Календарь событий

02 июня 2021

Огъары Малкъарда – биринчи машина

Бу сурат  урушну аллында жыллада Огъары Малкъарда алыннганды. Ол заманда элге машина бла келген алай тынч тюйюл эди. Жолла тик, тар. Улоу  жюрюте билген, анда ишлеген да хазна адам болмаз эди. Болсада мында жигит жашла табылгъандыла. Ала Нальчикге келип, шофёр усталыкъгъа юйренип, элге машинаны  келтиргендиле. Элде уа  кёргенле бек сейирге къалгъандыла.

Ремонт этилген фатарны багъаракъ берирге боллукъду? Ётюрюк.

Бир жанындан, фатарла бла байламлы не соруугъа да жууапланы билебиз. Алай, ачыкъланнганыча, алыкъа кёп адамла ийнанып тургъан таурухла бардыла

Къонакъгъа полициячыла келгендиле

Нальчикде УМВД-ны полициячыланы Сабий юйде тургъан балачыкълада къонакъда болгъандыла

«Ёсе келген инсанны энчилиги къаллай эсе да, мен аны аллай болгъанына ыразылыгъымы кёргюзтеме»

Ботталаны Ирина, «2021 жылны эм иги юйретиучюсю» Битеуроссей эришиуню муниципал урумуну алчысы, Тырныаууз шахарны 3-чю номерли орта школуну 10-чу номерли мектепге дери билим берген бёлюмюню юйретиучюсю, бюгюннгю ушакъ нёгерибизди.

 

«Жаш тёлю бла эрттеден бери ишлейме, аны юсюнден осал сёз айталлыкъ тюйюлме»

Редакциябызны къонагъы  КъМР-ни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни жаш тёлю политика иш жаны бла сыйлы къуллукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни орус эм тыш къыраллы адабият  кафедрасыны таматасы, филология илмуланы доктору Бауаланы Каллетни жашы Казим бу кюнледе кесини 50-жыллыкъ юбилейин белгилейди. 

Хыйлачыла адамланы асыры бек ийнаннганлары бла хайырланадыла

Бир кюннге Прохладна районда хыйлачылыкъ бла байламлы юч аманлыкъ иш эсепге алыннганды. Инсанлагъа этилген къоранч 232 минг сомгъа жууукъду.

Уулу ханс жокъ этиллирча

КъМР-де «Шах-шах-2021» ведомствола аралы операцияны биринчи кезиую башланнганды.  Майдан октябрьге дери кезиуде бу профилактика жумушланы беш кезиую бардырыллыкъды.

Ачыгъанла саулукъ сакълау учреждениягъа жетдирилгендиле

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясыны куллукъчулары Терекде болгъан аварияны сылтауларын тинтедиле. Анда тёрт адам ачыгъанды: эки тиширыу бла эки сабий.

Ачыулу къытдырыулагъа, кёл этдирген хорламлагъа да бай биринчилик

Россейни футболдан «Олимп» биринчилигин бла кубогун «Спартак-Нальчик», айхай да, ахшы башламагъан эди. Коронавирусну пандемиясыны хатасындан командала жарауларын энчи халда бардыргъандыла. Шуёхлукъ матчла кёргюзтгенлерича, спартакчыла аланы хайырлы ётдюрюрге жетишген эдиле. Алгъа ала «Интер-Черкесскни», «Машукну» ызы бла «Ессентукини» къытхандыла, айырмалы 5:0 эсепни да кёргюзтгендиле. Алай бла клубха алгъадан ышаныу уллу эди, ол ашыгъыулу болса да.

Сынау жыйышдырама деп, санга ышаннган адамны жашауу, къадары бла да ойнаргъа эркин этилмейди

31 май – Россейли ёкюлню кюню

 Мишаланы Мустафаны жашы Мухтар  «Эгида» коллегияны къауумуна киреди, КъМР-ни Ёкюллерини палатасыны реестрини келечисиди. Ол   къысха заманны ичинде къыйын, жамауатны къайгъыртхан ишлени бардырып,  анга ышаннган адамлагъа болушханлай келеди. Биз Мухтар  бла тюбешип,  ишини энчиликлерини, адвокатны борчларыны, шёндюгю праволу къыралны эм кёп башха затланы юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.  

ТОПЧУ ТЕНГЛЕ

Ала – эки тенг, эки кёнделенчи жаш – Отарланы Муратны жашы Зейтун бла Атмурзаланы Муссаны жашы Мутай бир жыл туугъандыла – 1918 жылда, аскерге экиси да бирге кетген эдиле – 1939 жылда. Аланы аскер къуллукълары бошалыргъа Уллу Ата журт уруш башланнганды. Тенгледен бири гитлерчиле бла биринчи сермешге кирген кюн ёлгенди. Экинчиси урушну къанлы жоллары бла фашист Германияны уясына дери баргъанды, ёшюн уруш этиу бла Берлинни алгъан совет аскерлени санында болгъанды. Мындан бир ненча жыл алгъа Тырныауузда ёлгенди (жаннетде жатсын). Бизни бюгюннгю хапарыбыз аланы юслеринденди.

Жигитлиги жырда айтылгъанды

Ахшы жыр ахшы адам кибикди. Ол бизни жашауубуз бла бирге барады. Жолубузну жарытады, ишде болушады, жигитликге кёллендиреди. Ма биз кёп кере эшитген «Тенгими юсюнден» деген жыр да аладан бириди. Ол жигитликни, адамлыкъны, Туугъан журтну чексиз сюймекликни жырыды. Аны сёзлерин Боташланы Исса, макъамын Беппайланы Сергей жазгъандыла.

«Миллетими сорсала, таукел таулума дейме, сабийле да алай жазыладыла»

Таллинде орус театрны артисти, анда  «Русское радиону» журналисти, актёр усталыкъ жаны бла аспирант  Кючмезланы Мурадинни жашы Александр, 2019 жылда   Къабарты-Малкъаргъа келип, ыннасы  Биттирланы Залийхатны, ата эгечлери Лейляны бла Люданы жокълагъанды, аладан туугъанла, башха жууукъла бла да танышханды.

 

Къайсы сенаторлагъа болжалсыз ишлерге къоярыкъдыла?

 Россейни Президенти Федерация Советге (ФС) 30-гъа дери келечисин (аладан 7-чи ёлгюнчюге дери сенаторланы къуллукъларын толтураллыкъдыла) иерге боллукъду, алай ол бу онгу бла алыкъа хайырланмагъанды.