Терекчиле онглу болгъанлары баямды

Халкъда: «Битеу жолла Римге элтедиле», - деген сёз жюрюйдю. Алай бу жол КъМР-ни футболдан чемпионатыны кезиулю 23-чю  туруну ызлары Терек шахаргъа элтгендиле. Бу жерли «Тэрч» бла «Псыгансу» клубланы тюбешиулери, къайсы жаны бла да алып къарагъанда, бек сейир ётгенди.
Спорт жаны бла алгъанда эки лидер тюбешгендиле - турнир таблицада «Тэрч» - экинчи, «Псыгансу» тёртюнчю жерлени юлешедиле. Матчны биринчи кругунда  эки команданы да арасында бир бирге къажаулукълары ачыкъ эсленнген, къол илиндиргенле да болгъандыла. Анга футбол деп айтыргъа окъуна къыйын эди. Былайда ким терс-тюз болгъанын контроль-низам  комитет окъуна тохташдыралмагъанды. Болсада «Тэрч» юч очкосун, къонакъла уа ай бла жарымгъа стадионларын тас этгендиле.
Бирде алай да тюбейди: тюзлюкню тохташдырыр ючюн низамгъа жангы бузукълукъ салынады. Аны бла байламлы оюн башланырдан алгъа биз эки команданы да баш тренерлери бла ушагъыбызда: «Бу жолгъу оюн къаугъасыз-къайгъысыз ётерикмиди», - деп сорабыз.
Олег Макоев («Тэрч») бла Азамат Хараев («Псыгансу») айтханларына кёре, тышындан бир тюрлю сылтау чыкъмаса, оюн мамыр халда ётеригине ышандыргъандыла. Былайда Къабарты-Малкъарны футбол федерациясыны оноучуларыны ишлерин да белгилеп айтырчады. Ала бу жумушха энчирек къарагъандыла, матч баргъаныча барсын да, артда уа терс бла тюзню арасын айырырбыз демегендиле.
Майданда оюнну бардырыргъа футболну федерациясыны баш судьясы Заур Бозиевге эмда федерацияны президенти Хасан Боловха инспекторлукъ этерге буюрулады. КДК-ны жыйылыуларында назамгъа бузукълукъ салгъанланы терслеуде бу эки адамны сёзю бек ётеди. Былайда аны тюбешиуге себеплик этгени баямды. Матчха келгенле анга сюйюп къарагъандыла эм оюн сейирлик да баргъанды.
Биринчи тайм 1:0 эсеп бла бошалады, «Тэрч» алгъа чыгъады. Солуудан чыкъгъандан сора эки команданы жанындан да чабыууллукъ къаты болады. Топ урургъа да къоркъуула кёбейедиле.Алай вратарьла бек сакъдыла ол жанына.
Болсада, «Псыгансуну» вратары бир кесекге уллу кёллюлюк этгенин хайырланып, терекчиле мюйюшден ургъан топ сеткада болады. Оюнну ахырында эки къаууму да биришер топ уруп, къонакъбайла 3:1 эсеп бла хорлайдыла.
Башха тюбешиуледе «Жулдуз» бла «ЛогоВАЗны оюнларын да белгилеп айтырчады. Алгъадан биз оюм этгеннге кёре Хасанияны клубу ышаннгылы 5:3 эсеп бла хорлагъанды эмда турнир таблицада бир атлам ёрге кётюрюлгенди.

 23-чю турну итоглары:
«Автозапчасть» - СК «Атажукинский» - 2:0
«Тэрч» - «Псыгансу» - 3:1
СК «Союз-Сармаково» - «Нарт» -4:1
«Къундетей» - ФШ «Нальчик» - 4:3
«Псыкод» - «Прохладный» - 3:2
«Керт» - «Бедик» - 3:4
«Родник» - «Баксан» - 5:3
«Жулдуз» - «ЛогоВАЗ» - 5:3

Виктор Шекемов.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018