Бир бири ызындан – эки «доммакъ»

Орёл шахарда Россейни эркин тутушуудан биринчилиги болгъанды, анга къыралны 48 регионундан, ол санда Донецк Халкъ Республикадан, Запорожье областьдан бла Кърымдан 18 жыллары толмагъан  умутландыргъан гёжефле къатышхандыла. 

Республикабызны келечилери анда юч майдал къытхандыла. Кесини ауурлугъунда эм къарыулу Джамал Бакаев болгъанды, экинчи жерге Ралан Шогенов чыкъгъанды. Кюмюш майдалны «Хасания» спорт клубубуздан Хасауланы Салих къытханды, ары дери уа ол гитчерек жыл санда ётдюрюлген эришиуде да ючюнчю жерни алгъан эди.

Эришиуню эсеплерине кёре Россейни Европаны бла дунияны биринчиликлерине барлыкъ жыйымдыкъ къаууму къуралгъанды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: