Маданият

«Тепсеуню кесини энчи тили барды»

Бюгюнлюкде Шимал Кавказда «Асса-Пати» тепсеу школну танымагъан, анда окъугъанланы аякъ бюкгенлерине бюсюремеген хазна болмаз. Аллай проектни къурап, жашауда бардыргъан а Энейланы Аскерди.

«Инсанны къууанчын ётдюрген бек уллу жууаплылыкъды»

Халкъыбызны эм ариу адетлери тойланы, къурманлыкъланы ётдюрюу бла байламлыдыла. Арт кезиуде быллай байрамларына кёпле артистлени да къатышдырадыла, ала да, фахмуларын, къарыуларын аямай, адамланы къууанч кюнлери жарыкъ болурча кюрешедиле. Аллай адамларыбыздан бири Музыка театрны солисти, жырчы, актриса, ведущий, церемонимейстер Гергъокъаланы Халиматды. Ол ариу ауазы, жюрекге жетген жырлары бла белгилиди, сора республикабызда тиширыуладан биринчи болуп, тойланы бардырып башлагъанды. Бизни бла ушагъында Халимат ишини, кесини энчи жашаууну юсюнден да айтханды.

Ахчала!..

Колхозну бухгалтери Жууашны сауулгъан ийнегинден сора да ючлю бугъасы бар эди. Иеси аны бузоу заманындан бери халжардан чыгъармай бакъгъанлай тургъанды. Мал алай семиреди, тюз да жумуртхача, тёп-тёгерек. Энди аны тюзюнлей кюфге уруп къойсанг да, не медет, ол андан ары эт къошмаз.

Жашауну жукъасы, къалыны да

Анамы экиге айланнган къарындашы Ахмат дуниясын эртте алышханды, алай а мени эсимден бир заманда да кетмейди.

Элни жашаууна къууат берген

Халкъыбыз не заманда да тойну-оюнну сюйген миллет болгъанына кёп шартла бардыла. Аны къобузда бла къыл къобузда аламат сокъгъан келечилеринден бири уа Темуккуланы Манаф болгъанды. Малкъарлы жаш кёчгюнчюлюкде окъуна аслам эс бёлгенди музыкагъа. 

Огъурлулукъгъа ийнаныуну тас этмей

Малкъар адабиятны мурдорун салгъан закий жазыучу Мечиланы Кязимни чыгъармачылыгъыны теренлиги, тил байлыгъы бла окъуучуларыны жюреклерини теренине жетеди. Аны юйретиу магъанасын ачыкълаугъа педагогика илмуланы кандидаты Мокъаланы Аллахберди илму ишин жоралагъанды.

Ара межгит – ариу жерлерибизден бири

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.

«Ишим халкъгъа хайыр келтирсе сюеме»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В. Собинов атлы къырал консерваторияны жетишимли бошагъанды. Бюгюнлюкде ол КъМР-ни Музыка театрыны солистиди.

«Чепкенлерибизни жаратханла кёп болуп, аланы терк сатып алгъандыла»

Шаханланы Сафарны къызы Фариза халкъыбызны фахмулу къызларындан бириди. Ол эрттеден бери тигиу бла кюрешеди, бюгюнлюкде аны усталыгъын республикада кёпле биледиле, къол ызын жаратадыла. Ол тюрлю-тюрлю фестивальлада, кёргюзтюуледе алчы жерлеге тийишли болгъанлай турады, аны аламат милет оюулары бла кийимлерин «Алтын къол» фестивальда да кёре турургъа онг барды. Ресторанлада, больницада ишлегенле, аны къол ызына бюсюреп, кеслерине энчи иш кийимле тикдиредиле. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Аны жашауун сахна жарыта эди

1922 жылда Черек районну Къашхатау элинде Уяналаны  Батталгъа  бла Бицагъа ючюнчю бала туугъан эди - Валентина. Андан сора да, бу насыплы юйюрню  дагъыда беш сабийи болгъанды. Жашла ёсюп, тынгылы къуллукълада ишлегендиле. КъМАССР-ны Баш Советини Президиумуну башчысы Уяналаны Чомайны,  къарындашладан бирин,  адамла бусагъатда да уллу жюрек ыразылыкъ бла эсгередиле.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият