Маданият

Махмут Къашкъарини «Диуанасындан» бюгюннге дери

Ана тилини байлыгъын адам улу не заманда да бирча хайырлана болмаз. Ол оюмгъа келтирген шартла кёпдюле: эрттегили сёзлени билген адам азды арабызда. 

«Чыгъармачылыкъ мени солутхан этеди»

Сурат ишлей билген бир энчи фахмуду. Ол усталыкъгъа сабийлени юйретсенг, ол аланы дуниягъа къарамларын байыкъландырады. Кеси студия ачып, гитчелени, абаданланы да бу хунерге юйретген къызыбыз Бабаланы Индирады. Ол кеси къол устады, хунерли инсанды, КъМКъУ-да дизайн колледжде окъугъан кезиуюнде да аны ариу къол ызы болгъанын педагогла энчи чертип, ишлерин белгилеп тургъандыла. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Ана тил – жырлада, назмулада, сагъышлада

Мечиланы Кязим атлы фонд кёп ахшы проектлени бардыргъанлай турады. Алгъаракъдан да «Алтын сыбызгъы» эришиуню башланнганын билдирип, таулу эллени школларындан сабийле чыгъармаларын, ташдан ишленнген суратланы, кийизден бичилген ишлерин келтиргендиле. 

Хар неге да жютю кёзден, энчи тюшюнюп къарау

Биринчи кере тюбешгенимде окъуна сезген эдим ол уста болгъанын. Алайсыз а къалай? Кёзлери жарыкъ, чачы бурма, кесини тирилиги. Ол мени бла ушакъ  эте, къолунда юзмелтчикни ары бла бери айландыра ийлей эди. Бир кесекден  стол юсюне салып, жанларын жыйып кёргюзтеди - аллымда тюльпан гюлню сураты.

АННЯМ

Анням Зулийхат, кеси айтыучулай, начас немислиле кирир келгенде, эсли адам эди, къолунда сабийи болгъан. Анга жюзден эртте атлагъанды. Бирде, сагъыш эте келеди да: «Нем да тохтагъанды мен жарлыны, жаланда ауузум тохтаялмайды ансы», – деп, кеси кесине тырман этеди. Акъылы, эси уа жериндедиле. Тюнене болгъанны санап айталмаса да, эртте ётген кюнлени уа ання чык чыгы бла тюшюрюучюдю эсге. Жууукълукъну шашдырмай билирге сюйген болса элде, бир да ажашдырмаз, тизип берир. Аны ючюн аннямы бек сюедиле жууукъ, узакъ да. Сау болсунла, дайым саулугъун соргъанлай, къайгъыргъанлай турадыла.

Сабийлени хунерликлери

Шабат кюн Нальчикде Долинскеде халкъ чыгъармачылыкъны фестивалы болгъан эди. Ары кёп тау эллерибизден устала келип, къол ишлерин кёргюзтгендиле.

Жыр-тепсеу бла жарыкълыкъ саугъалагъандыла

Жайны биринчи кюнюнде   Курорт залда къуралгъан концертде жаш жырчыла кёп эдиле. Башхача айтсакъ, ала, быллай сахнагъа чыкъгъынчы, интернетде кёрюнюп, бир жырлары бла халкъгъа кеслерин сюйдюргенле. Шауаланы Ханифат Къулийланы Къайсынны сёзлерине Мамайланы Фатима макъам салгъан «Къарачай» деген жыры, Жеттеланы Заур атасы Махаилны «Кюн таякъла» жыры бла, алгъа интернетден айтхандан сора, белгили болгъан эдиле.

Керти сюймеклик

Бирде тауча бийик адамланы къатларында жашагъанынгы билмейсе, аны ангыларгъа заман жетмейми, озуп кетипми, ким билсин. Бирде уа, къадар алай бурады жолунгу, аны жингиригинде тюбейсе, сунмай тургъанлай алагъа.

Битеу жюреги бла тепсеуге берилгенди

Тилланы Масхутну жашы Борисни республикада, Элбрус районда жашагъанла да иги таныйдыла эмда хурметлейдиле. Ол профессионал тепсеучюдю, «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артисти эди, бюгюнлюкде уа хореография искусстводан педагогду. Борис жашаууну асламысын сабийлени миллет тепсеулеге юйретиуге жоралагъанды, ол жаны бла бир ненча тёлю аны къолундан ётгенди. Кеси да бир ненча жетишимли тепсеу къауум да къурагъанды. Аны юсюнден материалны бизге «Эльбрусские новости» газетни корреспонденти Светлана Иордан жибергенди. Аны хазырлап, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

 

Эрттегили таурухладан

Адамла асыры кёп гюняхла этгенден, жерни суу алгъаныны юсюнден таурух бек эрттегилиди. Ол бар динледе барды. Аны муслийманла, христианла, иудаистле да биледиле. Алай уллу Аллах бирди да, киши кишиге дау этмейди. Ол суу къыяманы аллында Аллахдан буйрукъ келип, Нух файгъамбарны кёпчек (ковчег) ишлегенди. Сора жаны болгъан затланы артда жайылырча къауумларын сакълап, къыркъ кюнню бла къыркъ кечени, ол суу чёкгюнчю айланнганды кемеде. Минги тауну башын жарып, эки этген да Нух файгъамбарны кёпчеги болгъанды дейдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият