Календарь событий

18 июня 2021

Россей бла культура байламлыкъланы кючлеуге себеплик этгендиле

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Патчах Россей  аны къауумуна кирген халкъланы ичинде интеллигенцияны ёсдюрюуге, аланы болушлукълары бла регионлада къыраллыкъны кючлеуге уллу магъана бергенди.   Патчах къырал регионлада   къан тёгюуню, урушну, къазауатны болушлукълары  бла тохташалмазлыгъын ангылап, аны орунуна  мамыр мадарланы хайырланыугъа кёчеди.

Атлы аскерни махтаулу жоллары бла

Кесигиз билгенликден, Ростов   областьны Мартыновка району Къабарты-Малкъарны Терк, Чегем, Черек,  Зольск, Басхан районлары бла шуёхлукъ жюрютеди. Анда жашагъанла бу административ - территория бёлюм  къуралгъанлы 80 жыл толгъаны бла байламлы бизден къонакъланы сакълагъанларын билдиргендиле.

Хобустаны тузлау

Къыш айлада хайырланыргъа деп жарашдырылгъан тахта кёгетлени бек игилеринден бири тузланнган хобуста болгъаны, адамны саулугъун кючлеуде ол кёп затха жарагъаны эрттеден белгилиди. Аны хазырлауда юй бийчеле энчи амалланы хайырланадыла. Аланы юслеринден «6 соток» газетде В. Лудилов жазгъанды.

Ырысхыгъа иеликни эсепге салыуну юсюнден

Бир талай заман алгъа Россейде жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа регистрация этиу жаны бла жангы закон кийирилгенди. Ары дери уа мюлкге иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилгендиле. Ол тюрлениулеге юйю, фатары, дачасы, жер юлюшю, бир тюрлю мекямы болгъанла неда аллай мюлкню иеси болургъа сюйгенле эс бурургъа борчлудула. Юрист Марьяна Юхаранова айтханыча, энди къагъыт свидетельствола берилмейдиле. Инсанны жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа эркинлиги болгъанына шагъатлыкъ а электрон реестрден выписка алып алай этиледи. Аны сейири болгъан хар ким да алаллыкъды.

Кючню бирикдириуню хайырлыгъа санап

«Каббалкэнерго» компанияны башчысыны орунбасары Аслан Балкаров РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны башчысыны орунбасары Олег Эфендиев бла тюбешгенди. Ала электрокюч ючюн кёп заманны тёлемей борч этип тургъанла бла ишни мындан арысында къалай бардырыргъа боллугъун сюзгендиле.

Адамланы къутхарыуну баш борчуна санап

Ишлерине кёллери бла берилип, адамлагъа игилик келтирирге излеп кюрешгенле, айхай да, не уллу ыспасха да тийишлидиле. Бютюнда уа аланы усталыкълары адамланы саулукъларын, жашауларын сакълау бла байламлы эсе. Аллай уланларыбыздан бири Биттирланы Керимди, ол МЧС-ни Нальчикде надзор эм профилактика иш жаны бла бёлюмюню башчысыды, ич службаны подполковнигиди.

Тюрк халкъланы дуниясында къурманлыкгъа союлгъан къойну санлау тарых магъаналы ангылаула бла байламлы болгъанды

Малкъар халкъ ёмюрлени теренинден келген тюрк халкъ болгъаны баямды. Малкъарлыла бла къарачайлыла бир халкъгъа саналадыла. Бурун заманлада бизни миллетге  ас-алан  дегендиле.  Малкъарда малны союу, санлау эм сыйлау адетлени къалай сакъланнганыны юсюнден хапарланы Тетууланы Хадис жыйып жазгъанды. Материал алгъаракълада басмаланнган эди, алай окъуучуларыбыз аны жангыдан беририбизни бир ненча кере излегенлери себепли, аны къайтарабыз, адет-тёрелерибизни сакълаугъа, билиуге бу магъаналы тинтиу иш да бир магъаналы атламды деген акъылны тутуп.

Миллет кийимле, сейир оюнла, концерт да

Быйылны башында   республиканы Маданият фонду  миллет биригиулени  араларында  Россейни кюнюне жораланнган  сурат конкурс бардыргъанды.  Бу кюнледе уа  анда хорлагъанланы  атлары туура этилгенди. 

Толкъун къарсла, гюл къысымла – бары да «Ассагъа»

"Асса" юлгюлю сабий тепсеу ансамбль  бир жол  Нальчикде отчёт концертин  кёргюзте эди. Ариу миллет кийимле кийген жашла бла къызла  сахнагъа чыкъгъанлай окъуна, къараучуланы кёллери кётюрюлгенди.  Байрамгъа келгенлеге  КъМР-ни эмда  Ингушетия Республиканы сыйлы артисти  Апполаны Альберт  ыразылыгъын билдиреди эмда барысын да  алгъышлайды. Дагъыда ол  жаш тёлюню бла сабийлени республикалы чыгъармачылыкъ юйюню башчыларына, энчи аны директору Клара Калмыковагъа  бу ансамбльни  сакъланырына, андан ары айнырына къайгъырып тургъанлары ючюн ыспас этеди.

Россейни къоруулаучуларын ёсдюрген аналагъа – ёмюрлюк махтау

 «Аскерчини анасыны жюреги» деген битеуроссей акцияны чеклеринде Шалушкада уллу тюбешиу болгъанды. Аны Сауутланнган кючлени запасдагъы офицерлерини  "Мегапир" миллет ассоциациясыны КъМР-де  биригиую  Чегем районну  бла  Шалушканы администрацияларыны себепликлери бла  къурагъанды. Бу ишни магъанасы - аскерни бла жамауатны араларында байламлыкъланы кючлендириудю, Россейни къоруулаучусун  ёсдюрген анагъа махтау салыуду.

Айырмалылагъа - дипломла, майдалла, кубокла

 Нальчикни Къырал концерт залында  адет-тёрени сакълай билген юлгюлю юйюрлеге жораланнган байрамла терк-терк бардырыла туруучудула. Аланы Дуния Артий комитетни Шимал Кавказда бёлюмюню таматасы, КъМР-ни культурасыны сыйлы къуллукъчусу Ауес Бетуганов Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны кюнюне жоралап къурагъанды. Анга, республиканы эллеринден бла шахарларындан сора да, Юг Осетиядан, Дагъыстандан да къонакъла келгендиле.

Бюйрекледе ташла тынчлыкъсыз эте эселе

Адамны санында-чархында ташла аны тынчлыгъын къурутуп къоядыла. Ташла болгъаны бла байламлы аурууланы юслеринден биз бек аз билебиз. Бу жол ол аурууланы юсюнден   уролог, хирург, онколог Улбашланы Азамат айтады.