Маданият

«Бусагъат жетеме!..»

Махмут Аскерден тёрт жылгъа таматады. Орамда сабийлени кёбюсюнден жыл саны бла абаданды. Ойнаргъа жыйылгъанланы барысына да ол оноу этеди. Сюйсе, оюннга къошады, жаратмаса уа – къыстап, къол жетдирип да къояды. Аскерни уа тобу барды. Аны атасы алгъанды кёп болмай, уллу ариу топ. Аны бла ол алыкъа ойнагъан да этмегенди.  Жашчыкъ кёп турду топ бла орамгъа чыкъмай. Базынмай, Махмутдан бир хата жетер деген къайгъыда. Топха къарап, аны бла ойнарыгъы келеди. Аягъы бла уруп, кёкге быргъаргъа, ызындан къууулургъа. Бютюнда бег а жангы тобу бла нёгерлерине махтаныргъа.

«Ана тилиме сюймеклигим чексиз уллуду»

Бюгюнлюкде Интернетде белгили жырланы орус тилден малкъар тилге кёчюрюп жырлагъан жашыбыз Бёзюланы Солтанды. Ол Москваны Къырал маданият институтунда эстрада-джаз жырлау факультетге окъургъа киргенди. 

Терслеу

Бизни редакциягъа окъуучуларыбыз сюйюучю сейир хапарланы Темуккуланы Адил  жибере туруучуду. Бюгюн да сизни аллай бир хапар бла шагъырейлендириге сюебиз.

Таулуланы алгъыннгы юйлерини энчиликлери

Таулу юй ишлесе, анга битеу эл болушлукъ этгенди. Ол изеу этип, жууугъун, ахлусун, тенгин, къоншусун болушлукъгъа жыйып болгъанды. Юй ишлеген жерге чакъырылгъан, чакъырылмагъан да келгенди. Хар адам кеси билген жумушну этгенди. Ишни бардыргъан оноучула да болгъандыла, анга кёре да хар тюрлю ишни кесини устасы. Сёз ючюн, бирле ташны уста къалагъандыла, башхалары сюртгенде иги ишчиле болгъандыла. Юй башын жапхан а энчи усталыкъгъа саналгъанды.

Нек ашыкъмадым насыбыма?..

Эртте - эртте, талай жыл мындан алгъа, ма бюгюнча, бир ариу кюн, терек чапыракъланы шыбырдагъанларына тынгылай, алайда олтурдум. Жаш эдим, жарыкъ умутларым бла. Кесим да билмей, зат сакълагъанча, бираз турдум. Ингир ала жууукълашды. Кюн да таула артына ауа, ахыр таякълары бла къаяланы тёппелерин къызарта башлагъанды. Юйге кетер акъылда, ёрге тургъанлай, сени кёрдюм.

Художниклени тарыхха кийирген Даниял

Аллай адамла боладыла, кеслерине артыкъ сый излемей, жашауларын дуниягъа керекли затха атагъан. Хаджиланы Даниял  белгили коллекционер, меценат, илмуланы эм искусстволаны Петров атлы академиясыны члени бизни аллай адамларыбыздан эди.

Жыр искусствобузну тамбласы чууакъмыды

Малкъар халкъ жырчыладан  не заманда да бай болгъанды десем, ётюрюк болмаз. Айтхылыкъ Омар, Беппайланы Сергей, Жанатайланы Исмайыл, Тетууланы Шарафутдин, Текуланы Махмуд, Бийчеккуланы  Абдин, Алтууланы Зоя, Таукенланы Тамара, Гергъокъланы Тамара эм дагъыда башхала битеу Шимал Кавказгъа белгили эдиле кеслерини сейир ауазлары бла. Аланы жырлары бла пластинкала хар юйюрде да жюрюгендиле. Андан тышында да, фахмулу жырчыланы ауазлары хаман да радиода  бла телевиденияда  эшитилгенлей тургъандыла. Ала миллет жырларыбызны айтхандан тышында да, классика чыгъармаланы да болмагъанча аламат айтхандыла.  Ала ол кезиуде телерадиокомитетни хоруну эм Музыка театрны солистлери болуп тургъандыла. 

Керекмиди аллай шагъат?

Ары баргъанланы да тынч болмаз, алай судьяланы ишлери бек къыйынды. Бирде, къоншуму малы урланып, ол хылини этген амалсыз да ачыкъланып къалып, ары барама. Менича, къараргъа келгенле, шагъатла да бар анда.

Илхамлы КАВКАЗ таулада

Кавказда, аны Гара сууларында Михаил Лермонтовну аягъы басмагъан жер жокъду, дейдиле адабият тарыхчыла. Ол бери биринчи кере ауруп, ыннасы Елизавета Алексеевна бла 1825 жылда келгенди.

«Бу усталыкъны жюрегим сайлагъанды»

Жаш тёлюню арасында фахмулу, тутхан ишлерин кёллери бла сюйгенле аслам болгъаны бек къууандырады. Бизни ушакъ нёгеребиз Абайланы Магомет да аллай жашларыбыздан бириди. Ол уста тепсеучюдю, хореографды. Магомет юйретген «Асс-Аланы» сабий тепсеу ансамбль аламат номерлери бла къараучуланы къууандырады. Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда Кавказны фахмуларыны академиясы бардыргъан битеуроссей хореография фестивальда аны ансамбли «Къарашауай», «Военный танец, верните память» деген тепсеулери бла биринчи жерни алгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият