Календарь событий

16 июня 2021

Тёлеулери болгъанлагъа – къаты контроль

Бу кюнледе республиканы хар къалайында да «Должник» деген ат бла  ведомствола аралы оператив-профилактика  иш бардырылгъанды.

Бал батманлагъа заран салмазча

Сабанлада пестицидлени неда агрохимикатланы себерни аллында, бал батманла тутханлагъа заран салмаз ючюн, аграрийле алагъа аллындан окъуна билдирирге борчлудула, дегендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосунда.

Республиканы эм терен, уллу да дорбунуна - сейирлик жолоучулукъ

Жер тюбюне эм сейир экспедицияладан бири Холам-Бызынгы эм Хари-Су ауузланы араларында Хумалан ёзеннге болгъанды. Анга къатышханланы араларында Орус география обществону члени белгили краевед Мокъаланы Тенгиз болгъанды. Ол анда кёп сейир зат билгенди, жер тюбюнде ишлеуден жангы сынам алгъанды. Дорбунда кёргенин а газет окъуучулагъа билдирирге сюйгенди.

«Жаланда жигерлик бла табаргъа боллукъду сый-намыс эмда къолайлыкъ»

Социалист Урунууну Жигити Моллаланы Якубну жашы Шарафутдинни жыл саны   90 -дан иги да атлагъанды. Анга да къарамай, акъсакъал тириди. Айтхан акъыллы сёзлерине адамланы тынгылата биледи. Республикада мен билген адам болуп, аны юсюнден ахшы сёз айтмагъанны, анга бийик багъа бичмегенни кёрмегенме. Анга къыралны, республиканы  да оноучулары да не заманда да уллу хурмет этип келедиле. 

Тамашалыкъ табийгъатыбызгъа энчи хар бирибиз да сакъ болургъа керекбиз

Бизни республикада табийгъатыны ариулугъу, байлыгъы тыш къыраллада окъуна белгилиди. Алай адам болгъан жерде, не десенг да, тёгерекдеги къудуретге дайым сакъ болуп турургъа тюшеди. Бу ишни къырал бла бирге тюрлю-тюрлю экология жамауат организацияла, биригиуле да бардырадыла. Орус география жамауатны КъМР-де «Альтаир» жаш клубуну башчысы, краевед Мокъаланы Тенгиз да ол жумушла бла бек тири кюрешгенледен бириди.

 

«Сабий сад не жаны бла да гитчелени тюз ёсдюрюу арагъа айланыргъа тийишлиди»

Арт кезиуде билим бериуде тюрлениуле бола, жангычылыкъла кийириледиле. Мектепге дери окъутуугъа да энчи эс бурулады. Бабугентни «Чынарчыкъ» сабий садыны башчысы Асанланы Танзиля да жашчыкъланы бла къызчыкъланы  айнытыугъа аслам заманны юлюшюн къошуп келеди.  Биз профессионал байрамны аллында  аны бла ишини юсюнден ушакъ этгенбиз.

Ачыкъ эшиклени кюню

Бу кюнледе  ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  4-чю  номерли колониясында  тургъанлагъа ата-аналары эмда башха жууукълары бла тюберге онг берилгенди. 

Ишге тохтаргъа, усталыкъ алыргъа да онг барды

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны  уголовный-толтуруучу инспекциясыны Бахсанда бёлюмюнде ишлегенле,  Бахсан, Зольск районлада

Эрттегили бохчаны хапары

Къабарты-Малкъарда орта ёмюрледен къалгъан история эсгермеленн тинтиучю, история илмуланы кандидаты Исмаил Мизиев Ташлы Таланы тийресинде буруннгулу къабырланы къазып ачханлы эки жыйырма жылгъа жууукълашханды. Ма ол заманда табылгъан эди къуру бизни республикада угъай да, битеу Шимал Кав­казцы тау тийрелеринде окъуна бек сейирликге саналгъан зат. 

Тас болгъан дуния

Хапар айт, хапар айт деп къадалгъанса да,  къоймайса. Адам санга не этсин? Къарайма да, айырылыр акъылынг жокъду. Баям, сен айтханны этгинчи манга тынчлыкъ боллукъ болмаз. Ант жетмесин санга. Айтчы, не зат эшитирге сюесе? Къулакъ бла эшитгенними, огъесе кёз бла кёргенними? Сайла кесинг.

Терек бахчалада заранлы къурт-къумурсхаланы къырыуда сакълыкъ бек изленеди

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле. Ол санда заранлы къурт-къумурсхаланы пестицидле эмда ядохимикатла бла къырыргъа да. Бу затланы кёп тюрлюсю барды.

Жайда жарсыргъа тюшмезча

Жай жууукълашханы, жемишле бише башлагъаны бла ууланып ауругъанланы саны да ёседи. Алай чеги инфекциядан сакъланыр чююн къыйын болмагъан жорукъланы тутаргъа керекди. Аланы юслеринден ушакъны врач-инфекционист Кульчаланы Залина бла бардыргъанбыз.

 

Жыйылгъан ахчаны халкъыбызны ырахматлы жашауун къураргъа къоратыла эсе, биз борчубузну толтуралабыз

Россейни кюнюнде КъМР-ни Башчысы Казбек Коков къууанчлы халда тюрлю-тюрлю сфералада жетишимле болдургъан жерлешлерибизге къырал саугъала бергенди. Белгиленнгенлени араларында уа Юсюпланы Исмайылны жашы Мусса да бар эди. Ол кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн КъМР-ни Сыйлы грамотасына тийишли болгъанды. 

 

Гёжеф къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол тюйюшде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Къол тюйюшде сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю ахшы эсеплеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.