Маданият

Мамырлыкъны, сабийликни жырчысы

Бу кюнледе  Сергей Владимирович Михалков туугъанлы 110 жыл болады.

Сёзю бла кесин танытхан

«Энди акъылым болса бир башха усталыкъ  сайларыкъ эдим», - деучюдюле кёпле. Республикалы радиону жангылыкъла белюмюню редактору Наршауланы  Мадина уа кесин башха  иш бла байламлыгъын  эсине да алалмайды. Отуз жылдан аслам заманны профессионал  журналистикада  жетишимли болуп келген фахмулу къыз къайсы бир усталыкъны сайласа да, аны жигине жетдирмей къоярыкъ  тюйюлдю. Алай аны  алгъын акъылы, эндиги да бир иш бла байланыпды, ол да журналистикады. Башха жол бла барама десе уа, аны малкъар тилден бла литературадан  мектепде устаз, филология тинтиу илму жаны бла да  ишлерча диплому барды.

Чархлада - маданият арала

Бир жерден башхасына женгил кёчерге боллукъ автоклубла узакъ эмда жоллары къыйын жерледе маданият жумушланы тамамларгъа уллу себеплик этедиле. Кесини сахнасы, кинотеатры да болгъан аллай маданият ара  2019 жылда  «Культура» миллет проектге кёре Элбрус районнга да берилген эди. Аны хайырындан узакъ элледе да тюрлю-тюрлю байрамла къураргъа онг чыкъгъанды.

Фахмулуланы ачыкълаугъа, аланы айныуларына къайгъырыугъа – энчи эс

Фахмулу сабийлени бла жаш адамланы ачыкълау, аланы айныуларына тап онгла къурау – ол маданият эмда жарыкъландырыу жаны бла политиканы магъаналы кесегиди. Аны жашауда  тынгылы бардырыугъа Элбрус районда энчи къайгъырадыла. Аны ючюн деп бардырыладыла сабий чыгъармачылыкъны «Элбрусну жулдузу», «Журтуму жарыкъ танглары» деген фестивальла. Андан сора да, районну чыгъармачы коллективлери  «Алтын къол»,  «Нарт Дебетни туудукълары», «Сабантой», «Айранны байрамы» эм кёп башха фестивальлагъа къатышып, концертле да бардырып, атларын айтдырадыла.

Жигитлени юлгюлеринде

Атайланы Далхатны жашы Жашарбек бюгюнлюкде  Сауутланнган кючлени запасда офицерлерини «Мегапир» атлы миллет ассоциациясыны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмюне таматалыкъ этеди. 

«Мен гъаршны инсаныма»

Суратлау искусстволаны А.Л. Ткаченко атлы музейинде Хабичланы Исмайылны жашы Магомедни энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны скульптуралары, бояу бла жазылгъан суратлары, графикасы жаланда Кавказда угъай, Россейде, башха къыраллада да белгилидиле.

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да ёсдюрюп, къазах колхозда уруна, кёп махтаугъа тийишли болуп жашагъанды.

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан урушдан сау-саламат къайтды, орденле бла майдалладан кёкюреги сырылып. Къазахстанда юйюрюн тапды, юйдегили болуп, улан, къыз да ёсдюрюп, къазах колхозда уруна, кёп махтаугъа тийишли болуп жашагъанды. 

Къадар айланчланы ныхытлы жоллары

Бу хапар жашауда болгъан ишди

Рамазан туугъанда, анасы Нюрсифат, киндик анасы Къаний да сейирсиннген, къоркъгьан да этген эдиле: сабийни онг жаякъчыгьында, бурунчугъу бла тенгшиде уллу моргъул тёгерек тамгъасы бар эди.

Жыры барны жолу бар

Таукенланы Малкъарбийни къызы Галина жамауат сюйген жырчыды. Ол Нальчикде Музыка театрда солистка болуп ишлегенли элли жылдан атлагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият