Маданият

Заман бла таш

Бир заманда алайгъа ай келди. Толу ай, ариу ай. Жарыкъ жулдузларын да ызындан тизип. Акъ ай, къарангы кечени олсагъатлай жап-жарыкъ этди. Баям, ай аланы кёрюп къайтхан болур эди алайгъа. Жулдузла уа тепсейдиле аны тёгерегине, жылтырай, къалтырай.

Заман бла таш

Желле жалай, жауунла да жууа чукуюн, аламы берген болурла ташха бу тюрлю сыфатны, огъесе эртте, бурун заманлада, аллай мазаллы адамламы жашагъандыла, быллай уллу ташны ишлеп, жонуп келтирип, тау башына орнаталгъан. 

Бёрю, метеке, сора дидинле

Французлуланы бу халкъ жомагъын  малкъар тилге Текуланы Жамал кёчюрген эди.

«Хунерсиз сабий жокъду, аны фахмусун таба эм ачыкълай билирге керекди»

 Инсанны ич дуниясыны тохташыуунда, аны не жаны бла да айныуунда искусство энчи жерни алады. Музыка адамгъа учуннган эм мудах кезиулерин ачыкъларгъа болушхан, тёгерекде дуниягъа кёз къарамын ачыкълагъан кючдю.

Ишин билген кеси жеринде болса

Май районну Александровское станицасыны Маданият юйюню таматасы Жансуйланы Кулистан бла танышхан кюнден бери да ол ишин къалай тынгылы бардыргъанын кесим кёрюп турама. Кёрген неди, бир-бир мероприятияларына чакъыргъан окъуна этеди. Республиканы 100-жыллыгъын белгилегенде Майский шахарда былагъа таулу къош этерге болушхан эдим. Къысхасы, тынч бахчамы ишлерге къоймайды. Станицада бахчамы ишлей тургъанлай, былтыр маданият юйге ремонт этген жашланы Уяналаны Хусейинни, Каркаланы Мухамматны, Абшаланы Муслимни, Замир Кушховну жиберди. Была бизни юйде фатаргъа тохтадыла.

Узакъ къазах жеринде

Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут,  кесим, онеки жылым толгъан  Хамит Къахазстанны Шимал жанында шахардан, район  арадан да бир бек узакъда,  Сары-Тюз деген эллерине тюшебиз

М Ц Ы Р И

21

Да тийишлиме къачыма!

Узакъ жолда болмачыны

Тулпар ат, юсюнден атып,

М Ц Ы Р И

 16

Да эсингде болур сени:

Жилямаучу эдим сабий

Заманымда, шо не чурум

М Ц Ы Р И

    11

Тёгерегим жаннет бахча

Кибик эди, нюрюн ачхан,

Тейри къылышча къызарып,

М Ц Ы Р И

 6

Да не кёрдюм ол юч кюнде,

Ол юч кюнню да ичинде,

Азат бир журча айланып?

Страницы

Подписка на RSS - Маданият