Календарь событий

25 июня 2021

Уллу фахмусу бла уллу кинода

Бурак Озчивит – тюрклю актёр эм фотомодель. Уллу белгилилик «Королёк – жырлаучу чыпчыкъчыкъ» деген фильмни жангыдан алдыргъанларындан сора келгенди жаш артистге. Дагъыда аны «Тамашалыкъ ёмюр» деген уллу проектге да къатышыргъа чакъыргъандыла.

 

Бир юйюрню сабийлерини жарашыулукълары

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп. Ол атламны этерге базыннган ата-ана уа жашауларында жангы проблемагъа тюбейдиле – сабийлерини араларында эришликге. Аны юсюнден Нина Хомерики,

сабий психолог, психология илмуланы кандидаты айтады.

ХАУХ ДУНИЯНЫ ЖЕСИРЛЕРИ

 Болгъан иш

Ала Азиядан кеч кёчген эдиле. Аталары анда ауушуп, аны осуятын толтурунргъа ашыгъып, тёрт къызы бла Майрусхан ата журтха келгендиле. Ахлулары жашагъан, шахаргъа жууукъ элчикде тохтагъандан сора, алай излегендиле жууукъ-ахлуланы.  Ала уа орамны толтуруп келген эдиле Бызынгы ауузундан. Артда сабийле сейир эте эдиле, бизни быллай бир жууугъубузму барды деп.  Алай тюбегендиле.

Крандан сууну игилендириу амалла

Сууну качествосун игилендириуню тюрлю-тюрлю амаллары бардыла. Аладан бек игилери къайсыладыла? Аны юсюнден  Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан айтады.

 

Сабийлени кёллерин алгъандыла

Росгвардияны Звёздный элде орналгъан бёлюмюню аскерчилери сабийлеге эм юйюрлеге социал-болушлукъ берилген республикалы арадан къызчыкъланы бла жашчыкъланы Нальчикни ара солуу паркына элтгендиле. Аны юсюнден ведомствону пресс-службасындан билдиредиле.

Акъсакъалны осуяты

Таурух

Ахыры. Аллы 23 июньда чыкъгъанды

Жолну къыйынлыгъыны  несин айтаса, кесинг да сынагъан болурса. Арбазындан чыкъгъанынг окъуна жунчуйса. Бизни жолубуз а узакъ эди. Кёп эллени, журтланы артта къойдукъ. Ненча черекни артда къойдукъ. 

Ашыкъ оюн эм аны тюрлюлери

Ашыкъ оюн халкъыбызда келген оюнладан бек эрттегилиди десек, ётюрюк болмаз. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа. Ол себепден юйретиучюле, сабийле да аны юсюнден бир аз толуракъ билсинле деген мурат бла бу къысха статьяны жарашдыргъанбыз.

Ата-ананы къачы уллу болса...

Жашауда битеу иги затла уллу къыйын салынып тамамланыладыла. Юйюр къурагъан, аны сакълагъан,  башхалагъа юлгю болурча этген да тынч тюйюлдю. Къашхатауда Улбашланы Сахадинни юйюрю ма аллайладанды. Ол республикада угъай да, андан тышында да аты кенг белгили эмда хар ким да сюйген, багъалагъан жырчыбыз, КъМР-ни халкъ артисти Улбашланы Азнорну жашыды. Отуз эки жылны КъМР-ни Ич ишлеринде  къуллукъ этгенди, полковник чында солуугъа чыкъгъанды. Алай  бюгюн да иш юсюндеди - Черек районну администрациясыны  башчысыны орунбасарыды.

Баш магъана – хауаны тюрлениуюн эсепде тутуу

Дагъыда бу тема Сбербанк бла башха банк структуралада кётюрюлгенди. Бу направление эм студент технология предпринимательствосуну юсюнден университетде билим программала къураладыла. Кёп тюбешиуле бардырыладыла, 2021 жылны КъМКъУ-ну выпускниклери стартапла жарашдырадыла, ол бизни регионубузда ишчи жерлени къураргъа энчи мадарладан бириди   дегенди ол.

Оюнла, лекцияла, мастер-классла боллукъдула

Къабарты-Малкъар Республикадан «Жулдузчукъла» деген ансамбль Москвада бардырылгъан маданият сабий форумгъа къатышырыкъды.

Сайлагъан усталыгъына сукъланырча кертилик

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны  бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна  биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин.

Бусагъатдагъы властьны баш борчларындан бири – тюрлене баргъан дунияда Россейни сейирлерин сакълауду

Отуз жыл мындан алгъа, 1991 жылда СССР-де биринчи эмда ахыр кере бардырылгъан референдумгъа къатышханланы 77 проценти чакълы бири Совет Союзну сакълар жанлы болуп къол кётюргендиле. Алай анга да къарамай, къыралны чачадыла. Бюгюнлюкде уа  жамауатда алгъын заманланы тансыкълау кюч алгъанча кёрюнеди. Кёпле, белгили политика къуллукъчула, алимле окъуна Совет Союзну аманлап турууну тохтатыргъа кереклисин айтадыла. Ол заманладан юлгю алыр затла бардыла, бек алгъа хар адамны да социал жаны бла  ышаннгылы къоруулауну системасын къайтарыргъа керекди, дейдиле.