Археологла, бирлешип, халны игилендирирге умутлудула

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде республикада  археологларыны ассоциациясын къурау бла байламлы жыйылыу болгъанды. Анга вузну ректору Юрий Альтудов, КъМР-ни маданият хазна объектлерин сакълау жаны бла управлениясыны башчысы Игорь Дроздов, республикада орус география обществону бёлюмюню башчысы, краевед, журналист Виктор Котляров, КъМР-ни миллет музейини таматасы, тарых илмуланы кандидаты Феликс Наков, «Институт археологии Кавказа» организацияны оночусуну орунбасары Атабийланы Жаннет, информацияны жарашдырыу бёлюмню таматасы Акъкъызланы Ахмат, къырал тарых музейни археология бёлюмюню илму ишчиси Анна Кадиева, Эрмитажны таматасыны болушлукъчусу, Къабарты-Малкъар къырал университетни археология экспедиция къауумуну таматасы Юлия Марченко, таза полимерле чыгъаргъан «Этана» заводну башчысы Сергей Ашинов, «Фонд «Наследие» организацияны келечиси Тимур Кармов, илму-тинтиу эм инновациялы ишле бардырыу жаны бла управленияны таматасы, география илмуланы доктору, профессор Сергей Шагин, КъМКъУ-ну тарых, филология эм СМИ институтуну деканы Муслим Тамазов, социал ишчи, сервис эм туризм институтну тамасы, тарых илмуланы кандидаты, доцент Геграланы Хаким эм башхала къатышхандыла.
Ала жангы къуралгъан структураны ишини, ол санда анга салыннган борчланы юсюнден, кеслерини оюмларын билдиргендиле. Археология жаны бла специалистлени хазырларгъа керегини юсюнден айта, бу жаны бла магистратураны ачаргъа да келишгендиле. Юлия Марченко бла Анна Кадиева КъМКъУ-ну археология экспедициясына къошулгъан студентлерини ишлерине бийик багъа бичгендиле. Хар жылдан анга эки жыйырмагъа жууукъ адам къатышады. Андан сора да, студетле практикаларын Эрмитажда ётедиле.
Окъуучула да къатышып излеу биригиуню къураргъа, маданият, тарых, этнография эм археология эсгертмелени сакъларча, эркинликсиз къазгъанланы тыяргъа реестрни жарашдырыргъа кереклиси да айтылгъанды. Юрий Альтудов, республикада археология бёлюм айнырча къолундан келгенни аямазлыгъын билдире, ол жаны бла студентледен сора школчула да къармашсала иги боллугъун айтып, университет Эрмитаж, Къырал тарых музей дегенча даражалы учрежденияла бла байламлыкъ жюрютгенин уллу жетишимге санагъанды.
Жууукъ заманда вузну жангы корпусунда республиканы археологиясыны, жаныуарларыны, кийик табийгъатыны, къол чыгъармачылыкъны, этнографияны эмда ассоциацияны музейлери ишлериклерин да билдиргенди. Жангы къуралгъан структура археологиядан тышында илму, билим бериу эмда маданият хазна объектлени сакълау бла да кюреширге кереклисин айтхандыла.

 

Курданланы Сулейман.

Свежие номера газет Заман


14.06.2018
13.06.2018
08.06.2018
07.06.2018