22.05.2020, 12:41 - Экономика

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны эл мюлк производительлери къыстау бахча жилекни жыядыла. Ала  жангы технологиялагъа кёре ёсдюрюлген эм майны орталарында окъуна бишген сортладыла.

20.05.2020, 08:02 - Право

РФ-ни Ара банкы арт жылланы ичинде бир талай жюз чакълы финанс учрежденияны лицензияларын сыйыргъанды. Аны сылтауу ала бузукълукъла этип тургъанлары ачыкъланнганындады. Алада ахча тутханланы санына тюшерге киши да сюе болмаз, баям. Алай эсе уа, неге эс бурургъа тийишлиди?

20.05.2020, 08:01 - Жангылыкъла

«Къоркъуусуз эмда качестволу автомашина жолла» миллет проект халкъны арасында белгилиди. Аны хайырындан кёп регион жолла тап халгъа келтириледиле.

20.05.2020, 08:00 - Право

Алгъаракълада бизни къыралда жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа  регистрация этиу жаны бла жангы закон ишлеп тебирегенди. Анга дери уа иеликни кёргюзтген къагъыт свидетельствола хайырланыудан кетерилген эдиле. Алай эсе фатарны неда дачаны регистрациясы къалай этилсин? Бир-бир экспертле бизни жашау журтларыбызгъа къоркъуу тюшюп турады  деп нек айтадыла?

15.05.2020, 08:17 - Экономика

Алгъын  заманлада бийик билим – ол бийик даражады деген оюм жюрюгенди. Окъуучуланы бюгюнлюкде да  ЕГЭ-ни тап бермесенг, вузгъа кирлик тюйюлсе деп къоркъутургъа кюрешиучюдюле. Ол а кертиси бла да алай магъаналымыды?

08.05.2020, 08:13 - Жангылыкъла

Къабарты-Малкъарда быйылны биринчи кварталында  промышленный производствода ахшы  ёсюм эсленеди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, ол  9,1 процентге кёпдю, деп билдириледи Къырал статистиканы федерал службасыны СКФО-да Управлениясындан.

08.05.2020, 08:12 - Жангылыкъла

Быйыл эл мюлк жерлени буз уруудан къорууларча мадарлагъа Къабарты-Малкъарны бюджетинден 22 миллион сом бёлюнюрюкдю, деп билдириледи Эл мюлк министерствону сайтында.

08.05.2020, 08:11 - Жангылыкъла

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министерствосу бардыргъан  «Биз сизни ючюн солуу кюнсюз ишлейбиз» деген акциягъа Къабарты-Малкъарны  аграрчылары да къатышхандыла.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАМАН"

НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: gazeta.zamankbr.ru

ЖАМАУАТ

22.05.2020 - 08:05

Къызыл эм къара дугъум

Къызыл бла къара дугъумгъа башха-башха къараргъа кереклисин кёпле биле да болмазла. Алайды да, аланы къалайгъа салыргъа, не бла багъаргъа, не халда къараргъа тийишли болгъаныны юсюнден айтайыкъ.

Подробности... | Просмотрено: 3
22.05.2020 - 08:00

Бир ёмюр мындан алгъа эм уллу налмас табылгъанды

1905 жылда 26 январьда Юг Африкада «Premier Mine» рудникде адам улуну тарыхында болмагъанча аллай уллу налмас таш табылгъанды. Аны ауурлугъу 3106 карат, неда башхача айтханда 621,2 грамм тартханды.

Подробности... | Просмотрено: 6
20.05.2020 - 12:33

КЪОБУЗ

Халимат къобузчу болгъанды. Ол аллай къобузчу болгъанды – элни ауузунда къалгъан, къобузну, ойнатхан угъай, сёлешдире билген! Къууанч хапарына, жарсыу таралыууна, жалан бизни элни жамауатын угъай, къоншу эллени да тынгылатхан.

Подробности... | Просмотрено: 10
15.05.2020 - 17:52

Къадар кече тилек этген адамны гюняхлары кечилирле

Муслийманлагъа сыйлы Рамазан ай бошалыргъа бир ненча кюн къалгъанды. Бу айны ахыр кюнлери бла кечелери уа исламда бютюнда магъаналыдыла. Аны юсюнден бизге «Ислам в Евразии» газетни баш редактору, «Аль-Азхар» университени выпускниги Аккайланы Хасим былай айтханды:

Подробности... | Просмотрено: 15
15.05.2020 - 17:50

«Байрам кюн жарлылагъа садакъа тилетмегиз»

КъМР-ни Муслийманларыны дин управлениясындан бизге билдиргенлерине кёре, быйыл фитир садакъаны ёлчеми   100 сомда тохташдырылгъанды. Рамазан айны ахырында къолайсызлагъа садакъа бериу тёре къайдан чыкъгъаныны   юсюнден    «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим былай ангылатханды:

Подробности... | Просмотрено: 4
15.05.2020 - 08:12

Техниканы алгъанда къаллай шартлагъа эс бурургъа тийишлиди

Бюгюнлюкде техника адамны турмушуну кесеги болгъанды. Ансыз юйюр жашауда, ишде да жумушубузну хазна толтуралмайбыз. Кёп тюкенле кеслерине тюрлю-тюрлю ариу рекламала бла чакъырадыла, бирлери бизде качество игирекди дейдиле, башхалары уа учуз багъалагъа эс бурдуртадыла.

Подробности... | Просмотрено: 5
15.05.2020 - 08:12

Бир миллион долларгъа тийишли болгъан математик Перельман жарлы некди?

«Жер башында эм белгили математикледен бири, ачыкъ айтханда башын жарлылыкъ бла жангызлыкъ къысып, жашауу ёчюлюп  барады».  Санкт-Петербургда жашагъан биреуленни ол сёзлери кёплени сагъайтханды.

Подробности... | Просмотрено: 7
13.05.2020 - 17:47

Гаджетлени юсюнден энтта бир кере

Сотовый телефонсуз жашау

АБШ-да къырал школлада  гаджетле  кенг жайыла баргъан заманда, байла   юйлеринде аланы  жюрютюуге чек саладыла
Америкалы психологла айтханнга кёре, байланы бла жарлыланы сабийлерини араларында башхалыкъла кёпден - кёп эслене барадыла.

Подробности... | Просмотрено: 3

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жангылыкъла

05.07.2019 - 08:55

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды. 

Подробности... | Просмотрено: 7
Политика

03.07.2019 - 19:02

Извещение

к сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года.

Подробности... | Просмотрено: 12
Экономика

03.07.2019 - 15:18

Хайырланыучуланы кредит кооперативи деген ол неди?

Эллени хар биринде да банкланы бёлюмлери не хазна болсунла. Ахчаны ёнкючге терк излегенлеге уа ол бек уллу тыйгъычды. Быллай проблемадан къутулур ючюн адамла хайырланыучуланы кредит кооперативлерине (КПК) киредиле. Ол не амалды, неге керекди, аны къаллай хайыры барды – бу соруулагъа Россейни Банкыны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысыны орунбасары Балаланы Расул жууап бергенди.

Подробности... | Просмотрено: 24
Тарых

03.07.2019 - 08:19

Жюреклерини тазалыкълары, акъылларыны теренликлери эм тукъумларына сакълыкълары бийик даражададыла

Малкъар Россейге къошулгъандан сора таулуланы башха халкъла бла экономика, политика, культура байламлыкъланы   бютюнда  кенгертирге онглары  болгъанды. XVIII—XIX ёмюрледе Малкъарны географиясына, тарыхына, халкъны жашау турмушуна, культурасына сейир ёсгени эсленеди.

Подробности... | Просмотрено: 9
Саулукъ

03.07.2019 - 08:19

«Ишиме сюйюп барама, юйюме къууанып къайтама»

Врачны аты ол аягъы юсюне салгъан саусузланы ыспаслары бла айтылады. Нальчикни Дубки тийресинде Перинатал арада  акушер-гинеколог болуп ишлеген Къумукъланы Аслижанны (Къулийланы Ахматны къызы) да республикада кёпле таныйдыла эмда хурмет этедиле.

Подробности... | Просмотрено: 10
Илму

03.07.2019 - 08:19

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде  «Суу  жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан  бир ненча магъаналы оноу  къабыл этилгенди.

Подробности... | Просмотрено: 19
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:17

Бахсанда уллу кёпюр ишлер мурат барды

Бахсан шахарда узунлугъу 220 метрге жетген аллай уллу кёпюр ишлерге дейдиле. Ол  Конечная орамны  Дыгулубгейни ичи  бла баргъан республикалы трассагъа къошарыкъды, деп билдиргендиле  администрациядан.

Подробности... | Просмотрено: 15
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Эм багъалы харбызны багъасы – 7 минг доллар

Японияда «дэнсукэ» сортлу къара  харбызланы сатыуну  биринчи аукциону болгъанды. Kyodo агентстводан билдиргенлерине кёре, ол къыралны Асахикава бла Саппоро шимал шахарларында бардырылгъанды

Подробности... | Просмотрено: 8
Экономика

03.07.2019 - 08:12

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Подробности... | Просмотрено: 11
Жангылыкъла

03.07.2019 - 08:12

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 8
Право

03.07.2019 - 08:12

Газны эркинликсиз сатханды

РФ-ни Следствие комитетини КъМР-де следствие управлениясыны къуллукъчулары бахсанчы тышырыугъа ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла.

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

03.07.2019 - 08:12

Ачыкъ эшикни хайырындан алтын къоллу болгъанды

Быйыл 25 июньда бир белгисиз эр киши Нальчикде Лермонтов атлы орамда кёп къатлы юйледен бирине киргенди. Фатарны эшиги ачыкълай къалгъанын кёрюп, отоуда столда алтын затланы алып кетгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 4
Право

03.07.2019 - 08:12

Къонакъгъа келип, тонап кетгенди

22 июньда РФ-ни МВД-сыны «Прохладненский» муниципалитетле аралы бёлюмюне Прималкинское элден 34-жыллыкъ тиширыу тарыгъып келгенди.

Подробности... | Просмотрено: 10
Право

03.07.2019 - 08:12

Жорукъланы сакъламагъанны багъасы - адамны жашауу

Урван районну сюдю водительге ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъанды.  Эр кишини хатасындан жолда аварияда тёрт адам жоюлгъанды.  Сюд ачыкълагъаныча,  урванчы эр киши былтыр 8 сентябрьде «Рендж Ровер» машинада эркин этилген мардадан терк барып, «ВАЗ-21093» бла къагъышханды. Ол а алайдан чартлап, «ГАЗ-3102» машинагъа тийгенди. 

Подробности... | Просмотрено: 1
Право

03.07.2019 - 08:11

Ууну кесине жыйгъанды, алай хайырланалмагъанды

Терк районну полициячылары   30 июньда Арик элге кирген жерде «Ниссан» машинаны тохтатхандыла.

Подробности... | Просмотрено: 17

Страницы