Гёжеф къарыу алгъанындан тышында, билимли, адежли да болургъа тийишлиди

Бабугентден Герийланы Руслан, спорт бла гитчелигинден кюреше, каратеде, бютюнда уа къол тюйюшде жетишимлери бла белгилиди. Республика, округ, къырал даражалы эришиуледе ол хорлагъанланы къауумуна дайым киргенлей тургъанды. Къол тюйюшде сермешлерин болжалдан алгъа хорлам бла аз кере бошамагъанды. Бийик усталыгъы, хорламгъа итиниулюгю ахшы эсеплеге да келтиргенди – анга Россейни спортуну устасы деген ат берилгенди.

Бизни бла ушагъында Руслан спортха къалай келгенини, адамлада къаллай шартланы багъалагъаныны юсюнден айтханды.

- Руслан, спорт бла къачан, къалай кюрешип башлагъанса?

- Атам Герийланы Хусейн тренерди, спортха кёлю-жюреги бла берилген адамды. Ол командабызны тутушуугъа бла къол тюйюшге юйретгенди, спортну бу тюрлюлерине тёрт жылны юйреннгенме. Бир кесек замандан а ол аскер къол тюйюшден секцияны ачханды, школну бошагъынчы ары жюрюгенме.

- Жетишимлеринге кёре, школдан сора да спортну къоймагъанса?

- Хау, студент заманымда Нальчикде къол тюйюшге тренер Хачим Мамхеговха баргъанма, анда усталыгъымы беш жылны ичинде ёсдюргенме. Къол тюйюшден округ даражалы эришиуледе кёп кере хорлагъанма, къыралны биринчилигинде «алтынны» тёрт кере алгъанма, кубокну къытханма, Россейни чемпиону болгъанма. Аскер къол тюйюшден спортну устасы деген ат да берилгенди.

- Эм уллу, эм магъаналы хорламынга уа къайсысын санайса?

- Эм магъаналы хорламым, баям, Россейни биринчилигинде биринчи кере алгъан «алтынымды». Ол манга бек жууаплы эришиу эди. Анга къатышханда арыгъыракъ болургъа да тюшгенди. Ол кезиуде юйде баня бар эди, эришиуге атланыргъа бир кюн къалгъанда, аны кюйдюргеним эсимдеди. Биринчиликде къытханымда, жангы даражагъа чыкъгъанымы ангылагъанма.

- Руслан, спортха жети жылымда келгенме дейсе. Аллай гитче жыл санда къыйын жарауну орунуна тенглеринг бла ойнаргъа излемегенмисе?

- Жарау манга бек сейир кёрюннгенди, залгъа кесибизден таматаракъла да келгендиле, ала да, тренерлерибиз да бизге иги болгъандыла. Сора ол кезиуде, сабийликден болур, жараугъа оюннгача къарагъанма, залгъа заманымы зауукълу ётдюреме деп келгенме. Абаданыракъ болгъанда ангылагъанма бу ишни магъанасын, сора жарауума да жууаплы кёзден къарап башлагъанма.

- Усталыкъ билим а къайса жаны бла алгъанса, вузда окъугъанынг бла спорт бла кюрешгенинг бир бирге чырмау болмагъанмыдыла?

 - Бийик билим алыргъа Къабарты-Малкъар къырал аграр университетге киргенме, анда «Землеустройство» жаны бла окъугъанма. Анда жарау этерча зал бар эди, жолгъа кёп заман къоратмазча, къатында общежитияда жашагъанма, алайдан залгъа жаяу бир-эки минутха жетесе. Спорт а окъууума  чырмау угъай, себеплик окъуна этгенди. Юйрениу-жарау этиу жыйылыугъа бир жары кетсек да, окъууумда артха къалмазгъа кюрешгенме.

- Спорт бла кюрешиуню ахшы жанлары асламдыла. Аладан бири уа тенгле кёп болгъанлары.

- Хау, битеу къыралда да танышларым бардыла. Вузда залыбызда республикабызны жер-жерлеринден жаш адамла, студентле жыйылгъандыла, анда шуёхлукъ кёп адам бла болгъанбыз, бюгюн-бюгече да бир бирибиз бла байламлыкъны юзмегенбиз. Шуёхлукъ жюрюте билиу ол да насыпны бир тюрлюсюдю, анда тенгинге кертичи болуу, кёзбаулукъ этмеу, алдатмау бек уллу жерни аладыла.

- Руслан, къырал даражалы эришиуледе хорлай келген сынамлы спортчуча оюмунг къалайды. Спортда жетишим болур ючюн адамгъа къаллай ышанла керекдиле?

- Бек алгъа жарауну тынгылы этерге. Къарыуунг саркъаймазча, кюнден-кюннге кюч ала барырча, бир кюнню да жараусуз ычхындырмазгъа. Экинчиси уа, итиниулюкдю, салгъан муратынга ажашмай, буюкъмай барыуду. Хау, аны ючюн бир талай затдан къуру къалгъанча да боласа, сёз ючюн, солургъа бош заманынг къалмайды.  Тюз ашау, заманында жукълау да магъаналыды да, низамны бузмаз ючюн а, психология жаны бла кючлюлюк изленеди.

- Анам устаз эди, манга сурам тенглеримден къатыракъ болгъанды. Сен да бир ауукъ заманны атангда юйреннгенсе, къалайды жууукъ адамынгда жарау этиу?

- Сора сен мени ангыларыкъса! Атам юйретгени себепли менде уллу жууаплылыкъ болгъанын ангылагъанма. Не тюрлю упражненияланы да, ма муну уа этмезге да жарарыкъды дегенчаланы да, тынгылы толтурургъа кюрешесе. Залда къолдан келгенни аямагъанлай, башхалагъа юлгю болургъа кюрешгенме.

- Умутландыргъан спортчула республикадан тышына кетерге да сюйюучюдюле, сени уа аллай сагъышларынг болгъанмыдыла?

- Жашауум саулай да спорт бла байламлыды. Волгодонскда Россейни чемпионатында саулугъума чып тюшгенини хатасындан бусагъатда эришиулеге къатышмайма. Алай аны ючюн жараууму къоймагъанма, ишимден сора залгъа келип атам бла сабийлени юйретеме, ала да ахшы кёрюмдюлери бла къууандырадыла. Республикадан тышына кетерге умутум а жокъду.

- Спорт инсанны кюч-къарыу жаны бла айнытханы баямды. Аны бла бирге, сен сагъыш этгенден, адамны ниет жаны бла «ёсюуюнде» аны жери?

- Ол адамны эсин-ниетин кючлейди, кесини къарыууна ышаныргъа юйретеди. Жангызда кючлю болуу азды, инсан акъыллы, билимли болургъа да тийишлиди. Битеу бу шартла бирге инсанны кючлю этедиле. Аны ючюн мен спорт бла кюрешгенле билимли, адежли да болурла жанлыма.

Ушакъны Кульчаланы Зульфия бардыргъанды.
Поделиться: