22.11.2019, 08:13 - Тарых

Москвадан журналист Савелий Кашницкий,  Къабарты-Малкъарны  Чегем районунда болуп, Эл-Тюбюнде ауукъ заманны туруп, аны табийгъатыны ариулугъуна, адамларыны иш кёллюлюклерине тамашагъа къалгъанды, эл тюбчюлени сейирлик хапарларын эм кеси кёрген затланы илму шартла бла тенглешдиргенди.  Аны юсюнден жазгъан оюмлары бла сизни шагъырей этебиз.

20.11.2019, 08:13 - Жангылыкъла

Хурметли жамауат!
Сиз ана тилигизни сюе эсегиз;

20.11.2019, 08:12 - Маданият

Уллу орус поэт Александр Сергеевич Пушкинни поэмаларында тюрк дуния бла байламлыкъ эсленеди – тюрк сёзле, сюжетле, жигитлерини атлары окъуна хайырланадыла. Ол затха шартла толудула.

20.11.2019, 08:11 - Билим

Нальчикде   санларында къыяулары болгъан сабийлени окъутуу-юйретиу жаны бла  психолог-педагог комиссияланы эмда  араланы ишчилерине, медицина эм социал болушлукъ этиу жаны бла  специалистлеге  семинар-кенгеш бардырылгъанды.

20.11.2019, 08:09 - Жамауат

Радиону, телевиденияны звукорежиссёрларыны, операторларыны ишлери, жанындан къарагъаннга тынч  кёрюннгенликге, къыйынды, жууаплыды. Баям, аны ючюн болур, радиода эм магъаналы бериулени не заманда да Тебердиланы Мариямгъа ышанадыла, жарашдырып, эфирге берирге.

20.11.2019, 08:07 - Жангылыкъла

 Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал  университетде  Экономиканы бийик школуну (ВШЭ) келечилери «Къошакъ профессионал билим бериу: окъутуу амалланы къурау эм айнытыу» деген семинар ётдюргендиле. Анга  жюзден аслам   преподаватель къатышханды.

20.11.2019, 08:04 - Билим

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны  бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна  биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин.

20.11.2019, 08:02 - Экономика

21 ноябрь - Налог службаны ишчисини  кюню

Бёзюланы Керимни жашы Берт  РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясында эсепге салыу, тергеу эм налог тёлеучюле бла ишлеу жаны бла  бёлюмню башчысыны орунбасарыды. 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.11.2019 - 08:13

Гюл тюкенде

  Болгъан иш

Бюгюн мени тенг къызымы туугъан кюнюдю. Бармай амалым жокъду, мени анга хурметим уллуду. Ол акъыл бла юйден  чыкъдым. Кюн чууакъды. Бек алгъа мен гюлле аллыкъма, ол аланы бек сюеди. Ол мурат бла тюкеннге кирдим, эки тиширыу, олтуруп, лахор эте турадыла, менден сора, алыучу жокъду.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.11.2019 - 08:10

Файгъамбарны илму саулукъгъа артыкъда жарагъанын шарт тохташдыргъан тёрелери

   Сыйлы Къуранда «Аллахны файгъамбары сизге аламат юлгюдю…» (Сура «Сонмы»,  21-чи аят), деп жазылады. Бу статьяда аны саулукъгъа жарагъан тёрелени юслеринден айтыргъа сюебиз. Бюгюнлюкде  тинтиуле бардырылып, аланы адамны санларына хайырлылыкъларын илму да тохташдыргъанды.

Подробности... | Просмотрено: 2
22.11.2019 - 08:10

Бадыражанладан жарашдырылгъан татыулу ашла

Помидорладан асламысында  салатла неда къатыкъла этип  къышха асырайдыла. Огъары Малкъарда беш сабийни анасы Хуболланы Мадина ашха бек устады. Биз юйреннген этден къуралгъан затладан сора да, кёп тюрлю ашарыкъла этеди. Биз Мадинадан  помидорладан тюшде неда ингирде хайырланырча тёрели баш ашарыкъланы жазып алгъанбы

Подробности... | Просмотрено: 3
20.11.2019 - 08:10

Таулу тиширыуну къачы

Дунияны башында не кёп  сагъынылып турса да, кёплюк этмеген сёз ананы юсюнденди. Бютюнда бег а таулу тиширыугъа къаллай уллу махтау берсек да, тамамлыкъ этерик тюйюлдю дер эдим.

Подробности... | Просмотрено: 2
20.11.2019 - 08:09

Усталыгъы бла махтау тапханды

Радиону, телевиденияны звукорежиссёрларыны, операторларыны ишлери, жанындан къарагъаннга тынч  кёрюннгенликге, къыйынды, жууаплыды. Баям, аны ючюн болур, радиода эм магъаналы бериулени не заманда да Тебердиланы Мариямгъа ышанадыла, жарашдырып, эфирге берирге.

Подробности... | Просмотрено: 7
15.11.2019 - 09:10

Абадан адамлагъа къарауну амалларын къырал къалай онгла бла тюрлендирирге сюеди?

Бу кюнледе Президент «Аабадан адамлагъа кёп заманны ичинде къарауну системасын» къураргъа, ол мурат бла федеральный бюджетде 2018-2020 жыллагъа ахча бёлюрге буйрукъ этгенди. Къартлагъа къарауну системасын тюрлендирирге ол социальный коммерциялы болмагъан организацияланы келечилери бла тюбегенинден сора кёлленнгенди. Аны юсюнден «Аргументы и факты» газетде айтылгъан эди.
Подробности... | Просмотрено: 3
15.11.2019 - 08:28

Кючлю аскерле хорлаялмагъан колорадолу къамажакъ

Бахчаларыбызда ёсген картофну эм уллу душманы колорадолу къамажакъды. Бизни къыралда аны биринчи кере озгъан ёмюрню ортанчы  жылларында эслегендиле. Алимле тохташдыргъаннга кёре, ол Мексиканы шимал-восток тийресинде Сонорск деген зоогеография районда жаратылгъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 9
15.11.2019 - 08:22

Исламда юйюр къурауну магъанасы эм низамы

Нальчикде  "Исламда юйдегили болуу эм юйюр" деген  регионла аралы  илму-практика конференция болгъанды. Аны КъМР-ни Граждан  обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министерствосу, Муслийманланы дин управлениясы къурагъандыла. 

Подробности... | Просмотрено: 15
13.11.2019 - 08:19

Тилеклерин тамамларгъа сёз бергендиле

Бу кюнледе КъМР-ни кёзлери кёрмегенлени  китапханасында «Сорургъа сюеме: специалистле бла ачыкъ ушакъ» атлы «тёгерек стол» бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 10

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Маданият

21.12.2018 - 08:26

Ышаныуну, ийнаныуну, таукелликни жырчы къаууму

  Малкъар эм къабарты жыр искусствону тамырлары, белгилисича, буруннгудан келедиле.  Эрттегили жырла, макъамла, ёмюрледен бери эшитилгенлей,  халкъ ауузунда жюрютюлгенлей, аны жашаууна терен сингендиле.  Алада миллетни тарыхы, маданияты, бир сёз бла айтханда уа, жашауу толу ачыкъланады.

Подробности... | Просмотрено: 19
Жангылыкъла

21.12.2018 - 08:23

Жерлени битимлилигин игилендириу амал

КъМКъАУ-ну агрономия факультетинде «NO-TILL – жерлени битимлилигин сакълау амал. Россейни бла Аргентинаны сынамы» деген илму-практика семинар бардырылгъанды бу кюнледе.

Подробности... | Просмотрено: 7
Тарых

21.12.2018 - 08:20

Миллет кийизле

  Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди,  Аллахдан келген къудуретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашаргъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды). Адам улуну  биринчи къол усталыгъына, искусствосуна аны кийиз жарашдырып тебирегенин санаргъа боллукъду.

Подробности... | Просмотрено: 37
Жангылыкъла

21.12.2018 - 08:18

Эски неда бузулгъан ток счётчиклени алышындырыргъа унутмагъыз

  «Каббалкэнерго» предприятиядан билдиредиле: электрокючню эсеплеучю приборну хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан эсе, ол эски тюрлюлеринден (1992 жылгъа дери этилген) бири эсе неда ишлемей эсе – аны мычымай алышындырыргъа керексиз.

Подробности... | Просмотрено: 8
Политика

21.12.2018 - 08:13

Жаш тёлю политиканы энчиликлерине юйренеди

   Депутат къаллай борчланы толтурады, бу къуллукъгъа кирир ючюн не этерге керекди, тиширыуну политикада не зат кёллендиреди.

Подробности... | Просмотрено: 15
Тарых

21.12.2018 - 08:10

Малкъар аузунда

  Къабарты-Малкъарны биринчи профессионал алими-археологу, тарых илмуланы кандидаты, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Мызыланы Муссаны жашы Исмайылгъа быйыл декабрьде 78 жыл толлукъ эди.  Ол  Кавказны тарыхын тинтиу бла кюрешип, аны уста билгенден сора да, Востоковедлени битеусоюз ассо

Подробности... | Просмотрено: 34
Политика

21.12.2018 - 08:03

Хакъсыз медицина болушлукъну, багъыу учрежденияланы ырысхы-техника онгларын эмда аланы дарманла бла жалчытыуну игилендириуню мадарлары сюзюлгендиле

Грозныйде Александр Матовниковну башчылыгъында РФ-ни Президентини СКФО-да толу эркинликли келечисиндеги Советни жыйылыуу  болгъанды. Анга КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков къатышханды.

Подробности... | Просмотрено: 17
Политика

21.12.2018 - 08:00

Казбек Коков Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау учрежденияларында халны кёргенди

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Къабарты-Малкъарны  саулукъ сакълау учрежденияларыны талайында болгъанды, ол санда Республикалы клиника больницаны, Чегемде район больницаны, Онкология диспансерни жокълагъанды.

Подробности... | Просмотрено: 13
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:45

Шахар тийрелени жангыртыу программаны кезиулю атламлары

  Майский шахарда орамладан биринде бу кюнледе тапландырыу ишле бошалгъандыла. Ала «Единая Россия» партияны «Шёндюгю шахар тийрелени къурау» деген битеуроссей проектини чеклеринде бардырылгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 13
Спорт

19.12.2018 - 09:37

Эм гитче болгъанлыкъгъа, «алтын» алгъанды

СССР-ни сыйлы тренери Борис Грековну хурметине Москвада боксдан тёрели эришиу къуралгъанды, анга къыралны 56 регионундан 2005-2006 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.
Подробности... | Просмотрено: 10
Тарых

19.12.2018 - 09:36

«МУРДОРУБУЗ БИРДИ - ТЮРК ТИЛИ

   Бронтой Янгович Бедюров, алтай поэт, Алтай Республиканы халкъ жазыучусу,  востоковед-тюрколог 1947 жылда  Онгудай элде туууп, Куладада ёсгенди. Москвада М. Горький атлы адабият институтда эм СССР-ни Илму Академиясыны востоковедение институтуну аспирантурасында окъугъанды.

Подробности... | Просмотрено: 38
Тарых

19.12.2018 - 09:33

«Жаннган жерни» жигити

                                                  Кёкге жолу жабылгъан эди

Подробности... | Просмотрено: 17
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:31

Окъуучуларыны билимлерине, къылыкъларына да эс бургъан устаз

        Кёп болмай устазланы сынамларын ёсдюрюр, жангы амалланы хайырланыргъа юйретир муратда Шимал Осетия-Аланияны Хумалаг элинде ана тилден устазланы «Биз башхабыз, алай бирчабыз» деген сегизинчи регионла аралы конкурсу болгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 21
Жангылыкъла

19.12.2018 - 09:30

Инклюзив билим бериу жаны бла сынаулары бла бир бирге юлюш эте

      Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керим атлы 1-чи номерли лицейде «Инклюзив билим бериу: анга оноу этиуде жартылыкъла эмда  окъутууну къурауда жангы амалла» деген темагъа семинар болгъанды. Ол «Билим бериу хар кимге» деген проектни чеклеринде бардырылгъанды.

Подробности... | Просмотрено: 30
Тарых

19.12.2018 - 09:30

Атла бла ат керекле

                                                            Экижашар, ючжашар, тёртлю….

Подробности... | Просмотрено: 39
Спорт

19.12.2018 - 09:28

Къарындашла Тоторкъуллада – алтын бла доммакъ майдалла

Ставропольда пауэрлифтингден Россейни кубогу бардырылгъанды, спортчула троеборьеде бла энчи упражнениялада эришгендиле. 
Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы