Маданият

Бирге ишлеуню амалларын сюзгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Кърымны эм Севастопольну вузларыны келечилери бла тюбешиу болгъанды. Анга Кърымны федерал университетини ректоруну кенгешчиси, доцент, экономика илмуланы кандидаты, сыйлы экономист Инна Ходыкина, 

Баш къыйматыбыз – ёз тилибиз

Белгилисича, кимге да кесини тили татлы, иги, ангылашымлы кёрюнеди. Анга алимле, саулай адам улу да угъай демейди. Эрттегили цивилизацияны кезиуюнде жашагъан халкъланы барысы да дуния кенглиги ёз тилледеди, аланы даражалары бирсиледен бийикди деп тургъандыла. Тилни юсюнден омларын кеси заманында газетге Жулабланы Юзейир жаза туруучу эди. Аланы бир-бирлерин жарашдырып, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Къойдан ненча юлюш этиледи?

Былай бир къауум адам болуп олтургъан жерде: тойдамы, къурманлыкъдамы болады. Къысха айтханда, мал союлгъан жерде: «Аланла, къойдан ненча юлюш этиледи»,-деген хапарла сагъыныла, сагъыныла турадыла.

Ана тилни мурдору юйюрде салынады

ЮНЕСКО-ну оноуу бла 1999 жылда 21 февраль  Ана тилни халкъла аралы кюнюча тохташдырылгъанды. Андан бери уллу-гитче миллетле да ол кюн ёз тиллерин сыйлай, кёп тюрлю магъаналы жумушла ётдюредиле. 

Ал уруму – аламат

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда  орналгъан биринчи модель китапханада «Санга китапны саугъаларма» деген акция башланнганды.  Ары келген къонакъланы араларында  КъМР-ни Парламентини  Билим бериу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла  комитетини таматасы Нина Емузова, КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, КъМР-ни жарыкъландырыу эмда  илму  министри Анзор Езаов да болгъандыла.

Адет-тёрелени сакъларгъа алланып

Озгъан байрым кюнде Нальчикни 7-чи номерли школунда «Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген Ана тилни халкъла аралы кюнюне аталгъан республикалы конкурсну муниципал урумуну ачылыуу баргъанды.

Китапла да окъуй, кинолагъа да къарай

Арт кезиуде къыралыбызны шахарларында, эллеринде библиотекалагъа уллу эс бурула тебирегенди. Мекямларына ремонт этедиле, жангы оборудование орнатадыла. Адамла китапха эс бурурча тюрлю-тюрлю амалла къурайдыла.

Айырмалы Ханифа

Баргъаны.

Башда белгилеп кетгенибизча, Ханифа не бла да баш иесине болушлукъ этгенлей тургъанды. Редакциягъа келген къагъытланы басмагъа хазырлау, типографияда шрифтни салыугъа дери жарашдыра эди ол. Газетни да Ханифа кеси сабийине санай эди.

Айырмалы Ханифа-Ханум

Миллетибизни белгили жарыкъландырыучу къызы Абайланы (Меликова) Ханифа туугъанлы быйыл 170 жыл болады. Огъары Малкъарда туугъан таулу къызны къадары сейир эм жомакълы эди, тенглериникине ушамай. 

Поэтни къууанчлы журту

Малкъар халкъны ёкюлю, дуния литературада кеси жерин Байронча, Толстойча алгъан  Къулийланы Къайсын –малкъар халкъны уллу назмучусуду. Мен аны бла бир жангы зат айтмайма, аны ючюн а аны юсюнден жазгъан чексиз кьыйынды. Алай не этериксе? Мени уллу умутум а не болса да бир жангы зат айтыу, аны дагъыда назмусуна бир энчи кёзден къарап, кесими оюмуму айтыргъа сюеме. Хар жюрекге да лирикасы теренине синнген Къайсынны назмулары, кеслерини макъамлары бла жюрекни ийнакълайдыла.

 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият