.  Заказлары кёп бола баргъаны себепли, мындан ары  фахмулу къызланы бу къол усталыкъгъа  юйретип, анда ишлеселе сюеди.  Дагъыда  бир курс жыйып, аланы уа  алтын халыла бла накъышла салгъан хунерни жашырынлыкъларына тюшюндюрюр умутлуду.

Темуккуланы Амина.
Поделиться: