Календарь событий

10 июня 2021

Жауунладан сора жоллада жангыртыу ишле бардырыладыла

Къабарты-Малкъарны Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, ахыр кюнледе республикада сакъ жауунла кёп жаугъанлары ючюн суула 1000-1500 миллиметрге кётюрюлгендиле.