Неге да чемер, неде да тири эдинг

Алгъаракълада, машинасы бла авариягъа тюшюп, жараларындан кёп къыйналып, дуниядан кетди Кёнделенден Чочайланы Абдуллахны къызы Танзиля. Анга жаланда жыйырма жети жыл бола эди. Жашауну энди чагъып башлагъан гюлю, суу суратча ариу къыз. Жарсытды атасын, анасын, ахлуларын, сау болмазлыкъ жара салды жюреклерине. Къарангы этди жарыкъ кюнлерин.
Къарачайда, Малкъарда да белгили жырчы, композитор, назмучу, Къарачай-Черкесни халкъ артисти Тамбийланы Къасботну келини эди. Ол, дуниядан жашлай кетген инсаннга жюрегинден жарсып, бу назмуну жазгъанды.
Аллахдан сора киши билмейди
Дуния юсюнде къадарын.
Жюрегим кюе, сизге айтайым,
Мен Танзиляны хапарын.

Кюй деп айтыргъа кёлюм бармайды.
Къозгъагъан кибик жараны…
Келген бушуудан саным къыйылып,
Кёзлерим  этед къарангы.

Къалай айтсам да, сууну къуйсам да,
Бушууум кёлде сууумаз.
Ой, атанг сени жюз жыл излеп да,
Жерни юсюнде табалмаз.

Бир сейир сабий болуп туугъаненг,
Кёнделен элде, Малкъарда.
Ой, сенден сора болмагъанчаед,
Сенича бала дунияда!

Хар адамынгы кёлюн жарыта,
Гокка хансчыкъча ёсеенг.
Жарсыгъанлагъа жарарча халда,
Доктор болургъа излеенг.

Ёсдюнг, жашнадынг, школну бошадынг.
Докторлукъ билим алгъаненг.
Муратынг толуп, сен Тамбийлагъа
Келинчик болуп баргъаненг.

Ючкекеннге къой - Шам Къарачайгъа
Сенича келин киргенмед?
Ой, Аллах, болгъан ахшылыкъланы
Барын да санга бергенмед?!

Неге да чемер, неде да тири,
Келин жумушну этеенг.
Ахшылыгъынг бла сен адамланы
Жюреклерине жетеенг.

Къайын атанга къошулуп бирде
Жырлап тебиреенг булбулча.
Къайын ананг да, келинча кёрмей,
Сени кёреед къызыча!

Адам сукъланыр халинг, сыфатынг,
Бютюн уллуед намысынг.
Ой, сёзмю жетди, ким не зат этди,
Тутмайын къалды насыбынг!

Жыл да жашамай, юйюр къурамай,
Къайтдынг сен ата юйюнге.
Ой, къайсы зарны кёзю тийгенед.
Окъ болуп таза кёлюнге.

Ненча заманны ашырдынг болур,
Къыйнала, кюе ичингден?
Насып дегенни Аллах бермесе,
Бир хайыр жокъду кишиден!

Ой, сен атанга тилегенингде,
Ол машина алып бергенед.
Тилегинг толса, кюйген жанынга,
Бир себеп болур дегенед…

Кесек эс жыйып, ишге да кирип,
Тюзеле башлад жашауунг.
Аллахдан сора, ким биле эди
Къысха боллугъун жазыуунг?

Ой, байрым айны жыйырма биринде
Туугъан кюнюнге жетгененг.
Экинчи кюнде эгешчигинг бла
Машинанг бла юйден кетгененг.

Сиз Тырныауузгъа жете келгенде,
Бир машина жапды аллынгы.
Сен андан жанлай, жолдан кетдинг да,
Ташха ургъаненг машинангы!

Жер тентиреди, хауа элгенди,
Тёгерек болду къарангы!
Терк больницагъа жетдиргенликге,
Сау эталмайла жарангы.

Эки дунияны сен арасында,
Турдунг жыялмай эсинги.
Ой, жарлы бала, нек аямадынг,
Жалгъан дунияда кесинги?!

Сау тёрт айны да бой бермей турду
Таза жюрегинг ёлюмге.
Адам къой, темир сукълана болур,
Ой, сенде болгъан тёзюмге!

Сен ажалынгы хорлаялмадынг,
Эшикни кердинг палахха.
Бу больницада санынгы къоюп,
Жанынгы бердинг Аллахха!

Ой, ананг Зухура бир кемсиз этед,
Эсинден кете жиляйды.
Бешикде жатхан заманынгдача,
Ариу бетинги сылайды.

Атанг Абдуллах жашыралмайды
Жанып  баргъанын ичинден.
Жашил кырдыкны къаралтып барад
Саркъгъан жилямукъ бетинден!

Ой, харип атанг дарман табалмаз,
Сау этерге жюрек жарасын.
Ой, андан жазыкъ бармыды ата -
Къабыргъа салгъан баласын!

Жыйылгъан миллет бютюн бир кёпдю,
Хауа ауурду бушуудан…
Эгешчиклеринг, къарындашчыкъларынг
Сарнайдыла кетмей къатынгдан.

Сал агъачынг бла алып баралла,
Ой, сени ахыр жолунга.
Быллай къыйынлыкъ жетмесин, бала,
Тенглеринге къой - жауунга!

Жыйырма жети жыл буюрду Аллах,
Танзиля, санга жашаргъа.
Ой, атанг, ананг сезген палахны
Аллах бермесин адамгъа!

Аллахдан санга тилекле тилей,
Салдыла къара кёрюнге.
Ой, хур къызлагъа къошулсун жанынг
Кирип жаннетни тёрюне.

 

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018