Маданият

Огъурлу ёхтемликде къагъыт бетге себилген тизгинле

Сынаулада адамлыкъны бла фахмулулукъну сакълай билиу  ол инсанны энчи сайлауу бола болур. Туугъан жерге термилиу да – ол къадарны бек уллу сынауларындан бириди. Ол къыйын сынауну ётгенледен бириди халкъ сюйген назмучубуз Къудайланы Маштай. Аны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу игиликге деп урунууну эм тюнгюлмеуню юлгюсюдю. Аны юсюнден КъМР-ни халкъ поэти Беппайланы Муталип тынгылы материал жазгъанды алгъын жыллада, аны басмагъа хазырлап беребиз.

Къулийланы Къайсын атлы адабият салон

Алгъаракълада Къашхатауну Маданият юйюнде Къулийланы  Къайсын атлы адабият салон ачылгъанды. Ачылыугъа къуллукъчула, поэтни чыгъармаларын сюйгенле, сабийле да аслам келгендиле. Тюбешиуню аллында Къулбайланы Бэлла араны къураргъа амал этгенлеге жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Бу ахшы жумушха къуллукъчула, эллиле да къууанып болушханларын айтханды. Аланы санында уа Санкт-Петербургда жашагъан бир жерлибизни, Россейни сыйлы къурулушчусу Чыпчыкъланы Русланнга энчи ыспас этгенди.

Игилени хапары

«Эрден туугъан эр!» – деучю эдиле Байсолтаннга. Ол хапары тёгерекде кенг жайылгъан, аты жигитлик жырлагъа, кюйлеге кирген Къантемирни атасына тийишли жангыз уланы эди.

Миллет маданиятыбызгъа жюреклеринден къайгъыргъанла

Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы маданият юйюнде орналгъан краеведение музейде дайым да кёрмючле бла экскурсияла бардырыладыла, тематикалы жыйылыула ётедиле, жарыкъландырыу эм юйретиу жумушла тамамланадыла. 

«Артистни кёзю, акъылы да энчи халда жютю болургъа керекдиле»

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар драма театрны фахмулу артисткаларындан бири Таппасханланы Галимады. Аны бла бирге биз ненча кере жилягъанбыз, ненча кере къууаннганбыз! Галима Искусстволаны Шимал-Кавказ институтун бошагъанды.

Бир жол жайлыкъдан биринде…

Бир жыл тау жайлыкъладан биринде, Гара-Суулу къолда, иели малла бла турама. Тюзюн айтсакъ, бу жол бла ючюнчю кере. Ариу жомакълы жер. Жаннетни бир мюйюшю сунарса алайны. Бийик къаяла ортасында кенг ёзен, сейирлик гара сууу. Бир уртлам этсенг, асыры сууукъдан, аркъа сюегинги къалтыратыр, титиретир.

«Эсли адамларыбызны сыфатларын суратлада ёмюрлюк этеме»

Суратчы болгъан тынчмыды, къыйынмыды? Бирле фахму берилсе, сурт ишлеген ойнагъанча бир тынч жумуш сунадыла. Ол алай тюйюлдю. Фахму бла къадарны юсюнден малкъар халкъны  белгили, закий суратчыларындан бири Занкишиланы  Ибрагим бла ушакъ этгенбиз.

Тюрлене баргъан дунияда макъамны кючю бла адамлыкъны сакъларгъа

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

Кертиликни, тюзлюкню излей

Улбашланы Къайсынны жашы Алим юрист усталыкъ алгъанды, юрист илмуланы кандидатыды. Москвада «Рипол Классик» басмада чыкъгъан «Рахиль» деген чыгъарма аны биринчи китабыды. Ол орус тилде жазылгъанды.

Эрттегили халкъ жырлада тиширыуланы сыфатлары

Жашауда не заманда да аты айтылгъан эр кишини къатында аны уллу ишлеге таукел этген, жолгъа ашырып, аллына къарагъан, аны ызын жерде къалдыргъан тиширыу сюелгенди. Бизни эрттегили жырларыбызда да айтылады аллай ариуланы юслеринден.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият