Маданият

«Миллет хазнабызны тас этмесек сюеме»

Ботталаны Танзиля миллетибизни фахмулу къызларындан бириди десек, жангылмазбыз. Ол  сабийлени да  хунерликлерин  айнытыргъа себеплик этеди. Тюрлю-тюрлю кёрмючледе, фестивальлада  окъуучуларыны, кесини  ишлери да  кёргюзтюле  турадыла.    Школ заманында  тигиуге, сурат ишлерге фахмусу болуп,  кружоклагъа жюрюп тургъанды.  Мындан ары жашауунда усталыкъ сайларгъа жетгенде, Нальчикде Дизайн колледжге  барыргъа тийишли кёреди.  Алай тигиучюлюк жаны бла билими ансыз да жетишимли болгъанын ангылап, эки айдан сора  аны  графикалы  дизайн  бёлюмюне кёчгенди, аны бошагъанды.

Адамгъа уа кёп керекди

Больницаны кенг арбазында кюз арты иелик этеди. Терекле, бет алышындыргъанларына кеслери да ийнаналмай тургъанча, сериуюн аязчыкъда билинир-билинмез ары-бери бюгюле, хапар айтадыла бир бирге. Биз да аланы тюплеринде салыннган узун шинтикде олтурабыз.

«Не заманда да таулу тиширыуну сыфаты, къылыгъы манга эм ариу юлгю болгъанды»

Жаш тёлюбюзню кёбюсю бюгюнлюкде ара шахарда  жетишимлеге жетеди. Интернетни хайыры бла Москвада, башха уллу шахарлада  бардырылгъан концертледе  ёню бла кёплени сейирсиндирген, кесин  сюйдюрген жырчы, актриса Алла Бойченкону да кёпле таныйдыла.

Тауланы ариулугъу

Табийгъатны ариулугъун ачыкъ кёрюрча бирде къатына жууукъ келип къараргъа керекди. Аны тамашалыгъын бир жолгъа кёрюп къояр амал жокъду. Таулада айланнган заманда, бийик жерге ёрлеп къарасанг, кёзюннге иги кесек сейир, айбат жер илинеди. Бу жол аллай бир къауум затны юсюнден айтыргъа сюеди Беккиланы Омар. 

Бир сууну эки жагъасында

Жаз башы келгенин билдире, терезени ары жанында къайын терекге къоннган чыкъынжик энди ачыла башлагъан бутакъ къыйырланы жютю чурасы бла юзюп, жерге атады. Сора энишге тюшеди да, тёгерекге сакъ къарай, аладан бирин алып, къоз терекни бутагъына къонады.

Сёзню кючюне бла магъанасына тюшюне

Жыл сайын, къыш бла жаз айырылгъан кюн, 21 мартда поэзияны кюнюн саулай дунияда белгилейдиле. Ол кюн хар тилде, хар миллетде да назмула окъуйдула, сёзню кючюне бла магъанасына хурмет этедиле.

Аны жюрегин тепсеу искусство бийлегенди

Халкъыбызны арасында искусствогъа берилген, аны жашау жоругъуна салгъан, аны сайлагъан кёп ахшы да, фахмулу да инсанларыбыз бардыла. Аладан бири Тилланы Масхутну жашы Борисди. Аны республикада, Элбрус районда жашагъанла да иги таныйдыла эмда хурметлейдиле. Ол профессионал тепсеучюдю, «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артисти эди, бюгюнлюкде уа хореография искусстводан педагогду.

ЖЫРЫ БЛА КЪУУАНЧ ДА, ИЙНАНЫУ ДА БЕРГЕНДИ

Къарачайны, Малкъарны да жырчы къызы, КъМР-ни халкъ артисткасы Боташланы Хусейни къызы Алтууланы Зоя «Акъ баппуш», «Таукъан», «Пароходла», «Сени атынгы айта турама» деген жырланы айтып, жыр искусствобузну  ёрге кётюрген жырчыды. 

 

Къол ызы къайда да ангылашыннган

Уста Мокъаланы-Текуланы Динаны танымагъан республикада эм андан тышында да хазна адам болмаз. Таулу кийизле этиу жаны бла кюрешгенлени араларында ол бюгюнлюкде бек фахмулуладан бирине саналады. Тюрлю-тюрлю даражалы маданият фестивальлада, кёрмючледе да  Динаны ишлерине ары келгенле аслам эс бёледиле.

Таулу кишини тау тыймаз

Халкъла аралы даражалы къутхарыучу, альпинизмден инструктор-методист, 180-ден артыкъ къутхарыучу ишге къатышхан  Эверестге чыкъгъан Аккайланы Алимни жашы Азнаурну уллу аппасыны атасы  Аккайланы Батырны юсюнден кеси заманында филология илмуланы доктору Малкъондуланы Хамит жазгъан эди. Аны материалын хазырлап бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият