Маданият

«Кавказ таула чыгъармачылыгъыбызны ёзеки бёлюмюдюле»

Къанда болгъан жан бла кетеди

Быйыл бизни республиканы жюзжыллыгъына аталып, ачылгъан  залда Акъкъызланы Якубну къызы Имара энчи кёрмюч ачханды, аны анасы Сиярагъа атагъанды. КъМР-ни халкъ суратчысы Акъыкъызланы Сияра аны къызы Имара бла ушакъ этгенме бюгюн.

Акъсакъал жигитлени юслеринден жырлай эди…

Тюркде жесирде

Онтогъузунчу ёмюрню ахырында Россей бла Тюркню арасында Балкан жарым айрыкамда бардырылгъан урушха дюгерли жаш Къарабугъаланы Ислам да къатышханды. Ол орус аскерде къуллукъ эте эди. Аны офицер чыны болгъанды. Бир жол къызыу сермеш баргъан кезиуде жаш, жаралы болуп, жесирге алынады.

Сюйгеним кетди Тау Артына

Бирде бош затчыкъгъа окъуна сёз устала чам жыр тагъарла да, ала уа, жигитлерин хиликкя эте, кёп жылланы халкъ ауузундан кетмей турурла. Андан къоркъуп, эл жырлыкъ болмайыкъ деп, адамла бет жоярыкъ, айыплы ишледен кери тургъандыла, кеслерин сакълагъандыла.

Энчи эс – социал магъаналы жумушлагъа

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде 2022 жыл къыралыбызны халкъларыны маданият хазналарын сакълаугъа жораланнганды. Аны чегинде тамамланнган ишле халкъ чыгъармачылыкъны айнытыу, миллетлени энчиликлерин, культура эм тарых эсгертмелени къоруулау бла байламлыдыла. Бу борч Элбрус районда къалай толтурулгъаныны юсюнден ушагъыбызда культура управленияны башчысы Къабарты-Малкъарны Маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Жаннет айтханды.

ЭСКИ ЖИГИТЛИК ЖЫРЛА, АЛАДА ЖЕР-СУУ АТЛА

Миллетибизни тарых жолуну юсюнден шагъатлыкъгъа тутарча шартладан бири халкъ жырладыла. Жырда аны къурамына жарашмагъан сёз, ариу къаланнган хунада жалгъан ташча, билинип къалады. Жыр миллетни къадарын – аны къууанчларын, жарсыуларын, хорламларын, махтауларын да болгъаныча сакълайды.

ЭСКИ ЖЫРЛАДА НАРТ СЁЗЛЕ, АЙТЫУЛА

Нарт сёзлени, айтыуланы магъаналары къалай ёмюрлюк болгъанларын жашауну хар бир кюнюнде кесибиз кёрюп турабыз. Заман да, адам кеси да тюрленнгенде да, аланы ёмюрле тюрлендиралмагъандыла. Баям, андан жюрюйдюле адам улуну биргесине ала, жюзле бла саналгъан тёлюлени ауузларында сыйдамланып, магъаналарын – жютю, жашауларын да ёлюмсюз этип. Андан табадыла кеси жерлерин бюгюннгю хапарларыбызда, ушакъларыбызда да. Андан келедиле ата-бабаларыбыз такъгъан эски жырлагъа тынгылагъанланы жюреклерин жарыта, халкъыбызны акъыл эсин таныта.

«Билимими ёсдюрюрге дайым итинирикме»

Бёзюланы Алимни жашы Солтанны хунерин, бирсилеге ушамагъан, ариу ёнюн кёпле жаратадыла. Фахмулу жырчы бу жаны бла бийик билим алыргъа итинип, Москвада Къырал культура институтну эстрада-джаз бёлюмюн бошагъанды. Шёндю ара шахарда ишлейди. Алай туугъан элин да унутмайды. Бош заманы болса, Хасаниягъа жетеди. Биз анга тюбеп ушакъ этгенбиз.

«Журналист усталыкъгъа келтиргнен къадарыма ыразыма»

Кульчаланы Зульфия журналист болуп «Заман» газетде ишлерге эрттеден  мурат этгенди. Къадар болуп, сюйген ишине киргенинден сора уа, ары кёлю кётюрюлгенлей  жюрюйдю. Ол журналистиканы ишге угъай, жашаууну бир энчи кесегине санайды. Бюгюн ол мени ушакъ нёгеримди.

Хант къангабыз

Сют эм сютден этилген ашла ёмюрден бери да къарачайлыланы бла малкъарлыланы хант къангаларында энчи жерни алгъандыла. Халкъыбызны ангылаууна кёре, сют ашлада адамны чархына керек болгъан хар зат да барды, аны ючюн ала жашлагъа, къартлагъа да хайырлыдыла. Аны юсюнден хапарлайды Абдуллаланы Марина 2007 жылда жазгъан жарыкъландырыу-тинтиу материалында.

Тиширыуну сыйлылыгъына махтау, аналагъа сый-намыс

Бизни халкъда тиширыуну сый-намысын кёре билгендиле, анга хурмет этгендиле къайсы заманлада да. 

Страницы

Подписка на RSS - Маданият