Болумну оноучула бла сюзгенди, учреждениялада да болгъанды

Россейни ФСИН-ини  Илму-излем институтуну тамата илму къуллукъчусу Иван Дворянсков тинтиу ишини чеклеринде КъМР-де болгъанды. 

 Юридический илмуланы доктору, профессор бюгюнлюкде уголовно-толтуруу инспекциялада эсепде тургъанланы эм бузукълукъла ючюн борчлу халда хакъсыз ишлеге тартылгъанланы араларында къайтарып этилген аманлыкъланы профилактикасыны сорууларын тинтиу бла кюрешеди. Ол санда пробацияны юсюнден закон бла байламлыкъда.

 Ишчи жолоучулукъну чеклеринде   Иван Дворянсков Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу федерал службаны КъМР-де Управлениясыны башчысы   Александр Демидов бла тюбешгенди. Ала  пробацияны юсюнден законну жашауда бардырыуну сорууларын сюзгендиле.   Профессор  уголовно-толтуруу системаны учрежденияларында да болгъанды, аланы ишчилерини арасында соруу бардыргъанды, деп билдиргендиле бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

Республикагъа жолоучулукъну чеклеринде алим Къабарты-Малкъар къырал университетни право, экономика эм финансла жаны бла институтунда да болгъанды. Устазла бла уголовный право эм криминалистика жаны бла кафедраны бла  ол къуллукъ этген институтну араларында байламлыкъланы къурауну сорууларын сюзгенди.

Иван Дворянсков «РФ-де пробацияны юсюнден» 10-ФЗ номерли федерал законну хазырлагъанладан бири болгъанын айтырчады. Ол былтыр 6 февральда кючюне киргенди.

Басмагъа Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: