Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле. Аланы тилеклерин толтура, палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясыны башчысыны орунбасары Руслан Мазлоев «Къабарты-Малкъар Республиканы кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню регион оператору» коммерциялы болмагъан фондну директору Артур Шогенов бла бирге ол юйге барып, анда жашагъанла бла сёлешгендиле, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.Артур Шогенов аланы юйлерине 2020 жылда ремонт этерге белгиленнгенин билдиргенди.

Алай бу налогну  анда жашагъанла барысы да тёлемейдиле, былтыр аны жангыз да 40 проценти жыйылгъанын эсгертгенди. Мекямны жангыртыугъа - аны ичинде инженер системаланы  алышындырыугъа, башын, тёгерегин тапландырыугъа, эсеплеучю приборла салыугъа эм башха жумушлагъа - 925 395 сом кереклисин чертгенди. - Бу налог 2015 жылда жангыз да 5,6 процентге жыйылгъан эди, 2016 жылда – 15,13 процентге, 2017 жылда уа – 38,7 процентге. Программа ишлегенли 66 юйге ремонт этилгенди. Адамла да бу ахча берилмей жашагъан жерлери тапландырылмазларына аз-аздан тюшюне барадыла, -дегенди Артур Туганович.  Руслан Мазлоев а фатарланы иелеринден келген ахча жаланда аланы юйлерин жангыртыугъа жоюллугъун белгилегенди. Ол къалай къоратыллыгъына, къайда эм къалай жыйыллыгъына уа иеле кеслери контроль эталлыкъдыла. Ахчаны регион оператор административ-мюлк кереклерине хайырланаллыкъ тюйюлдю. Аны себепли бу ишге тири къатышыгъыз, соруула чыкъсала уа, Жамауат палатада Жамауат контрольну регион арасына келигиз, деп эсгертгенди. 

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман