Маданият

Хар не да болжаллыды дунияда

Дагъыда бир жукъу къачхан, ахыры болмагъанча узун кече озуп барады. Толгъан ай, кёкде айлана кетип, баям, къоншуларымы эшитип неда мени къайгъымы билипми, бизни кёп адам жашагъан уллу юйюбюзню башында тохтагъанды. Айны толгъан кезиуюнден хар бир адамгъа да бир тюрлю бир себеп болады дейдиле жулдузчула. 

Юч жан - юч да ажымлы къадар

Барсны уа жугъутурдан хапары жокъ, ол башханы марайды, эки аякълыны, ким эсе да ол аны жерине киргенди, аны къоратыргъа керекди. Шыбыртсыз  жууугъуракъ барып, бир секиргенлей, жангыз тырнагъын илиндиргенлей, къанын бардырыр, къаядан энишге атар, келмезча этер энди бери.

Юч жан – юч да ажымлы къадар

Эртте-эртте, бек эртте, эмен садакъ сауут болгъан заманда, атасы-анасы бла бир батыр жашагъанды буруннгу  къалада. Сосланбий эди аны аты. Акъылбалыкъ болгъандан башлап, жюрюп тебиреди ол уугъа.

Тюбешиу

Байкъуш уллу юйюрде кичи болуп туугъан эди. Аллайлада болуучусуча, ата-анадан да бек къарындаш-эгеч тюзетгендиле аны жашаугъа. Артда уа кичини къоншу элде темирчиге элтип, анга сохта этип, жылдан артыкъ тутхандыла аны биргесине, усталыкъ алсын деп. Темирчи элде къалай керек болгъанын ким да биледи, анга не тюрлю власть да онг кёзден къарагъанды.  

«Жыр мени дуниямды»

Бюгюннгю ушакъ нёгерим къарачай-малкъар халкъны фахмулу жырчыларындан бири Катчиланы Робертди. Жаш жырчыны чыгъармачылыгъын сюймеген, аны ауазын башхаладан айыра билмеген хазна адам табылыр миллетибизде. 

Алан итле

Испанияда алано итле (бульдогла) неда алан эгерле бурунладан бери белгилидиле. Алимле айтханнга кёре, бешинчи ёмюрде Аланла Ибериягъа чабыууллукъ этгенлеринде биргелерине келтиргендиле. Аланланы бир къаууму Шимал Африкагъа кетгенлеринден сора, ала иелери бла анда-мында жайылгъандыла.

Адамлагъа кёл этдирте, ахшы хапарла эшитдире

Абадан тёлюню жашауунда радиону магъанасы уллу болгъанды десем, ётюрюк айтмам. Элледе 70-80-чи жыллада окъуна телевизорла хар юйюрде да жокъ эдиле. Радио уа хар кимде да болгъанды. 

«Малкъар эсиме къалай келип къалгъанын бирде ангылаялмай окъуна къалама»

Алгъаракълада белгилегенибизча, фахмулу жашыбыз, композитор Малкъондуланы Ахматха «Россей Федерацияны Композиторларыны союзуну келечиси» деген ат берилгенди, ол  музыкачыланы халкъла аралы гильдиясына киргенди.  Ахматны алгъышлап, анга бир къауум соруу да бергенбиз.

Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде  Къулий атлы орамда  онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле.  Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат  Мухамедовна эм аны биргесине ишлегенле хазырлагъандыла.

«Ишиме искусствогъача къарайма»

Таира Пухаеваны  атасы  дюгерлиди,  анасы  уа  таулуду.  Ол  сабийлигинден  бери  Нальчикде  жашайды,  эки  тилни  да  аламат  биледи.  Ариу  къол  ызы  бла  кёплени  сейир этдирген  къызны бюгюнлюкде    уллу салону    барды.  Кийимле  чыгъарады.  Аны  тутхан  ишинде  профессионал  болгъаны  да  баямды. Бюгюн  а  ол  бизни  ушакъ  нёгерибизди.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият