Календарь событий

09 июня 2021

Ийбакъ белгиси

Огъары Малкъарны баш жанында таракълагъа ушаш жютю къая чукуйла бардыла. Мухолдан къарасанг, ала бютюнда  ариу кёрюнедиле. Ала­ны биринде, башына жете баргъан жеринде, уллу тёртгюл таш сюеледи. Ол Ийбакъ белгисиди. Нек аталгъан болур анга алай?

Файгъамбарны ахыргъы хажилиги

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

«Кёзлеге кюн сайын эс бурсагъыз, кёп жарсыулу ауруудан къутулаллыкъсыз»

Кёзле бла байламлы кёп  ауруу жарсыуланы   кетерирге  боллукъду, ала   ауруп    башлагъанлай  тийишлисича багъыу изленеди . Аны юсюнден медицина илмуланы кандидаты, офтальмолог (окулист) Марат Афаунов бла ушакъ этгенбиз.

 

«Не ишни да къолгъа къаты алсанг, хайырын кёрмей къалмазса»

Тырныузда «Асыл-Суу бийик-тау биоресурс комплекс къуралгъанлы тёрт жылдан аслам заман атлагъанды, алай аны продукциясы кёплеге белгилиди, аны  сюйюп аладыла. Анда чабакъланы эм багъалыларын ёсдюредиле. Бир жол  ол мюлкню жокълагъанымда, аны баш директору Макытланы Хызырны жашы Ибрагим бла ушакъ этгенме.

 

Банк карталадан ахчаны къалай урлайдыла

Эсеплеге кёре, былтыр гудучула бизни банк карталарыбыздан бир миллиарддан аслам сомну урлагъандыла. Аланы хаталары битеу да 107 минг адамгъа тийгенди. Быйыл Ара банк быллай аманлыкъ ишлени саны азайырыкъды дейди, алай экспертлени оюмларына кёре уа, ала бютюн кёбейирикдиле. Ол а сагъайтмай къоймайды…

 

Жигит артиллерист

Уллу Ата журт уруш башланнганлы 80-жыллыгъына

Подполковник Студеникин башчылыкъ этген артдивизион къыркъ ючюнчю жылда июньну ахыр кюнлеринде Белгород областьда Прохоровканы тёбен къыйырына келип тохтады. Бу элни аты артда дуниягъа белгили боллукъду. Бюгюн а былайда артиллеристле окопла къазадыла. Ала фашист танкла бла тюбеширге хазырланадыла.

Дуния жолларында

Биз барыбыз да, бу хаух дунияда жашап тургъанла, бир кюнде бир тарыхха кетерикбиз. Къаллыкъдыла жер юсюнде бир кесекге бизни юсюбюзден эсгериуле, сора суратларыбыз. Аланы юч-тёрт тёлю таныр, артда уа ала да саргъалырла, бетлерин тас этерле да кетерле. Ёмюрлюк зат жокъду. Алай а, билеме, къачан эсе да эртте манга ушагъан, угъай, мен анга ушагъан бир адам, бюгюн менича, ингирни къызаргъанына къарап, дуниялыкъдан сагъыш этгенин. Артда да аллай бир жан атларыгъын бу мен жюрюген жоллада. Жашау алай барады.

Бизни жерледе ёмюрле тaсхасы

Къарачай-Черкесде Германияны алимлери дунияда эм эски шахарланы бирин тапхандыла. Ол археологланы араларында уллу тамаша болгъанды

 

«Хар чакъырыуну да депутатлары республиканы бюгюнлюкде, келир кезиуде да ышаннгылы айныууну мурдорун къурагъандыла»

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Редакцияны къонагъы Мечукъаланы Азретни жашы Алиханды. Жаш адамны жетишимлери ёхтемлендиредиле. Ол КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатыды, Урунуу, социал къоруулау эм саулукъ сакълау эмда Физкультура, спорт эм туризм жаны бла комитетлеге киреди. 

Окъууда, жарауда да – низамлы

Ёсе келген тёлюлени ариу халда юйретиуде, аланы кюч-къарыу, ниет жаны бла да чыныкъдырыуда спорт, айхай да, уллу магъананы тутады. Гитче гёжефлени араларында эришиуле уа хорламгъа итиниулюклери бла абаданланы араларында бардырылгъанларындан артха къалмайдыла. Аллай умутландыргъан спортчуларыбыздан бири Жабелланы Халитди.

Барыбыз да сюйген мороженный

Жыл сайын онунчу июньда мороженыйни Битеудуния кюню (World Ice Cream Day) белгиленеди. Тюрлю-тюрлю татлы ашарыкълагъа аталгъан байрамланы арасында аны жанлы болгъанланы жер башында къайда да табаргъа болур, баям. Гитчеле, тамата тёлю да - аны сюймеген хазна адам болмаз. Сабийлеге уа ол не заманда да татыулу къууанч эм байрам!

Сабийлеге къайгъырыу – ал жанында

 Бу кюнледе  Россейни Сюд приставларыны федерал службасыны  Къабарты-Малкъарда Управлениясыны башчысы  Бауаланы Ахмат  пресс-конференция бардыргъанды. Анда сёз асламысында алиментлени тёлеу не халда болгъаныны юсюнден баргъанды.

Токъмакълашыу

Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн                    «Токъмакълашыуду».