Маданият

Этген ишинге кёреди аллыгъынг

Бу швед халкъны жомагъын малкъар тилге Текуланы Жамал кёчюргенди                            

Нартлада ажайып шартла

Нарт таурухла – бизни ата-бабаларыбызны юслеринден ала кеслери айтхан хапарладыла дейдиле алимле. Ала да, баям, жашауну болгъанындан ариу этерге сюйгендиле.

Къадар

Таулу халкъны таурухлары, жомакълары кёпдю, жарсыугъа, кёбюсю жазылмагъандыла. Аланы билгенле жашаудан кетип барадыла. Мен бу таурухну Яникой элде жашагъан жууугъум Газаланы келинлери Гуталаны Кенауат айтып жазгъанма. Бек огъурлу адам эди, жаннетли болсун.

 

Унутулгъан китап

 

Аминат бла  Азрет юйюр къурагъанлы эки жыл болгъанды. Алыкъа сабийчиклери да жокъду. Экиси да  чюйютлю къарт ыннаны юйюне кёчюп, фатарда  жашайдыла, ол а, атлаялмагъаны себепли, къызында турады. Юй эски болса да, Аминат ичин акълап, эшигин, терезесин, полун да бояп   жылтыратды. Келтирген керегини хар затын жерлерин тапдырды.

Юйле да адамлагъа ушайдыла…

Суратлау искусстволаны  А.Л. Ткаченко атлы музейинде журналист эм суратчы Владислав Битоковну энчи кёрмючю ачылгъанды. Аны адамны къол аязына сыйыннган юйчюклери къараучулагъа сейир кёрюннгендиле.

Белгили кинофильмден кийимле – Нальчикде

Къабарты-Малкъар къырал университетде «Эрмитаж-Кавказ» маданият-билим бериу арада белгили режиссёр   Александр  Сокуровну 2011 жылда тюшюрюлген «Фауст»  кинофильмине  тигилген кийимлени кёрмючю ётерикди.  

Тёлюден тёлюге кёче келген къыйматларыбыз

Бусагъатда жюз бла къыркъ беш къыралда белгиленеди бу байрам. Анга уллу, гитче  да къатышады. Сёз ючюн, «Музейлени кечеси» деген фестивальгъа сау юйюрле келедиле

Къурманлыкъ тёреле

Газетибизни алгъаракълада чыкъгъан номерлеринде биз тюрк халкъланы той адетлерини юсюнден бир ненча материал берген эдик. Ала окъуучуларыбызгъа, баям, сейир кёрюнюрюк эдиле, нек дегенде бизни тамырларыбыз да бирси тюрк халкъланыкъыча болгъанлары ючюн.

Учхан адамла

Хапар

Эртде-эртде, бек бурун заманлада, малкъарлыла  бек уллула болгъандыла. Ала бир кёзлю, мазаллы эмегенле бла уруш-тутуш этгендиле, уча да  билгендиле. Бек акъыллыла, къарыуулула да болгъандыла. Уллу къалакъ ташланы жонуп, бийик, омакъ къалала ишлегендиле. Ол къалалагъа сары топуракъдан  быргъыла этип, суула жибергендиле. Акъ алтынны, сары алтынны, кюмюшню да, доммакъны, жезни, темирни да, сыйлы ташланы да таба билгендиле.

«Жырны акъ мёлеги» дегендиле анга

Жырчы эм композитор, РСФСР-ни халкъ артисти Анна Германны башхалагъа ушамагъан тауушлукъ ауазы бюгюн да хычыуунду тынгылагъанлагъа. Кеси заманында уа аны бизни къыралда бек сыйлагъандыла. Бу кюнледе ол туугъанлы сексен беш жыл болады.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият