Къыйын кезиу хатасыз ётерча

Россейни МЧС-ни Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында къыйын болумланы алгъадан билиу эм аланы хаталарын кетериу, регионда от тюшюуге къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Жыйылыуну управленияны башчысы ич службаны генерал-майору Михаил Надежин бардыргъанды, видео амал бла анга районланы бла шахарланы администрацияларыны, жууаплы службаланы таматалары къатышхандыла. Ала 2024 жылда ырхы суула заран салмай кетерча, жер юзюлюу, от тюшюуге жаз-жай къоркъуулу кезиуге хазырлылыкъны юсюнден айтхандыла. Битеу салыннган соруулагъа кёре оноула этилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: