Фатарланы иелери тёлеген ахча жаланда аланы юйлерине къоратыллыкъдыла

Кёп фатарлы юйлени толу ремонтлары ючюн налог тохташдырылгъанлы иги кесек заман озгъанды, алай соруула уа дайым чыкъгъанлай турадыла. Ол сылтау бла КъМР-ни Жамауат палатасына Нальчикде Тургенев атлы орамда 7-чи номерли юйде жашагъан адамланы къаууму специалистле бла тюбешир муратда келгендиле. Аланы тилеклерин толтура, палатаны экономиканы айнытыу, предпринимательство эм ЖКХ жаны бла комиссиясыны башчысыны орунбасары Руслан Мазлоев «Къабарты-Малкъар Республиканы кёп фатарлы юйлеге тынгылы ремонт этиуню регион оператору» коммерциялы болмагъан фондну директору Артур Шогенов бла бирге ол юйге барып, анда жашагъанла бла сёлешгендиле, деп билдиргендиле палатаны пресс-службасындан.Артур Шогенов аланы юйлерине 2020 жылда ремонт этерге белгиленнгенин билдиргенди.

Алай бу налогну  анда жашагъанла барысы да тёлемейдиле, былтыр аны жангыз да 40 проценти жыйылгъанын эсгертгенди. Мекямны жангыртыугъа - аны ичинде инженер системаланы  алышындырыугъа, башын, тёгерегин тапландырыугъа, эсеплеучю приборла салыугъа эм башха жумушлагъа - 925 395 сом кереклисин чертгенди. - Бу налог 2015 жылда жангыз да 5,6 процентге жыйылгъан эди, 2016 жылда – 15,13 процентге, 2017 жылда уа – 38,7 процентге. Программа ишлегенли 66 юйге ремонт этилгенди. Адамла да бу ахча берилмей жашагъан жерлери тапландырылмазларына аз-аздан тюшюне барадыла, -дегенди Артур Туганович.  Руслан Мазлоев а фатарланы иелеринден келген ахча жаланда аланы юйлерин жангыртыугъа жоюллугъун белгилегенди. Ол къалай къоратыллыгъына, къайда эм къалай жыйыллыгъына уа иеле кеслери контроль эталлыкъдыла. Ахчаны регион оператор административ-мюлк кереклерине хайырланаллыкъ тюйюлдю. Аны себепли бу ишге тири къатышыгъыз, соруула чыкъсала уа, Жамауат палатада Жамауат контрольну регион арасына келигиз, деп эсгертгенди. 

 

Кульчаланы Зульфия.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018