Маданият

Жазыу да болады хорларгъа

Толу къыркъ юч жыл жашамагъан Батчаланы Муссаны жазгъан затлары, къайсын энчи алсанг да, жер юсюнде къалгъанлагъа, келлик тёлюлеге  да адамлыкъ дерследиле. Аны пьесалары Шимал Кавказны кёп сахнасында салыннгандыла. Алай аны драматургияда жазыучулукъ бетин тынгылы ачхан чыгъармасы  уа «Хорланнган жазыу» деген драмасыды.

ЖИГИТЛЕГЕ – БИЙИК ПОЭЗИЯ СЫН

Малкъар поэт Бабаланы Ибрагимни «Бийик сын» деген поэмасы малкъар адабиятда урушха къажау жазылгъан чыгъармаланы араларында энчи сыйлы жерни алады. Аны атланнган сёзю окъуна дуния урушланы тарыхларында бек ажымлысы атом уруш болгъанын эсгертеди. Андан сакъланыр  ючюн, уруш къазауатын, зорлукъну, ачлыкъны да кёрген къарт, бешик тебирете тургъан ана... – жерде жашар муратлары болгъанла бары да мамырлыкъ келечилери болургъа талпынадыла.

Ата журтха сюймекликни юсюнден

Бабаланы Ибрахим назмуларында, поэмаларында да заманны баш ышанларын уллу суратлау кюч бла кёргюзтгенди. Аны «Атамы аягъы басхан жер» деген аты бла баргъан назму къаууму туугъан жерге къасадача жазылады. Ата журтха сюймеклиг а тилеклеге киреди.

«Тёппесине жулдуз тийген»

Кумуш элде туугъан, Москвада Бийик адабият курсалны тауусхан поэт, драматург, жазыучу Батчаланы Муссаны быллай аты бла драмасы барды. Аны жанр энчилиги комедиягъа тартады дейдиле анга къарагъанла. Болсада мында трагедиялыкъ кёпдю. Пьесаны тил байлыгъы, эс жютюлюгю, ол жазылгъан кюнден не къадар заман ётсе да, жангылыгъын, адамны сейирсиндириуюн тас этмейди. Жигитлерини къылыкъларын ачыкъ этерге болушхан амалладан бири сахнада, не десенг да, чыгъарманы тилиди. Бу эки актлы, алты суратлы трагикомедияны сюжет ызы бюгюнден узакъ кетмейди.

Адабиятны эс жыйгъан заманы

Тёппеланы Алимни  хар бир чыгъармасы, жашау тарыхыны бир бети болуп, мажюсюлюкден бизни кюнлеге дери заманны излемлерин ачыкълайды. Ол ёмюрлени трагедияларындан башлап бусагъатдагъы соруулагъа дери. 

Тау бийикликлени поэзиясы

Ахыры. Аллы 31 июльда чыкъгъанды.

Тау бийикликлени поэзиясы

КъМР-ни, КъЧР-ни да халкъ поэти, РФ-ни М. Горький атлы Къырал саугъасыны, Чуваш Республиканы Эмине атлы миллет саугъасыны лауреаты, Халкъла шуёхлукъларыны эм Сыйлылыкъны орденни иеси Зумакъулланы Мустафаны къызы Танзиля бу кюнледе кесини туугъан кюнюн белгилегенди.

Адабиятны эс жыйгъан заманы

Тёппеланы Алим кёп ишлеген, аламат сейир темалагъа жазгъан жазыучу эди. Аны хар чыгъармасы да, тарыхны бир бети болуп, бир заманны излемлерин ачыкълайды. Мюжюсюлюк замандан башлап бизни кюнлеге дери. Алим бла ушагъыбызны да ол затланы юслеринденди. Ол кеси дуниядан кетсе да, аны адабиятны юсюнден сагъышлары уа жол да кёргюзтедиле, кёп тюрлю оюмла да туудурадыла.

 

Жырчы

Малкъар халкъны белгили жырчысы, Россейни сыйлы артисти, КъМР-ни къырал саугъасыны лауреаты Жанатайланы Къапланны жашы Исмайыл миллетибизни жыр санатында къойгъан ыз ёлюмсюздю. Аны алай болгъанына шагъатлыкъ этген шартла кёпдюле. Сёз ючюн, Интернетде жюрюген жырлары, сохталарыны эсгериулери, тынгылаучуланы ыразылыкълары. Кёп болмай, башха жырчыны юсюнден айта, бир жаш адам, ол да жырчы: «Жанатайланы Исмайылны жыр айтыуда, анга юйретиуде школу башха болгъанды – гюржю ызлы. Ол а эрттеги, мурдорлу культураны юсюнде къуралгъаны белгилиди. Энчилиги да андады – теренлигинде, башхалагъа ушамагъан къыйматында», – деген эди.

Аллай жырчы керек эди Дуниягъа

Семенланы Смайылны «Минги-Тау» жыры дуниягъа белгиди. Ол: «Ёмюрле ёте, патчахла, ханла да бири бирин алышындыра турсала да, Тохтамышла, Темирланла къылыч ойнатсала да, биз бу жерни адамларыбыз, бизни ата-бабаларыбыз да, бизнича, былайлада жашагъандыла! Келлик тёлюлерибиз да былайлада жыр тагъарыкъдыла!» – деп, андады къыйматы. Бу жыргъа намыс этип, уллу заллада адамла ёрге къобадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият