Республикада Белгород областьдан сабийле солурукъдула

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа Белгород областьдан сабийлени солургъа келтиргендиле. Бу область бусагъатда къыйын болумдады, аны ючюн республика сабийлени солууларын къурауда болушлукъ этерге хазырлылыгъын билдиргенди.

КъМР-ни Правительстволу комиссиясы профильли министерстволаны келечилери бла бирге алагъа «Нальчик» темир жол вокзалда тюбегендиле. Алай бла бери 153 сабий, ол санда социал уреждениялада тургъанла да, келгендиле, аланы биргелерине абаданла да бардыла. Мында аланы «Радуга» реабилитация арада сыйындыргъандыла, анда къонакъла заманларын тынчлыкълы ётдюрюрча битеу онгла къуралгъандыла, кюннге юч кере ауузландырадыла. Къонакълагъа маданият программа жарашдырылгъанды, алагъа регионну ариу жерлерин кёргюзтюрюкдюле, театрлагъа, музейлеге, сейирлик жолоучулукълагъа элтирикдиле.

Сабийле бла #БИЗБИРГЕБИЗ волонтёр къымылдауну бла МЧС-ни регионда бёлюмюню келечилери ишлегендиле. Ведомствону психологлары, керек болса, алагъа болушлукъ этерикдиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: