Календарь событий

04 июня 2021

Жаулары терк эримеучю ашланы битеу жашауугъузда окъуна бек аз хайырланыгъыз

Ёт  орунну  кетергенден  сора  къаллай  къыйынлыкъла  келирге  боллукъдула?  Аланы  болдурмаз  ючюн,  не  этерге  керекди? Бу соруулагъа жууапла излей, Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны терапевти – гастроэнтерологу  Рахайланы Аслижан бла тюбешгенбиз.

 

Ариу Ана бла Алтынчач

Жомакъ

Эртте-эртте ариу Ана бла Алтынчач къызчыкъ жашап болгъандыла. Юйлери-кюнлери болмагъан бир харипле. Бир жол амалсыздан Ана садакъа тилеп къолун узатханды. Къатындан озгъанла: «Бизни миллетде тилеп туруучула бир заманда да болмагъандыла. Болмачы!» - дегендиле. Аны эшитгенлей, сабийле жолда ташланы Анагъа атхандыла. Бетин къан жуууп, жерге жыгъылгъанында, биреу къатына, келип: «Мен берейим санга садакъа», - деп, Ананы къол аязына таш салгъанды…

Жигитликни бла чёрчекликни оюнлары

  Гепсоркъа

 «Гепсоркъа» жигитликлери болгъанланы оюну болгъанды. Ол къалай ойналгъанын билгенни бюгюнлюкде хазна тапхын. Жорукълары уа аны былайдыла. Жагъалары бийик болгъан сууну юсю бла иничке агъачны аудуруп салгъандыла. Аны узунлугъу бек аздан 10 метр болургъа керекди. Сора ол баргъан суугъа кетерге къоркъмагъан жашла жыйылып, эришиу башланнганды. Ала къолларына мужураны алып, бир жагъадан бирсине   ётгендиле.

Бир бири ауазларын эшитдирген жомакъла

ФСИН-ни КъМР-де Управлениясыны   4-чю номерли  колониясында тургъанла Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюне жоралананган «Тутмакъланы сабийлерине аудиокитапла» деген битеуроссей  акциягъа къошулгъандыла. Аны магъанасы – тутулуп тургъан тиширыула алагъа жарарыкъ социал байламлыкъланы юзмезча,  ахшыны бла аманны айыра билирча этиудю.

Жолда болумгъа сансыз къалмагъыз

Бу кюнледе КъМР-ни жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары пассажир транспортда аварияланы азайтыр, сабийлени къоркъуусузлукъларын сакълар мурат бла «Автобус-сабийле» рейдни бардыргъандыла. Аны кезиуюнде акъылбалыкъ болмагъанланы жюрютген транспортну техника болумларын тинтгендиле, ала тахографла бла къалай жалчытылыннганларына энчи эс бурулгъанды. Алай бла сабийлени жюрютюуге битеу излемлеге келишген машинала эркин этилликдиле.

СЮЙГЕН, КЮЙГЕН ЖЮРЕКЛЕНИ ЖЫРЧЫСЫ

Тиширыу назмучула къайсы ёмюрледе да болгъандыла. Аны алай болгъанына халкъны эсинде сакъланнган кюйле, тарыгъыула, ийнарла шагъатлыкъ этедиле. Бюгюн, европалы назмучулукъну тюрлюлери тёрели болгъан заманда да, жюрекни кесине байлагъанла аладыла – ол, алгъын ёмюрледеча, сансыз къоймагъанла, бир тюрлю бир сюймекликни тарыхын къайтаргъанла. Поэт кесими сынайды ол бийик сезимни, аны лирика жигитими – окъуучугъа башха тюйюлдю. Жаланда бир зат излейди ол поэзияда – кертилик бла теренлик.

«Жашауда болгъан онгланы хайырланыргъа кюрешеме, жангычылыкълагъа ачыкъма»

Созайланы Алимни къызы Жамиля бла биз газет окъуучуларыбызны бир ненча жыл мындан алгъа танышдыргъан эдик. Ол Москвада Башчылыкъ этиуню къырал университетин бошап, аспирантураны тауусуп, илмуланы кандидатыны диссертациясын къоруулагъан эди.

 

Россейде къаллай бир прапорщик эм полковник тиширыу барды?

 Къорууланыу министр Сергей Шойгу билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде Россейни Сауутланнган кючлеринде къуллукъну 41 минг тиширыу бардырадыла. Аладан 44-сюню полковник чынлары барды, 30 минги келишим бла солдатланы эм сержантланы къуллукъларын толтурадыла, 7 минги прапорщикле эм мичманладыла. Алай озгъан жылны ичинде аланы саны азайгъанды, 2018 жылда ала 44,5 минг бола эдиле.

Губула тирилген кезиу

Губула тири болгъан кезиу май эм июнь айлагъа келгени ючюн адамла бютюн сакъ болургъа керекдиле, деп эсге саладыла Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда Управлениясында. Ведомствода айтханларыча, губула къабып бу кюнлеге, медицина учреждениялагъа баргъанланы саны 237 болгъанды. Аладан 105 - сабийледиле. Бир игиси – ауруулагъа биреу да жукъмагъанды.

«Муратым – хар тау элни юсюнден фильмле алдырыргъады»

Эсигиздемиди,  «Москва слезам не верит» деген суратлау фильмде  телеоператор Рудольф, усталыгъына махтанып, былай айтхан эди: «Бир зат да боллукъ тюйюлдю - кино, театр, китап, газет да. Жаланда - телевидение». Болсада ол   келир заманда не боллугъун артыкъ билалмагъанды. Энди жангы информация амалла  чыкъгъандыла.

 

Балтий флотда къуллукъ этген таулу лётчикле

Россейни Балтий флотуну  аскер кемесине «Къабарты-Малкъар» деп аталгъаны бизни республикагъа уллу сыйды эм намысды. Биз барыбыз да ёхтемленирге керекбиз бу уллу  саугъа бла. Флотну  башчысы  вице-адмирал Виктор Кравчук ол кемеде республиканы  айырмалы  жашлары къуллукъ этип,  Ата  журтну  къоруулаучуну усталыгъына  юйренириклерин айтхан эди. Ол да бизге бек магъаналыды.

Жаш тёлюню келлик цифралы болумгъа хазырлай

Озгъан жылны август айында Россейни гитче шахарларыны бла эл школларыны  мурдорларында «Точка роста» цифралы билим бериуню эмда гуманитар  профильлени аралары ачылгъандыла. Къабарты-Малкъарны 27 мектеби да аланы санындады. Аралада «Технология», «Информатика», «ОБЖ»  предметлеге  бютюн  уллу эс бурулады.

«Дунияда сабийден багъалы зат да жокъду»

Сабийлени къоруулауну халкъла аралы кюнюнде Парламентни спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында депутатланы къаууму Прохладныйде сабий-юй интернатда тургъан балачыкълагъа къонакъгъа баргъандыла.

Кёпюрню бла жолну жангыртадыла

Кёнделенде  «Эл жерлени комплекс халда айнытыу» къырал программагъа кёре  Хаймашагъа  баргъан жолда  жангы кёпюрню къурулушу бите турады. Аны узунлугъу   20 метрге жетерикди, саулай ишлеге уа   5 миллион сом чакълы  къоратыллыкъды.   

Жаш инспекторла жолда жюрюуню жорукъларын уста билгенлерин кёргюзтгендиле

Нальчикде  жангы автомобиль шахарчыкъ ачылгъанды. Анда  ол кюн окъуна  Жолда жюрюуню жаш инспекторларыны «Къоркъуусуз чарх» деген ат бла республикалы конкурсу да ётгенди. Республиканы хазна къалмай битеу районларындан  12 команда къатышханды.