Маданият

Жырны сёзю – аз, фикири – кёп

Таулу халкъ бир заманда да жырсыз болмагъанды. Ач къалгъан, кеч къалгъан кюнлеринде да – угъай. Бу­рун заманладан бери жыр бизни халкъыбызны жашау кюйю болгъанлай, аны къууанчлы, жарсыулу кюнлерини да сыр сазы болгъанлай келгенди. Ол аны тарых борасыды – къартдан жашха ёте келген хыйласыз ауазы. Кертиси бла да жыр, жолоучугъа жол нёгерлик эте, эки сюйгенни араларында келечилик жюрюте, къыйын сагъатда иги къууум этдире, таукелликге, иш кёллюлюкге, жигитликге да чакъыра келгенди.

ТЕМИР ТЕРЕК

Мусукаланы Сакинатны «Темир терек» деген поэмасы кёчгюнчюлюк азабын сынагъан адамны сагъышларындан къуралады. Аны баш жигити Къызтуума, ол къыйын сынауда ахлуларын тас этип, ёксюз сабийле тургъан юйге тюшеди. Жаланда бир къаршы адамы къалгъанды аны – къарындашы Байрамукъ. Ол табады эгечин. Ол юйюрню, энчи тиширыуну, кёрген къыйынлыкълары тарыхыбызны ол ачы бетине жангы суратла къошадыла.

Аны кючлю, жарыкъ да фахмусу

КъМР-ни халкъ артисткасы Байзуллаланы Хусейни къызы Роза малкъар къараучулагъа угъай да, битеу тюрк дуниягъа да белгили актрисады. 

Игиликге ийнаныуну юлгюсю

Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасында энчи тёр жерде сакъланады

Эрттегили сыйлы ана тилибиз

Жашау къалай барса да, аны чархын бургъан адамды.

Суратларында – миллетни энчилиги

Аналаны Мурат Къабарты-Малкъарда, Россейде да белгили жаш суратчыларыбыздан бириди. Ол 1991 жылда Нальчик шахарда туугъанды, Хасанияда ёсгенди. 2013 жылда Дондагъы Ростовда М.Б. Грекова атлы художестволу училищени бошап, Москвада В.И. Суриков атлы къырал  институтха кирип, экинчи бийик билим алгъанды.  Тыш къыраллада бардырылгъан даражалы кёрмючлеге къатышып  келеди. Шёндю  Москвада Аскер суратчыланы студиясында ишлейди. Андан башха да быллай тюрлю фахму алыргъа сюйген жаш тёлюге да дерсле береди. 

Закийни юсюнден жангы сёз

Сёзю адам улуну эсине, жюрегине бир кюн жарыгъы, бир таш жарсыуу болуп кирген Къулийланы Къайсынны юсюнден кёп айтылгъанды, жазылгъанды, ол ишле баргъанлай турадыла. 

Бурулмагъан сюймекликни баяны

Эссе

Тепсеу – юзмез ичинде жаухар жаныуу

Хар зат ырысхы бла ёнчеленнген, уллулукъ да къарыу бла белгиленнген бу къыйын ёмюрде Мутай, жангыз бир таулу жаш, жаланда тепсеу устасы, фахмусуну кючюнден миллетин уллу этгенди. Халкъны адам санын процентле бла айтыргъа бетсинмей, аны хар заманда халкъны бетине тутуп, азсыз да, энши болургъа керексиз дегенча, кёзлери айыутос жумула туруучу адамлагъа ол бек уллу дерсди – таулу Мутайны Европа бийиклигине жетген усталыгъы! Ол да аз пойюлдю. Тепсеу юзмез ичинде жаухар жаныууча, алай жаннган саулукъду! Юзмез ичинде жаухар кибик – халкъыбыз!

Малкъар театргъа, драматургиягъа къуллукъ этгенди

Актёр, драматург, устаз Жантууланы Бекмырзаны жашы Исса сахна искусствобузну мурдорун салгъанладан, ана тилибизде салыннган биринчи оюнлада ойнагъан актёрду.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият